Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кумашова А.А., Кочоралиева Б.А.
 2. Кумашова А.А., Кочоралиева Б.А.
 3. A.A. Kumashova, B.A. Kochoralieva
Макаланын аты
 1. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЖАЙЛОО
 2. ЖАЙЛОО ШАРТЫНДА БАЛДАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ
 3. DEVELOPMENT OF CHILDREN UNDER THE CONDITIONS OF JAYLOO
Аннотация
 1. В статье рассказываются о путях развития детей и ро¬дителей проживающих в горных районах в условиях жай¬лоо. Повышения профессиональной компетенции вос-п謬тателя и мастер-классы проведенных в организации раз¬вития в условиях жайлоо. Для подготовки работать на джайлоо сначала надо обеспечить педагога знаниями. Для практических заня¬тиях педагог должень знать методику, чтобы провести утренную гимнастику, уроки физькуль¬ту¬ры, подвижные игры. Дети стремятся на самостоя¬тель¬ность, творчест¬венность, хотят делать что то но¬вое, поэтому педагог-воспитатель должен владеть все¬ми компетенциями. Потому что в центре развития джай¬лоо ходят дети разного возраста.
 2. Бул макалада тоолуу аймактарда жашаган балдар-ды жана ата-энелерди жайлоо өнүгүү борборлорунун шар-тында өнүктүрүү жолдору жөнүндө айтылат. Жай¬лоо өнүгүү борборлору боюнча өтүлгөн мастер-класстар жана тарбиячылардын кесиптик компетент¬түүлүгүн жо¬горулатуу керектигине көңүл бурулат. Жайлоого чы-гуу¬га даярдануу мезгилинде башкысы – педагогдорду бал-дар менен толук баалуу иштөө үчүн аларга зарыл болгон билимдер менен камсыз кылуу. Практикалык сабактар үчүн педагог эртең мененки гимнастикаларды, дене тар-бия сабактарын, кыймылдуу оюндарды өткөрүү үчүн за-рыл методикаларды билүүсү зарыл. Азыркы балдар өз ал-дын¬чалыкка; чыгармачылыкка көп умтулат, ошондуктан алардын иш-аракеттери кандайдыр бир жаны нерселерди жасоосун, сыноосун, өз максаттарынын бардык мүмкүн болгон варианттарын айкалыштыруусун шарттаган ком-пе¬тенцияларга педагог-тарбиячы ээ болуусу зарыл. Ант-кени, жайлоодогу өнүгүү борборлорунда ар кандай курак-тагы балдар болушат.
 3. The article tells about the ways of development of child¬ren and parents living in mountainous areas in conditions of jailoo. Increase the professional competence of the educator and master classes held in the organization of development in the conditions of jailoo. To prepare to work for jailoo, you first need to provide the teacher with knowledge. For practical exer-cises, the teacher should know the technique to conduct morning exercises, physical education lessons, outdoor games. Children aspire to independence, creativity, they want to do so¬me¬thing new, so the teacher-educator must have all the com¬pe¬ten¬ces. Because children of different ages go to the center of development of jailoo.
Негизги сөздөр
 1. центр развития жайлоо, дети, пе¬да¬гогическая практика, мастер-классы.
 2. жайлоо өнүгүү борбору, балдар, пе¬да¬гогикалык практика, мастер-класстар.
 3. jailoo development center, pedagogical prac¬tice, master classes.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кумашова Аида Анаркуловна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель. Кочоралиева Бермет Аскарбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кумашова Аида Анаркуловна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Кочоралиева Бермет Аскарбековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Aida Kumashova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer. Bermet Kochoralieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кумашова А.А., Кочоралиева Б.А. РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЖАЙЛОО. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 165-170