Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Жекшеналиева Ж.А.
 2. Жекшеналиева Ж.А.
 3. Zh.A. Zhekshenalieva
Макаланын аты
 1. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКЕ ХИМИИ
 2. ИНТЕРАКТИВДҮҮ ДОСКАНЫ ХИМИЯ САБАГЫНДА ПАЙДАЛАНУУНУН МААНИСИ
 3. THE IMPORTANCE OF USING THE INTERACTIVE WHITEBOARD IN CHEMISTRY LESSON
Аннотация
 1. В статье показаны результаты проведенного урока химии на тему “Окислительно-восстановительные реак-ции” с использованием интерактивной доски. Охвачен ме-тод здоровьесбережения. Так как на сегодня в образо¬ва-нии особенно актуальной являются мультимедийные, ин-тер¬активные, мобильные уроки, то проведение уроков с ис¬пользованием таких методов обучения учителям дает стимул для переработки учебных материалов новыми инновационными методами. Использование интерак¬тив-ной доски показано на уроке при: опросе пройденного, про-хождении нового мате¬риала, прикреплении полученного знания, подытоживании, проверке полученного знания. При¬менение интерактивной доски для учителя и ученика создает новые возможности: творческие способ¬ности, развиваются воображения, при применении проб¬лем¬ных ме¬тодов создаются возможности организации коллек-тив¬ной и групповой работы, развивает интерес. Так как, про¬ве¬дение урока этим методом дает хорошие результаты, целенаправлено их по мере возможности больше приме¬нять.
 2. Бул макалада химияны окутууда “Кычкылдануу-ка-лы¬бына келүү реакциялары” темасына интерактивдүү дос¬каны колдонуп өткөн сабактын натыйжалары көрсө-түл¬гөн. Саламаттыкты сактоо методу камтылган. Бү-гүн¬кү күндө билим берүүдө мультимедиялуу, интерак¬тив-дүү, мобилдүү сабактар өзгөчө актуалдуу болгон¬дуктан, мындай методду колдонуп сабак өтүү мугалим¬дерди окуу материалдарын жаңы инновациялык усулдар менен кайра иштеп чыгууга түрткү берет. Сабакта интерактивдүү досканын колдонулушу: өт¬көн материалды сурамжы-лоодо, жаңы теманы өтүү¬дө, ал¬ган билимди бекемдөөдө, жыйынтыктоодо, алган били¬мин текшерүүдө көрсөтүл-гөн. Интерактивдүү досканы колдонууда мугалим жана окуучу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт: чыгарма-чылык жөндөмдүүлүктөрү, элестетүүлөрү өнүгөт; проб-л嬬малык окутууну колдонууда, коллективдик жана топ¬тук ишти уюштурууга мүмкүнчүлүк түзүлөт, кызыгууну арт-тырат. Бул ыкма менен сабак өтүүдө жакшы на¬тый¬жа бергендиктен, аны мүмкүн болушунча көбүрөөк колдо¬нуу максатка ылайык.
 3. The article shows the results of the chemistry lesson on the topic “oxidation-reduction reactions” using an interactive whiteboards is shown in the lesson when: polling passed, passing new material, attaching learned knowledge, summa¬ri-zing received knowledge. The article shows the results of a chemistry lesson on the topic "Oxidative-Redox Reactions" using an interactive whiteboard. The method of health presser¬va¬tion is covered. For today, multimedia, interactive, mobile lessons are especially relevant in education, conducting lessons using such methods of teaching lectures gives an incentive to the processing of teaching materials with new innovative methods. The use of the interactive whiteboard is shown in the lesson when: interviewing, passing new material, attaching the acquired knowledge, summarizing, checking the knowledge received. The use of an interactive whiteboard for the teacher and pupil creates new opportunities: creative abilities, imaginations develop, when problem methods are used, opportunities are created for organizing collective and group work, and developing interest. Since, conducting a les¬son with this method gives good results, it is purposeful to apply them as much as possible.
Негизги сөздөр
 1. здоровьесберегающие методы, сред¬ства, методики, интерактивная доска, урок химии, со¬временные технологии, мультимедийные классы, ин¬тер¬ак¬тивные классы, мобильные классы, рисунки, схемы, мо¬лекулы, атомы, видео.
 2. саламаттыкты сактоо методу, ка¬ра¬жаттар, методикалар, интерактивдүү доска, химия са¬багы, азыркы мезгилдеги технологиялар, мульти¬медия¬луу класстар, интерактивдүү класстар, мобилдүү клас¬стар, сүрөттөр, схе¬малар, молекулалар, атомдор, крис¬талл¬дык тор¬чолор, түзүлүшү, моделдер, видеолор.
 3. healthsaving methods, tools, techniques, interactive whiteboard, chemistry lesson, modern technologies, multimedia class, interactive class, mobile class, tables, figu¬res, schemes, molecules, atoms, video.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Жекшеналиева Жылдыз Анарбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика.
 2. Жекшеналиева Жылдыз Анарбековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Zhyldyz Zhekshenalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Жекшеналиева Ж.А. ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКЕ ХИМИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 161-164