Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кыштообаева Ч.А.
 2. Кыштообаева Ч.А.
 3. Ch.А. Kyshtoobaeva
Макаланын аты
 1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСА МАТЕМАТИКИ
 2. МАТЕМАТИКА КУРСУН ОКУТУУДА ИЧКИ ПРЕДМЕТТИК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН МЕТОДИКАЛЫК МААНИЛҮҮЛҮГҮ
 3. METHODICAL SIGNIFICANCE OF REALIZATION OF INTRA-PREDIMINARY RELATIONSHIPS AT THE TRAINING OF THE MATHEMATICS COURSE
Аннотация
 1. В данной статье рассмотрены функции реализации внутрипредметных связей при обучении как методическая значимость реализации внутрипредметных связей в обуче-нии математике в вузе. Здесь раскрыты функции внут¬ри-пред¬метных связей, как философская функция, языковая функция, интенсифицированная функция, пропедевтика, формализма и. т.д. В то же время, по практическим заня¬тиям подобия (аналогия) определяет истину (или ложь). Если первый тип внутрипредметных связей, определяю¬щих предметы для общей логики, в случае необходимости (некоторые примеры подобного определения на основе их истинность или лжи), а затем чтобы определить общую логику второго типа хранятся только для решения задач сравнения. Таким образом, знание, необходимое для соз¬да¬ния методов успешного развития логического мышления сос¬тоит из его основных функций. Если мы примем во внимание классификацию последней части внутри¬пред¬мет¬ной связи, то имеем логико-математическую связь и методологию. Такой результат обобщает все категории связи в процессе обучения
 2. Бул макалада жогорку окуу жайларында мате¬ма¬ти-ка¬ны окутууда ички предметтик байланышты ишке ашы-руунун методикалык маанилүүлүгү катары анын ички пред¬меттик байланышын окутуудагы функциялары аркы-луу жүзөгө ашыруу каралат. Мында ички предметтик бай¬ланышты ишке ашыруунун философиялык функциясы, тил билүү функциясы, интенсифицирияланган функциясы, пропедевтика, формализмди жоюу жана башка функци¬я-лары кеңири ачылып көрсөтүлдү. Математиканын ички байланышынын логикалык түрү, маселелерди чыгарууда окшоштук жана салыштырууну колдонууну талап кылат. Мында, бир практикалык субъекттин окшоштук (ана¬ло-гия) боюнча чындыкты (же калп) экендигин аныктоого мүм¬күндүк берет. Эгерде биринчи түрдөгү ички предмет-тик байланыштар үчүн субъекттерди аныктоодо жалпы логикалык мыйзамдар болушу керек болсо (мындан кээ бир мисалды кандайдыр бир аналогиянын негизинде алардын чындыгын же калп экендигин аныктоо), анда сырткары аныктоо жалпы логиканын экинчи түрү талабы үчүн гана маселелерди чыгарууда салыштыруу сакталат. Демек, би¬лим¬ди ийгиликтүү өздөштүрүүгө логикалык ой жүгүртүү ыкмаларын түзүү зарыл, аны негизги функциялары түзөт. Эгерде акыркы классификациясын эске алсак, анда ички предметтик байланыштын негизги үлүшүн логикалык-ма¬те¬матикалык жана методологиясы түзөт. Мындай жый¬ын¬тык, окутуу процессинин эки категориясынын эсебинен ишке ашырылган бардык байланышты жалпылаштырат.
 3. This article describes the function of the realization of inter-subject connections in teaching as methodological impor-tan¬ce of the implementation of inter-subject connections in teaching mathematics in high school. Here are revealed the functions of inter-subject connections as a philosophical func-tion, language function, enhanced function, etc. At the same time, in practical studies of similarity (analogy) determines the truth (or lie). If the first type of intrasubject links defining objects for general logic, if necessary (some examples of such a definition based on their truth or falsehood), and then to determine the general logic of the second type are stored only for solving comparison problems. Thus, the knowledge neces-sary to create methods for the successful development of logi¬cal thinking consists of its basic functions. If we take into account the classification of the last part of the intrasubject connection, then we have a logical-mathematical connection and methodology. This result summarizes all the categories of communication in the learning process.
Негизги сөздөр
 1. внутирпредметная связь, мате¬ма¬тика, диалектика, функция, философия, понятия.
 2. ички предметтик байланыш, мате¬ма¬тика, диалектика, функция, философия, түшүнүк.
 3. vnutricletocny communication, mathematics, dialectics, function, philosophy, concepts.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кыштообаева Чолпон Асанкуловна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика.
 2. Кыштообаева Чолпон Асанкуловна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Cholpon Kyshtoobaeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кыштообаева Ч.А. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСА МАТЕМАТИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 153-155