Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Абдыбалиева К.
 2. Абдыбалиева К.
 3. K. Abdybalieva
Макаланын аты
 1. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРОЕВ ЭПОСА «МАНАС» И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
 2. «МАНАС» ЭПОСУНУН КААРМАНДАРЫНЫН ПСИХОДИДАКТИКАЛЫК АБАЛЫ ЖАНА АНЫН ЗАМАНБАП МААНИСИ
 3. THE PSYCHODIDACTIC STATUS OF HEROES OF THE EPIC «MANAS» AND ITS MODERN MEANING
Аннотация
 1. В статье приводится психологическое состояние героев подлинного устного творчества кыргызов – эпоса «Манас» в различных событиях, жизненных ситуациях, и то, что как они ведут себя в этих чрезвычайных ситуа-циях, доступно анализируется исходя изнутри, соопере-живанием правильный эмоционально-психологический и дидактический статусы, т.е. как вести себя правильно в кризисных моментах, основных героев эпоса и его не¬ос¬по-римое значение в формировании и в правильном пат¬рио-тическом духе, воспитании подрастающего поко¬ле¬ния, перечень использованных литератур (Ч.Айтма¬тов, Б.Турал) явно показывает то, что кроме подлинного эпо-са “Манас”, корифеи кыргызской литературы и исто¬рии постоянно возвращаются к единству, психоло¬гической опо¬ре в выживании народа, в сохранении родной земли.
 2. Макалада кыргыз элинин баатырдык-атуулдук көң-кү оозеки чыгармасы – “Манас” эпикалык дастаны¬нын каар¬мандарынын турмуштук ар кандай шарттар¬дагы: со¬гуш апаатындабы, жай тиричилигиндеби психо¬логия-лык абалдары, ички туюмдары жана алардын жүрүм-ту-рум¬дары чыгарманын түп нускасына кайры¬лып, үзүн¬дү-лөрдү талдоо менен келтирилген, негизги каармандардын оң психологиялык жагдайлары, терс маанайдагы сезим-туюму жана алардын элибиздин келечеги болгон жаш муундарды тарбиялоодогу зор мааниси чагылдырылган, киришүү бөлүмүндө жалпы эле психодидактиканын не-гизги ойлору, өткөн кылымдарда эле калыптанып калган кыргыз дүйнө таануу үлгүсү дүңүнөн берилген, эпостун түп нускасынан сырткары да пайдаланылган адабият-тар¬га көңүл бурсак (Ч. Айтма¬тов, Б. Турал), кыргыз эли, алар кан-жанын төгүп сактап келген, ээлеген жерлер, байыркы тарыхы урунт¬туу психологиялык жагдай, ички шарттарга таканч болуп бере алат.
 3. The article deals with the psychological state of the he-roes genuine oral creativity of Kyrgyz people of the «Manas» epic in various events, and they behave in these situations, life situations, emergency situations, analyzing proceeding from within co – empathy is the right emotional-psychological and didactic status - the correct psychological status, that is, how to behave properly in times of crisis major of tne Its in ¬dis¬pu-table importance in the formation and correct, patriotic spirit heroes and its significance in the upbringing of the younger generation, the list of used literatures (Ch. Aitmatov, B. Tural) clearly shows that in addition to the genuine Manas epos, the coryphaeus’s of Kyrgyz literature and history are constantly returning to unity, psychological support in the survival of the people, in preserving their native land
Негизги сөздөр
 1. : психодидактический статус, мо¬дель мироздания, кыргызское миропонимание, великий по¬ход, бадирек, канкор, алтын жака дейилде, психоло¬гиче¬ская атака, мозговой штрум, психология сообщества, ибеп жеген, стресс, психологический аспект.
 2. психодидактикалык абал, дүйнө тү¬зү¬лүшүнүн үлгүсү, кыргыз дүйнө таанымы, чоң казат, бадирек, канкор, алтын жака дейилде, психологиялык ча¬буул, мээге сокку, кошуун психологиясы, ибеп жеген, стресс, психологиялык аспект.
 3. psychоdidactical status, model of the uni¬ver¬se, a great campaign, violet blood sucker, gold color jocket, psychological attack, cerebral strum, community psychology, tor¬tured, stress, psychological aspect.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Абдыбалиева Канышай, Кыргызская государствен-ная медицинская академия имени И.Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кафедра «Физики, математики, информатики и компью-терных технологий», кандидат педагогических наук.
 2. Абдыбалиева Канышай, И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, «Физика, математика, информатика жана компьютердик технологиялар» кафедрасы, педагогика илимдеринин кандидаты.
 3. Kanyshay Abdybalieva, Kyrgyz state medical Academy by name of I. Akhunbaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, Department of Physics, mathematics, informatics and computer technologies, candidate of pedagogical sciences.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Абдыбалиева К. ПСИХОДИДАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕРОЕВ ЭПОСА «МАНАС» И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 145-148