Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Карасартова Ж.Б., Сагимбекова Д.С.
 2. Карасартова Ж.Б., Сагимбекова Д.С.
 3. Zh.B. Karasartova, D.S. Sagimbekova
Макаланын аты
 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
 2. БАЛДАРДЫ ЭМГЕККЕ ТАРБИЯЛООДО ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
 3. THE IMPACT OF FOLK PEDAGOGY IN THE LABOR EDUCATION OF CHILDREN
Аннотация
 1. В этой статье рассматривается влияние народной пе¬дагогики, загадок, пословиц и поговорок, народных тра-ди¬ций, обычаев и обрядов в формировании трудового вос-пи¬тания ребенка. В статье даны особенности народ¬ного воспитания труда, нравственности народного воспи¬та-ния труда, нравственности, гуманизма и культуры ребен-ка, а также даны понятия, принципы, правила, методы исследования народного воспитания. В статье показана роль семьи во всестороннем воспитании и форм謬ровании личностного качества ребенка. Рассмотре¬ны современ¬ные требования будущего педагога в воспи¬тательной ра¬боте, а именно проведение и организации классных часов с применением фрагментов народных традиций, обычаев и обрядов.
 2. Бул макалада балдарды эмгекке тарбиялоодо педа¬го-ги¬канын тийгизген таасири, элдик педагогикада – эл мака¬ла¬лардын, табышмактардын, идея, каада-салт¬тар-дын, үрп-адаттардын элдик керектөөлөрдүн, таалим-тарбия өзгөчөлүктөрдүн, балдарды адеп-ахлакка, эмгекке, гума¬низм¬ге, дене, маданиятка тарбиялоодо элдик ой-таж¬рый¬ба¬лардын маанисин, ошондой эле, элдик тарбия-нын негиз¬ги түшүнүктөрдүн, принциптердин, эрежелер-дин усулда¬ры¬нын изилдөө жолдорун, үй-бүлөдө балдарды ар тарап¬туу тарбиялоодо, үй-бүлөнүн экономикалык масе¬лелерин чечүүнүн милдеттерин, алардын инсандык сапаттарын, таж¬рыйба жана көз караштарынын улуттук салтардын учурдагы талаптарын, болочок мугалимдердин балдарды тарбиялоодо башкача айтканда, класстык сааттарды өт¬¬көрүүдө элдик каада-салт-тардын фрагменттерин уюш¬туруу өзгөчөлүктөрүн, улут¬тук каада-салт, эреже-жө¬рөлгөлөрдүн балдардын жашоо-тиричилигинде, адеп-ахлакка байланышкан ойло-рун, осуяттарын сабакта кол¬до¬нуу менен заманбап усул-дары чечмеленип берилген.
 3. This article examines the influence of popular pedagogy, riddles, proverbs and sayings, folk traditions, customs and rituals in the formation of the child's labor education. The article describes the peculiarities of the national education of labor, the morality of the people's education of labor, morality, humanism and the culture of the child, as well as the concepts, principles, rules, methods of investigating popular upbringing. The article shows the role of the family in the comprehensive upbringing and shaping of the child's personal quality. The modern requirements of the future teacher in educational work are considered, namely the organization and organization of class hours using fragments of folk traditions, customs and rituals.
Негизги сөздөр
 1. педагогика, воспитание, этнопе¬да¬гогика, народная педагогика, формирование, традиция, обычаи.
 2. : педагогика, тарбиялоо, этнопе¬да¬го¬гика, элдик педагогика, калыптандыруу, традиция, каада-салт.
 3. : pedagogy, education, ethnopedagogy, folk pedagogy, formation, tradition, customs.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Карасартова Жыргал Белековна, Иссыккульский государственный университет имени К.Тыныстанова, г.Каракол, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент. Сагимбекова Динара Сарногоевна, Иссыккульский государственный университет имени К.Тыныстанова, г.Каракол, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Карасартова Жыргал Белековна, К.Тыныстанов атындагы Ыссык-Көл мамлекеттик университети, Каракол шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Сагимбекова Динара Сарногоевна, К.Тыныстанов атындагы Ыссык-Көл мамлекеттик университети, Каракол шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Zhyrgal Karasartova, Issyk-Kul state university by name K.Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor. Dinara Sagimbekova, Issyk-Kul state university by name K.Tynystanov, Karakol, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Карасартова Ж.Б., Сагимбекова Д.С. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 124-126