Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кудабаева Г.Б., Сыдыкова Г.С.
 2. Кудабаева Г.Б., Сыдыкова Г.С.
 3. G.B. Kudabaeva, G.S. Sydykova
Макаланын аты
 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА
 2. САБАККА ПСИХОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ БЕРҮҮ
 3. THE PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LESSON
Аннотация
 1. В статье рассмотрены этапы анализа урока и мно-го¬гранность психологического анализа к уроку. Это и пси-хо¬логические особенности учителя, конкретно говоря, его личностные особенности на уроке, ход его деятель¬ности, закономерности учебного процесс: психологи¬ческие осо-бен¬¬нос¬ти всего класса, формирование знаний, навыков и способностей. Анализ урока формирует аналитические спо¬собности и проективные навыки учителя, а также раз¬вивает познавательные интересы. Работа включает в себя различные компоненты анализа урока. В научной ра-бо¬те определено то, что анализ к уроку проводится с об-щей психологической позиции.
 2. Макалада сабакка анализ берүүнүн этаптары карал-ган, сабакка психологиялык анализ берүүнүн предметинин көп кырдуулугу каралган: бул мугалимдин психологиялык өзгөчөлүктөрү башкача айтканда анын конкреттүү са-бак¬тагы инсандык өзгөчөлүктөрү, иш-аракетинин журү-шү, окутуу процессинин мыйзам ченемдүүлүктөрү; окуу-чунун психологиялык жаш курак¬тык өзгөчөлүктөрү жана инсандык мыйзам ченем¬дүүлүктөрү, жалпы класстын өз-гө¬чөлүктөрү, башкача айтканда кандайдыр бир билим-дер¬ди өздөштүрүүлөрү, билүүлөрдүн жана ыктардын калып¬тануусу. Сабакка анализ берүү мугалимдин ана¬ли-тикалык жөндөмдүү¬лүк¬төрүн, проективдик ыктарын калыптан¬ды¬рат, ошондой эле таанып-билүүчүлүк кызы-гуу¬ларын өр¬күн¬дөтөт, башкача айтканда баланын сабакты кабыл алып түшүнүүсү, эске тутуусу, ошондой эле окутуу менен тарбиялоонун психологиялык проблема-ларын өз алдынча окуп үйрөнүү¬нүн зарылдыгын көрсөт-көн. Сабакка анализ берүүнүн ар кандай компоненттери камтылган. Сабакка анализ жал¬пы психологиялык позиция менен өткөзүлө тур¬гандыгы аныкталган.
 3. In the article the stages of the lesson analysis and the multifacetedness of the psychological analysis for the lesson are examined. This is the psychological characteristics of the teacher, specifically speaking, his personal characteristics in the lesson, the course of his activity, the regularities of the edu¬ca-tional process; psychological characteristics of the student and the patterns of personality, the features of the whole class, the formation of knowledge, skills and abilities. The analysis of the lesson forms analytical skills and projective skills of the tea¬cher, and also develops cognitive interests. The work in¬clu¬des various components of the lesson analysis. In scientific work, it is determined that the analysis for the lesson is con¬duc¬ted with a general psychological position.
Негизги сөздөр
 1. урок, психологические особенности учителя, анализ, психологический смысл, про¬цесс обу¬¬чение, законодательные нормы, учащийся, психологи¬че¬ские осо-бен¬ности, личность, общие классы, особенности.
 2. сабак, мугалимдин психологиялык өзгөчө¬лүк¬төрү, анализ, психологиялык маа¬ни¬си, окутуу про¬цесси, мыйзам ченемдүүлүктөр, окуу¬чу, психологиялык өзгөчөлүктөр, инсан, жалпы класстар, өзгөчөлүк¬төр.
 3. : lesson, psychological features of the teacher, analysis, psychological meaning, learning process, legislation, student, psychological characteristics, personality, general classes, features.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент. Сыдыкова Гулжан Сатыбаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Сыдыкова Гүлжан Сатыбаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Gulira Kudabaeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical science, associate professor. Gulzhan Sydykova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кудабаева Г.Б., Сыдыкова Г.С. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 121-123