Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кудабаева Г.Б., Сейдакматова А.Э.
 2. Кудабаева Г.Б., Сейдакматова А.Э.
 3. G.B. Kudabaeva, A.E. Seidakmatova
Макаланын аты
 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ВНИМАНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ
 2. БАЛДАРДЫН ЖАШ КУРАКТАРЫ БОЮНЧА КӨҢҮЛ БУРУУ ПРОЦЕССИНЕ МҮНӨЗДӨМӨ
 3. CHARACTERISTICS OF THE PROCESS OF ATTENTION DEPENDING ON AGE PECULIARITIES OF CHILDREN
Аннотация
 1. В статье широко рассмотрен теоретический смысл внимания, также отражены его психолого-возрастные осо¬бенности. А именно непроизвольное внимание, произ-воль¬ное внимание. Процесс внимания рассмотрен в за¬ви¬си-мос¬ти от возрастных изменений, в частности это психо-ло¬гические особенности детей дошкольного, младшего школь¬ного и подросткового возраста. В данной статье дан анализ вышеперечисленным психологическим особен¬но-стям внимания. В научной работе отражена роль вни-мания в формировании детей как личностей.
 2. Макалада көңүл буруу процессинин теориялык маа¬ни-сине токтолуу менен ар бир жаш курактын көңүл бу¬руу-ларынын түрлөрүнө, атап айтканда, эрксиз көңүл бу¬руу, эрктүү көңүл буруу, эрктүүдөн кийинки көңүл буруу, ошондой эле көңүл буруунун касиеттери болгон көңүл бу-руу¬нун бөлүштүрүлүшү, көңүл буруунун көлөмү, көңүл бу-руу¬нун топтоштурулушу, көңүл буруунун башкага бурулуп кетиши, көңүл буруунун туруктуулугу сыяктуу психоло¬гия-лык өзгөчөлүктөрүн чагылдырылган. Көңүл буруу про¬цесси ар бир курактык мезгилге бөлүнүп каралган, атап айтканда, мектепке чейинки курактагы балдардын көъщл буруусунун психологиялык өзгөчөлүк¬төрү, кенже мектеп курагындагы балдардын көңүл буруу¬сунун психологиялык өзгөчөлүктөрү, өспүрүм курактагы балдардын жана жет¬кинчек курактагы балдардын көңүл буруусунун психо-ло¬гиялык өзгөчөлүктөрү боюнча анализ¬дер берилген. Бал-дар¬дын инсан болуп калыптануусунда көңүл буруунун орду көрсөтүлгөн.
 3. The article is considered on the theoretical value of the process and pay attention to every kinds of attention from a young age, and, in particular, unconsciously slipping free to pay attention, attention, attention to pay attention to the next, as well as the properties of attention was paid to distribution, the amount of attention paid to the grouping, special attention should be paid attention to be paid to another shift, reflected in the features of the psychological stability. Attention to the process are provided in each age period, namely, the attention paid to the issue of children of preschool age and physiological characteristics of elementary school-aged children with atten-tion paid to psychological characteristics of children, adoles-cents and adolescent-age children in the attention paid to psy-cho¬logical characteristics analysis. Place emphasis on the for-ma¬tion of a child.
Негизги сөздөр
 1. внимание, воля, поведение, сво¬бод¬ное внимание, свойства внимания.
 2. көңүл буруу, эрк, жүрүш-туруш, эр¬кин көнүл буруу, көнүл буруунун касиеттери.
 3. attentions, attention, will of carrying out, not free attention, following free attention, properties of attention
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент. Сейдакматова Акылай Эстебесовна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика.
 2. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Сейдакматова Акылай Эстебесовна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. Gulira Kudabaeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical science, associate professor. Akylay Seidakmatova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кудабаева Г.Б., Сейдакматова А.Э. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ВНИМАНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 119-120