Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кудабаева Г.Б., Момоконова С.А.
 2. Кудабаева Г.Б., Момоконова С.А.
 3. G.B. Kudabaeva, S.A. Momokonova
Макаланын аты
 1. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
 2. КУРАКТЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРГӨ КАРАТА ТАРБИЯЛЫК ТААСИРЛЕР
 3. FEATURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE CONCERNING OF AGE
Аннотация
 1. В статье дан анализ психологическим особенностям воспитательного воздействия детям младенческого, до-школь¬ного, младшего школьного и подросткового возрас-та. А также сделан акцент на то, что дети нуждаются в поддержке взрослых людей. В работе рассмотрены смысл общения, место эмоциональных отношений, воздей-ст¬вии родителей в воспитании детей и достижении ими успехов. Также дан психологический анализ воспита¬тель-ного воздействия на детей взрослых людей, воспитате-лей, учителей, личностные качества родителей.
 2. Макалада ымыркай курактагы балдарга карата тар¬биялык таасирлер, мектепке чейинки курактагы бал-дар¬га карата тарбиялык таасирлер, кенже мектеп кура-гын¬дагы балдарга карата тарбиялык таасирлер, өспүрүм курактагы балдарга карата тарбиялык таасир¬лер боюнча психологиялык өзгөчөлүктөрүнө анализдер берилип, балдар чоң¬до¬рдун жардамына муктаж экендиги баса белгилен¬ген. Балдарды тарбиялоодо баарлашуунун, түрлөрү жана мааниси, эмоционалдык мамилелердин орду, ата-энелер¬дин жүрүм-турумдарынын, сүйлөгөн сөздө-рүнүн, жылык-жоруктарынын балдарга тийгизген таасири, ийгиликке жетүүдөгү мотивдер, эмгек тарбия-сынын таасири, өзүн-өзү тейлей билүү жөндөмдүү-лүктөрү, өзүн-өзү тарбия¬лоо¬го үйрөтүү маселелери карал¬ган. Ошондой эле тарбия¬лык таасирлерде тарбиялоонун жолдоруна, каражат¬та¬рына, чоң адамдардын, тарбия¬чы¬лардын, мугалимдердин, ата-энелердин инсандык сапат¬¬тарынын балдарга тий¬гиз¬ген тарбиялык таасирле¬рине психологиялык анализдер бе¬рил-ген. Ошондуктан, чоң адамдар, тарбиячылар, мугалим¬дер, ата-энелер балдарга эталон экендиги белгиленди.
 3. In the article is given the analysis of psychological features of educational influence to children of infant, pre¬school, junior school and teenage age , and also emphasis is placed on the fact that children need the support of adults. The article deals with the meaning of communication, the place of emotional relations, the influence of parents in the upbringing of children and the achievement of their success. Also, a psy¬cho-logical analysis of the educational impact on children of adults, educators, teachers of the personal qualities of parents.
Негизги сөздөр
 1. воспитатель, воспитательное воз¬действие, способы достижения целей, волевые качества, эмоциональные состояния, становление личности.
 2. : тарбия, тарбиялык таасирлер, ий¬ги¬лик¬ке жетүү жолдору, эрк сапаттар, эмоционалдык абал¬дар, инсандык калыптануулар.
 3. education, educational influences reached a way of success, qualities, will, emotional states personal for¬mation.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат философских наук, доцент. Момоконова Самара Аргынбековна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кудабаева Гулира Байдылдаевна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент. Момоконова Самара Аргынбековна, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Gulira Kudabaeva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of philosophical science, associate professor. Samara Momokonova, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кудабаева Г.Б., Момоконова С.А. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 116-118