Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Кыдыралиев К.К.
 2. Кыдыралиев К.К.
 3. K.K. Kydyraliev
Макаланын аты
 1. ОСВОЕНИЕ НАУЧНОГО ПОНИМАНИЯ И ЕГО ПРИНЦИПЫ
 2. ИЛИМИЙ ТҮШҮНҮКТҮҮЛҮКТҮ ӨЗДӨШТҮРҮҮ ЖАНА АНЫН ПРИНЦИПТЕРИ
 3. UNDERSTANDING OF SCIENTIFIC UNDERSTANDING AND ITS PRINCIPLES
Аннотация
 1. В статье написано о том, что если ваш урок не представляет интереса для учеников школы, то ученики превращаются в мученика а учителя в мучителя. А также в статье написано о научном понимании каждого гражданина мира, закона, познавать людей и самого себя с помощью освоения этих понятий пробудить национальные чувства, освоении научного понятия о работе к проблемной цели, предоставляется информация о деятельности в рамках национальной идеологии. В зависимости от компетентности учителей в системе образования, ядро их личности и высоко растущие научные концепции и исследуют новые идеи для основного материала образовательного программного обеспечения, которое воплощает в себе знание о бессмертных ценностях Великого Учения и образования связанные со школой.
 2. Макалада эгер өтүлүп жаткан сабак мектеп окуу¬чу-ла¬рын өзүнө тартып кызыктыра албаса, анда окуучулар кыйналуучуга, ал эми мугалим кыйноочуга айланып калары тууралуу сөз айтылат. Ошондой эле макалада негизинен илимий түшүнүктүүлүк, ар бир атуул дүйнөнү, мыйзамды, адамдарды жана өзүн таанып-билүү түшүнүктөрүн өз¬дөш¬түрүү менен улуттук сезимдерин ойготуу менен коюл¬ган максаттуу проблемаларга карай илимий түшүнүк¬түү¬лүктү өздөштүрүү жөнүндө, улуттук идеологиянын че¬гин¬де иш алып баруу жөнүндө маалымат берилет. Билим берүү системасында мугалимдердин компе¬тенттүүлүгүнө жараша, алардын жан дүйнөсүнүн өзөгүндөгү өнүп-өсүп жаткан илимий түшүнүктөрдү жана окуу-программалык материалдарындагы өзөктүү жаңы идеяларды изилдеп, кал¬кыбыздын өлбөс-өчпөс Улуу Сабак Дөөлөттөрүндөгү таанып-билүү жана тарбиялоо гүл азыктары менен бай-ла¬ныштырып мектеп окуучу¬ларына түшүнүк берүү жө-нүн¬дө айтылат.
 3. The article says that if your lesson is not of interest to the pupils of the school, then the students become martyrs and tea-chers into tormentors. And also in the article it is written about the scientific understanding of every citizen of the world, the law, to learn people and himself with the help of mastering these concepts to awaken national feelings, mastering the scien¬tific concept of work towards a problematic goal, pro¬vi¬ding information on activities within the framework of national ideology. Depending on the competence of teachers in the edu-ca¬tion system, the core of their personality and high growing scientific concepts and explore new ideas for the main material of educational software that embodies the knowledge of the immortal values of the Great Teaching and the formation of the school-related.
Негизги сөздөр
 1. научное понимание, мир, общест¬венный закон, самопознание, естественные чувства, идеи, исследования, школьные учителя, ценности обучения и преподавания.
 2. илимий түшүнүктүүлүк, дүйнө, коомдук мыйзам, адамдарды жана өзүн-өзү таанып-билүү, табигый сезимдер, таза идеялар, изилдөө, изденүү, мек¬теп мугалимдери, окуучулар, өз алдынча эркин өздөштүрүү, Улуу Сабак дөөлөттөрү.
 3. : scientific understanding, peace, social law, self-knowledge, natural feelings, ideas, research, school tea¬chers, teaching and teaching values.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Кыдыралиев Курманбек Кыдыралиевич, Талас мамлекеттик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Kurmanbek Kydyraliev, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Кыдыралиев К.К. ОСВОЕНИЕ НАУЧНОГО ПОНИМАНИЯ И ЕГО ПРИНЦИПЫ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 97-99