Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Ашур уулу Б.
 2. Ашур уулу Б.
 3. Ashur uulu B.
Макаланын аты
 1. ПАТРИОТИЗМ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ
 2. КӨЧМӨН ЭЛДИН МЕКЕНЧИЛДИГИ
 3. THE PATRIOTISM OF NOMADIC PEOPLES
Аннотация
 1. В этой статье рассмотрен вопрос патриотизма ко-че¬вых народов, который в данное время является ак¬туаль-ной. Значение ценности патриотизма кочевых народов интерпретировано на культурно-познавательном аспек-те. Были утверждены особенности патриотизма кочевых народов и были предложены варианты распрост¬ра¬нения патриотизма среди общества. Тема патрио¬тизма у коче-вых народов, которая включает в себя время от древней истории до наших дней глубока также, как корни пат¬рио-тизма. Патриотизм у кочевых народов встречается в ис-то¬рических каменных памятниках, в фольк¬лоре и в мифи-че¬ских произведениях. Так как мифо¬логическое подсозна-ние у кочевых народов имела одина¬ковую характерную чер-ту. Мировозрение каждого народа были схожими в не-которых чертах и верили в того героя, защищавшего на-род и земли, Родину. Герою присуждалась некая особен-ность от Всевышнего, вот это понятие пытались отра-зить в фольклоре. Пат¬риотизм в давности являлся жиз-нен¬ным стержнем творчества человека.
 2. Бул макалада азыркы учурдун актуалдуу проблемасы болгон көчмөн элдин мекенчилдик маселеси каралды. Көч-мөн элиндеги мекенчилдиктин маани-маңызы, баалуу¬лук-та¬ры маданият таануучулук өңүттө чечмеленди. Көч¬мөн элдердеги мекенчилдик көрүнүшүнүн өзгөчө¬лүктөрү белги-лен¬ди. Мекенчилдикти коомчулукка сиңирүү максатында бир катар сунуштар берилди. Биздин заманга чейинки миң¬деген жылдык тарыхты өз ичине камтыган көчмөн-дөр¬дүн жашоосундагы мекенчилдик темасы, алардагы мекенчилдиктин тамыры да тереңде. Көчмөн элдердеги мекенчилдик пафос тарыхый таш эстеликтеринде, фоль-клор¬до, мифтик чыгармаларында көрүнөт. Анткени ми-фо¬логиялык аң-сезим бардык көчмөн эл үчүн бирдей мү-нөз¬дүү белгиге ээ болгон. Ар бир элдин дүйнө таануусу жал¬пы¬сынан окшош болуп, элди, жерди, мекенди коргоочу баବтырга жаратуучу тарабынан өзгө¬чөлүк ыйгары¬лаа-рына ынанышкан. Мына ушул түшү¬нүктү фольклордо ча-гыл¬дырышкан. Мекенчилдик бул адамзаттын жашоо чы-гармачылыгы болуп саналат.
 3. This article is about patriotism of nomadic people, which is an actual nowadays. Meaning and values of patriotism was interpreted on culturally cognitive aspect we noted features of patriotism. And qived options for dissemination of patriotism to the public. The theme of patriotism among nomadic peoples, which includes time from ancient history to our days is deep, as well as the roots of patriotism. Patriotism among nomadic peoples is found in historical stone monuments, in folklore and in mythical works. Since the mythological subconscious of nomadic peoples had the same characteristic feature. The worldview of each people was similar in some ways and belie-ved in the hero who defended the people and lands, the Mother-land. The hero was awarded a certain feature from the Most High. This concept was tried to reflect in folklore. Patriotism in the past was the lifeblood of man's creativity.
Негизги сөздөр
 1. : патриотизм, Родина, любовь, от¬вет¬¬ственность, традиция, гордость, воспитание, воин, храб¬рый, справедливость, мораль, нрава, культура, циви¬ли¬зация.
 2. мекенчилдик, Ата Мекен, сүйүү, жооп¬керчилик, салт-санаа, ар намыс, тарбия, жоокер, каарман, адилет, морал, нрава, маданият, цивилизация
 3. patriotism, motherland, love, responsibility, tradition, fairness, warrior, honor, morals, customs, culture, civilization.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Ашур уулу Байырбек, Жалал-Абадский государственный университет, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, кафедра «Философии и гуманитарных наук», преподаватель.
 2. Ашур уулу Байырбек, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, «Философия жана гуманитардык илимдер» кафедрасы, окутуучу.
 3. Ashur uulu Baiyrbek, Zhalal-Abad state University, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, Department of Philosophy and Humanities, lecturer.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Ашур уулу Б. ПАТРИОТИЗМ КОЧЕВЫХ НАРОДОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 88-89