Жаңы саны

2019, №: 4

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Токтогулова Г.Т.
 2. Токтогулова Г.Т.
 3. G.T. Toktogulova
Макаланын аты
 1. ЯЗЫК КОЧЕВНИКОВ
 2. КӨЧМӨНДӨРДҮН ТИЛИ
 3. NOMAD LANGUAGE
Аннотация
 1. В этой научной статье сделан научный анализ истории языка кочевых народов. Были показаны периоды эволюции языка кочевников. Было интерпретировано зна-че¬ние языка которое является основным способом обще-ния челове¬чества. А также обозначено, что язык, кото-рый сохранили кочевники до наших дней является проблем-ным вопросом. Вопросы о языке связаны с историей воз-ник¬новения человечества. Информация о возникновении чело¬вечества дошедшая до наших дней говорит о том, что следы истории которые встречались на Алтае и дру-гих регионах передают важную информацию о самых древ¬них родовых общинах. Эти роды в страницах истории отмечены как земледелцы или феномен кочевники. Так как точное изучение древней истории является трудным в на-ши дни. Такие проблемы которые ещё не достигли полного изучения говорят о проблематичности научного исследо-ва¬ния.
 2. Бул илимий макалада көчмөн элдин тилинин тары¬хы-на илимий анализ жасалды. Көчмөндөрдүн тилдик эволю-ция¬сынын доорлору көрсөтүлдү. Адамзаттын негизги бай-ланыш каражаты болуп саналган тилдин мааниси чечме-лен¬ди. Ошондой эле көчмөн элдер азыркы күнгө жет¬кир-ген тил бүгүнкү күндүн көйгөйлүү маселеси экендиги бел-ги¬ленди. Тил маселесинин тарыхы адамзат¬тын жаралуу тарыхы менен байланышта. Ал эми адамзаттын жара-луу¬су болсо, биздин заманга чейинки мезгилдерден баш¬та-лып, азыркы күнгө жеткен маалы¬матка ылайык, Алтай жана башка мейкиндиктерде кездешкен тарыхый издер эң байыркы уруулар жөнүндөгү маанилүү маалыматтарды айтууга болот. Мына ушул уруулар тарых барактарына талаа турмушунда жашагандар же көчмөндөр феномени деп киргизилген. Байыркы тарыхты тактоо азыркы күн үчүн бир топ түйшүктүү болгондуктан, изилдөөнүн чеги-не жете элек мындай проблемалар илимий изилдөөнүн актуалдуулугунан кабар берет.
 3. The lanquaqe of nomads. The history of lanquaqe of nomads was scientifically analyzed in this article. We showed the lanquaqe evolution periods of nomads. The mtaninqof lanquaqe which is the basic way of communication of mankind was interpreted. The nomadic lanquaqe that has a old history was noted as an actual question of nomads. And also the lan-guage of which the nomads preserved to this day was noted as an urgent issue of our time. The history of the question of lan-guage is connected with the history of the birth of mankind. Information on the birth of mankind that has survived to this day suggests that the traces of history that met in the Altai and other regions convey important information about the most ancient kinds of society. These births in the pages of history are marked as farmers or a phenomenon of nomads. Since an accu¬-rate study of ancient history is difficult in our day. Such problems, which have not yet reached full study, speak of the problematic nature of scientific research.
Негизги сөздөр
 1. язык, кочевник, жизнь, традиция, история, эволюция, период, традиционное знание, нация, нрава, мораль, явление, культура, цивилизация.
 2. тил, көчмөн, жашоо, салт, тарых, эво¬люция, доор, салттык билим, улут, нрава, мораль, ку¬бу¬луш, маданият, цивилизация.
 3. lanquaqe, nomad, life, tradition, history, evo¬lu¬tion, period, traditional, knowlebqe, nation, morality, pheno¬menon, culture, civilization.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Токтогулова Гүлжамал Тыныбековна, Жалал-Абадский государственный университет, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, кафедра «Философии и гуманитарных наук», кандидат философских наук, доцент.
 2. Токтогулова Гүлжамал Тыныбековна, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасы, «Философия жана гуманитардык илимдер» кафедрасы, философия илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Gulzhamal Toktogulova, Zhalal-Abad state University, Zhalal-Abad, Kyrgyz Republic, Department of Philosophy and Humanities, candidate of philosophical science, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Токтогулова Г.Т. ЯЗЫК КОЧЕВНИКОВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 71-73