Жаңы саны

2018, №: 10

Кененирээк

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Макала
Авторлор
 1. Усубалиева А.С.
 2. Усубалиева А.С.
 3. A.S. Usubalieva
Макаланын аты
 1. ОБРЯДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МОЛОДОЙ НЕВЕСТКИ И ЕЕ ЭТИКА
 2. ЖАҢЫ КЕЛГЕН КЕЛИНГЕ КАРАТА ЖАСАЛУУЧУ ЫРЫМДАР ЖАНА КЕЛИНДИН АДЕБИ
 3. THE RITES USED IN THE APPEARANCE THE YOUNG BRIDE AND HER ETHICS
Аннотация
 1. В данной статье написаны обряды и определённые правила, используемые при появлении невесты, а также ее этика. Рассматриваются обряды, которые используются для светлой жизненной пути невесты с приходом в новую семью и среду. Описывается, что старшее поколение вос-пи¬тывали женщин как очаг и опору дома. В том числе рас¬смотрены пожелания, благословения невесты, а так¬же ее поведение, этика, запреты на основе полевых мате-риалов автора. В целях широкого распространения по воспитанию нравственного качества невесты в кыргыз-ских традициях и обычаях очень важным является отра-же¬ние духовных и национальных ценностей. С стечением времени рассма¬тривается то, что роль новых традиций приобретают важность в настоящее время при восприя-тии невесты их содержания.
 2. жана келиндин адеби тууралуу жазылды. Жаңы үй-бүлөгө, жаңы чөйрөгө келген келинге жасалган ырым¬дар анын келечек жашоосундагы турмуш жолу ачык, шыдыр бо-луусу үчүн аткарылганы баяндалат. Оттуу коломтонун ээси, үйдүн куту, турмуштун туткасы болгон аялды улуу муундардын накыл сөздөрү, улуу дөөлөттөрүбүз менен тар¬биялагандыгы маалымдалат. Ошону менен катар каа-лоо-тилектер, бата, келиндин жүрүм-туруму, адеби жана ага болгон тыюулар автордун талаа материал¬да¬ры¬нын негизинде каралды. Кыргыз каада-салтындагы ке¬лин¬дин адебин кеңири жайылтуу максатында улуттук баа-луулуктарды, рухий дөөлөттөрдү таанып-билүү жаш келинди тарбиялоодо өтө маанилүү экендиги көрсөтүлдү. Мезгил өткөн сайын жаңы салттардын орду маанилүү жана аны учурдагы кабылдоонун жаш келинге тийгизген таасиринин маани-маңызы каралат.
 3. In this article ceremonies and certain rules of the bride are written. It is considered ceremonies which, are used for light vital brides of a way with arrival to new family and it’s environment. It is described that senior generation brought up women as the center and a support of the house. Including wishes are considered, blessings of the bride and also beha¬vior, ethics, the bans are considered on the basis of field materials of the author. In oder to widely spread the moral quality of the bride in Kyrgyz traditions and customs, the ref¬lection of spiritual and national values is very importent. With the passage of time, in is considered that the role of new traditions is gaining importance at the present time when the bride perceives their content.
Негизги сөздөр
 1. невеста, обряд, этика, традиция, запреты, семья, ценности.
 2. келин, ырым, адеп, салт, тыюу, үй-бүлө, баалуулуктар.
 3. bride, rite, ethics, tradition, prohibition, family, values.
Авторлор жөнүндө маалымат
 1. Усубалиева Айнура Садановна, Таласский государственный университет, г.Талас, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент.
 2. Усубалиева Айнура Садановна, Талас мамлекетик университети, Талас шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Ainura Usubalieva, Talas state university, Talas, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, associate professor.
Pdf версиясы
DOI
 • None
 • Цитаталоо
 • Усубалиева А.С. ОБРЯДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ МОЛОДОЙ НЕВЕСТКИ И ЕЕ ЭТИКА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2018. №. 4. C. 67-70