New issue

2023, №: 3

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Исмаилов А.Э., Апишова А.Р., Мирзаева М.Р.
 2. Исмаилов А.Э., Апишова А.Р., Мирзаева М.Р.
 3. A. Ismailov, A. Apishova, M. Mirzaeva
Title
 1. МЕТОД КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
 2. ОКУТУУНУН ТЕГЕРЕК СТОЛ ЫКМАСЫ
 3. THE METHOD OF THE ROUND TABLE OF TRAINING
Abstract
 1. Эта статья посвящена методу «круглого стола», одному из активных методов обучения. Были рассказаны о преимуществах и недостатках данного метода по сравнению с другими методами, о способах организации и проведения учебного процесса с использованием данного метода, о возможностях и приведены примеры сценариев занятий, проводимых в форме круглых столов. Как правило, урок за круглым столом проводится в качестве заключительного и подкрепляющего урока после изучения любого раздела дисциплины. Целью круглого стола является развитие навыков коммуникативной деятельности учащихся. Эта форма обмена мнениями рассматривается как один из основных методов решения тех или иных проблемных ситуаций. Эта форма обучения уже много лет используется в системах образования. Круглый стол предоставляет возможности для рассмотрения вопросов, которые считаются актуальными и важными, а студенты также учатся открыто выражать свою точку зрения, работать с литературными источниками и обсуждать различную информацию.
 2. Бул макалада окутуунүн активдүү ыкмаларынын бири болгон «тегерек стол» ыкмасы туурасында жазылды. Окутуунун башка ыкмаларына караганда бул ыкма артыкчылык жана кемчилдик жактары, «тегерек стол» ыкмасын колдонуу менен сабактарды жана башка иш чараларды өткөрүүнүн ыкмалары, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтылды. Ошондой эле тегерек стол формасында өткөрүлүүчү сабактар боюнча мисалдар келтирилди. Эреже катары, тегерек стол сабагы дисциплинанын кайсыл бир бөлүмүн окуп үйрөнүп бүткөндөн кийин жыйынтыктоочу жана билимди бекемдөөчү сабак катары өтүлөт. Тегерек столдун максаты - студенттердин коммуникативдик иш билгилигин өнүктүрүү болуп эсептелет. Пикир алмашуунун бул формасы тигил же бул проблемалык кырдаалдарды чечүүнүн негизги методдорунун бири катары каралат. Сабак өтүүнүн бул формасы билим берүү тармагында көптөгөн жылдардан бери эле колдонулуп келүүдө. Тегерек столдо актуалдуу жана маанилүү деп эсептелген суроолорду карап чыгууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, ошондой эле студенттер көз караштарын ачык айта билүүгө, адабият булактары менен иштөөгө жана ар кандай маалыматтарды талкуулоого үйрөнүшөт.
 3. This article is devoted to the "round table" method, one of the active teaching methods. The advantages and disadvantages of this method in comparison with other methods, the ways of organizing and conducting the educational process using this method, the possibilities and examples of scenarios of classes held in the form of round tables were described. As a rule, a round-table lesson is held as a final and reinforcing lesson after studying any section of the discipline. The purpose of the round table is to develop students' communication skills. This form of exchange of opinions is considered as one of the main methods of solving various problematic situations. This form of education has been used in education systems for many years. The round table provides opportunities to consider issues that are considered relevant and important, and students also learn to openly express their point of view, work with literary sources and discuss various information. In addition, students are given the opportunity to actively participate in the educational process, work in a team, demonstrate their creative abilities, and make decisions independently. The article considers the conditions and didactic requirements for the organization of a lesson in the form of a round table. The key feature of the round table is that the students and the teacher participating in the class are sitting in the same position.
Keywords
 1. дискуссия, дебаты, круглый стол, диспут, модератор, семинар, доклад, микрогруппа, обмен мнениями, аргументация.
 2. дискуссия, дебат, тегерек стол, диспут, модератор, семинар, баяндама, микрогруппа, пикир алмашуу, аргументтештирүү
 3. discussion, debate, round table, debate, moderator, seminar, report, microgroup, exchange of opinions, argumentation.
Authors info
 1. Исмаилов Аваз Эргешович, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, кандидат химических наук, доцент. Апишова Анар Рискуловна, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, преподаватель. Мирзаева Махира Рысбаевна, Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, кандидат химических наук, доцент.
 2. Исмаилов Аваз Эргешович, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, химия илимдеринин кандидаты, доцент. Апишова Анар Рискуловна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Мирзаева Махира Рысбаевна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, химия илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. Avaz Ismailov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of chemical sciences, associate professor. Anar Apishova, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer. Mahira Mirzayeva, Osh State University, Osh, KR, candidate of chemical sciences, associate professor.
Pdf
DOI
 • 10.26104/IVK.2022.45.557
 • Citing
 • Исмаилов А.Э., Апишова А.Р., Мирзаева М.Р. МЕТОД КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 267-271