New issue

2021, №: 6

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Торомырзаева Ж.Т.
 2. Торомырзаева Ж.Т.
 3. Zh.T. Toromyrzaeva
Title
 1. О КАТЕГОРИИ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
 2. ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ӨЗҮН-ӨЗҮ РЕАЛИЗАЦИЯЛОО КАТЕГОРИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АСПЕКТ
 3. ABOUT THE CATEGORY OF CREATIVE SELF-REALIZATION IN: PHILOSOPHICAL ASPECT
Abstract
 1. В статье рассматривается современный кыргызстанский социум как целостный, динамично меняющийся и открытый тип социальной системы, в которой происходят трансформации социальных институтов, структур и процессов. В процессе анализа признается, что определяющее воздействие на методологический вектор социокультурных процессов определяется посредством множественности культурных миров, в том числе и через самореализацию в творчестве. Использовались различные методы познания научной действительности, которые позволили раскрыть суть содержания философской категории творческой самореализации посредством аксиологического понимания имеющихся в арсенале философской науки концепций. Современные социокультурные процессы в КР можно признать, как смену парадигм, эволюцию сознания от традиционализма к либеральным ценностям, где модернизационные изменения носят противоречивый характер. Обращено внимание на приоритеты образовательной системы, которая формирует новую систему ценностных координат в Кыргызстане.
 2. Макалада заманбап кыргыз коомдо социалдык институттардын, структуралардын жана процесстердин трансформациясы болуп жаткан социалдык тутумдун ажырагыс, динамикалык өзгөрүүчү жана ачык түрү катары каралат. Талдоо процессинде маданий ааламдардын көптүгүнүн социалдык-маданий процесстеринин методологиялык векторуна аныктоочу таасири таанылат, анын ичинде да чыгармачылыкта өзүн-өзү ишке ашыруу аркылуу. Философиялык илимдин арсеналында болгон түшүнүктөрдү аксиологиялык түшүнүү аркылуу чыгармачыл өзүн-өзү ишке ашыруунун философиялык категориясынын мазмунунун маңызын ачууга мүмкүндүк берген илимий чындыкты таанып-билүүнүн ар кандай методдору колдонулган. Кыргыз Республикасында заманбап социалдыкмаданий процесстер парадигмалардын өзгөрүшү, аң-сезимдин салттуулуктан либералдык баалуулуктарга карай эволюциясы, ошондой эле модернизациянын өзгөрүүлөрү карама-каршы келген деп таанууга болот. Кыргызстандагы баалуулуктар координаттарынын жаңы тутумун түзгөн билим берүү тутумунун артыкчылыктуу багыттарына көңүл бурулат.
 3. The article examines the modern Kyrgyz society as an integral, dynamically changing and open type of social system in which transformations of social institutions, structures and processes take place. In the process of analysis, it is recognized that the determining influence on the methodological vector of socio-cultural processes is determined through the plurality of cultural worlds, including through self-realization in creativity. Various methods of cognition of scientific reality were used, which made it possible to reveal the essence of the content of the philosophical category of creative self-realization through the axiological understanding of the concepts available in the arsenal of philosophical science. Modern sociocultural processes in the Kyrgyz Republic can be recognized as a change of paradigms, an evolution of consciousness from traditionalism to liberal values, where modernization changes are contradictory. Attention drawn to the priorities of the educational system, which forms a new system of value coordinates in Kyrgyzstan.
Keywords
 1. самопознание, творчество, самореализация, инивид, традиции, концепции, менталитет, ценностное сознание, либерализм, традиционализм.
 2. өзүн-өзү таанып билүү, чыгармачылык, өзүн-өзү ишке ашыруу, индивидуалдык, каада-салттар, түшүнүктөр, менталитет, баалуулук аң-сезим, либерализм, салттуулук.
 3. self-knowledge, creativity, self-realization, individual, traditions, concepts, mentality, value consciousness, liberalism, traditionalism.
Authors info
 1. Торомырзаева Жанетта Торомырзаевна, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Торомырзаева Жанетта Торомырзаевна, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Zhanetta Toromyrzaeva, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Торомырзаева Ж.Т. О КАТЕГОРИИ ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 221-224