New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Торомырзаева Ж.Т.
 2. Торомырзаева Ж.Т.
 3. Zh.T. Toromyrzaeva
Title
 1. К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ТВОРЧЕСКОГО МИРА ЛИЧНОСТИ В ПРЕЛОМЛЕНИИ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
 2. ФИЛОСОФИЯЛЫК ТҮШҮНҮКТӨРДҮ ЖАКШЫРТУУДА ЖЕКЕ ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ДҮЙНӨСҮНҮН КАТЕГОРИЯСЫ ЖӨНҮНДӨГҮ КЭЭ БИР СУРООЛОР
 3. TO THE QUESTION ABOUT THE CATEGORY OF THE CREATIVE WORLD OF THE PERSONALITY IN REFRACTING PHILOSOPHICAL CONCEPTS
Abstract
 1. Представленные в статье итоги анализа могут быть использованы для разработки фундаментальных проблем социальной философии. Аспектизируются вопросы сущности человека, роли адаптационных процессов в период трансформации общества. Рассмотрены некоторые аспекты концепции роли и значимости субъекта в трансформации ценностного сознания на примере социальных групп современного Кыргызстана. Признается, что состояние кыргызстанского социума можно охарактеризовать, как общество, пребывающее в ситуации относительного контроля на фоне неопределенности перспектив развития, размытости общественно-социальных реформ, стагнации элементов общественного сознания. Указанные аспекты позволяют выделить сложный творческий мир личности, формируемый в условиях глобальной смены парадигм.
 2. Макалада келтирилген талдоонун натыйжалары социалдык философиянын бир катар фундаменталдык көйгөйлөрүн андан ары өркүндөтүү үчүн пайдалуу болушу мүмкүн. Адамдын маңызы, коомдун өзгөрүү мезгилиндеги адаптация процесстеринин ролу жөнүндө суроолорго баа берилет. Нарктык аң-сезимди трансформациялоодо субъекттин ролу жана мааниси жөнүндө түшүнүктүн айрым аспектилери азыркы Кыргызстандагы социалдык топтордун мисалында каралат. Кыргыз коомунун абалын өнүгүү келечегиндеги белгисиздиктин, социалдык жана социалдык реформалардын бүдөмүктүгүнүн, коомдук аң-сезим элементтеринин токтоп калуусунун фонунда салыштырмалуу контролдоо кырдаалында турган коом катары мүнөздөөгө болот деп таанылган. Бул аспекттер глобалдык парадигманын өзгөрүшүнүн шартында түзүлгөн инсандын татаал чыгармачыл дүйнөсүн бөлүп көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.
 3. The results of the analysis presented in the article can be useful for the further development of a number of fundamental problems of social philosophy. The questions of the essence of man, the role of adaptation processes in the period of transformation of society are assessed. Some aspects of the concept of the role and significance of the subject in the transformation of value consciousness are considered on the example of social groups in modern Kyrgyzstan. It is recognized that the state of the Kyrgyz society can be characterized as a society that is in a situation of relative control against the background of uncertainty of development prospects, blurred social and social reforms, stagnation of elements of public consciousness. These aspects make it possible to single out the complex creative world of the individual, formed in the context of a global paradigm shift.
Keywords
 1. концепции философии, творчество, самореализация, мотивация, доминанты развития, социум, личность, специфика сознания.
 2. философия, чыгармачылык, өзүн-өзү ишке ашыруу, мотивация, өнүгүүнүн доминанттары, коом, инсан, аң-сезимдин өзгөчөлүктөрү.
 3. concepts of philosophy, creativity, self-realization, motivation, development dominants, society, personality, specificity of consciousness.
Authors info
 1. Торомырзаева Жанетта Торомырзаевна, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Торомырзаева Жанетта Торомырзаевна, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Zhanetta Toromyrzaeva, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Торомырзаева Ж.Т. К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ ТВОРЧЕСКОГО МИРА ЛИЧНОСТИ В ПРЕЛОМЛЕНИИ ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 217-220