New issue

2022, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кожокулов С.С., Байсеитова М.Р., Абышова А.Ж.
 2. Кожокулов С.С., Байсеитова М.Р., Абышова А.Ж.
 3. S.S. Kozhokulov, M.R. Baiseitova, A.Zh. Abyshova
Title
 1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
 2. ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ ТУРИЗМДИН СОЦИАЛДЫК ТААСИРИН ИЗИЛДӨӨ
 3. STUDY OF THE SOCIAL INFLUENCE OF TOURISM IN THE ISSYK-KUL REGION
Abstract
 1. Социальное и культурное воздействия туризма – это способы, которыми туризм способствует изменениям в системах ценностей, индивидуальном поведении, семейных отношениях, коллективном образе жизни, моральном поведении, творческом самовыражении, традиционных церемониях и общественной организации. Туризм по-разному влияет на социальные и культурные аспекты жизни в конкретном регионе в зависимости от специфики местности. Поэтому существует необходимость выявления социального влияния развития туризма. Целью исследования является – определить основные приоритеты в развитии туризма Иссык-Кульской области. Предложена и апробирована модель оценки социального влияния туризма в Иссык-Кульском регионе, как самого посещаемого туристами области в Кыргызской Республике. Согласно которой социальная эффективность оценивается интегральными показателями, сформированными при использовании весовых коэффициентов, вычисленных по статистическим данным.
 2. Туризмдин социалдык жана маданий таасири - бул туризм баалуулуктар тутумунун, индивидуалдык жүрүм-турумдун, үй-бүлөлүк мамилелердин, жамааттык жашоо образынын, адеп-ахлактык жүрүм-турумдун, чыгармачыл билдирүүнүн, салттуу ырым-жырымдардын жана коомдук уюмдардын өзгөрүшүнө өбөлгө түзөт. Туризм аймактын өзгөчөлүгүнө жараша конкреттүү региондун жашоо-турмушунун социалдык жана маданий аспектилерине ар кандай таасирин тийгизет. Демек, туризмди өнүктүрүүнүн социалдык таасирин аныктоо зарылдыгы келип чыгууда. Изилдөөнүн максаты - Ысык-Көл облусунда туризмди өнүктүрүүдөгү негизги артыкчылыктарды аныктоо. Кыргыз Республикасынын туристтери эң көп барган аймак катары Ысык-Көл облусундагы туризмдин социалдык таасирин баалоонун модели сунушталып, сыноодон өттү. Ага ылайык, социалдык натыйжалуулук статистикалык маалыматтарга ылайык эсептелген салмак коэффициенттеринин жардамы менен түзүлгөн интегралдык көрсөткүчтөр менен бааланат.
 3. The social and cultural impacts of tourism are the ways in which tourism promotes changes in value systems, individual behavior, family relationships, collective lifestyles, moral behavior, creative expression, traditional ceremonies and social organization. Tourism affects the social and cultural aspects of life in a particular region in different ways, depending on the specifics of the area. Therefore, there is a need to identify the social impact of tourism development. The purpose of the study is to determine the main priorities in the development of tourism in the Issyk-Kul region. A model for assessing the social impact of tourism in the Issyk-Kul region, as the most visited regions by tourists in the Kyrgyz Republic, has been proposed and tested. According to which social efficiency is assessed by integral indicators formed using weight coefficients calculated according to statistical data.
Keywords
 1. развитие туризма, социальное влияние, Иссык-Кульская область, корреляция, весовой коэффициент, устойчивый туризм, Кыргызстан.
 2. туризмди өнүктүрүү, социалдык таасир, Ысык-Көл облусу, корреляция, салмак коэффициенти, туруктуу туризм, Кыргызстан
 3. tourism development, social impact, Issyk-Kul region, correlation, weight coefficient, sustainable tourism, Kyrgyzstan.
Authors info
 1. Кожокулов Садырбек Сабитович, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, PhD, научный сотрудник. Байсеитова Махабат Ратбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель. Абышова Айнура Жолочуевна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель
 2. Кожокулов Садырбек Сабитович, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, илимий кызматкер. Байсеитова Махабат Ратбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, PhD, окутуучу. Абышова Айнура Жолочуевна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Sadyrbek Kozhokulov, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, PhD, research associate. Makhabat Baiseitova, Kyrgyz national university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Ainura Abyshova, Kyrgyz National university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Кожокулов С.С., Байсеитова М.Р., Абышова А.Ж. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 7-11