New issue

2018, №: 10

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бактиев Дж.Д.
 2. Бактиев Дж.Д.
 3. Dj.D. Baktiev
Title
 1. К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАЛОГА
 2. КҮРӨӨНҮН ОБЪЕКТИСИ МАСЕЛЕСИНЕ
 3. TO THE QUESTION OF THE PLEDGE OBJECT
Abstract
 1. В статье представлен анализ правовых характе¬рис-тик объекта залога с точки зрения его нахождения в струк¬туре залогового правоотношения. Рассматрива¬ю-тся особенности объектов залогов различных видов, де-лаю¬тся выводы о возможности участия того или иного объекта гражданских прав в качестве объекта залога. Не менее интересен вопрос о залоге имущественных прав. Спор о квалификации залога прав неоднократно подни¬мал-ся на страницах юридической литературы. Для объяс¬не-ния сущности залога были выдвинули так называемые цес-сион¬ные теории – условной цессии и ограниченной цессии. Действительно, по крайней мере внешне кредитор стано-ви¬тся залогодержателем соответствующего права в ре-зуль¬тате совершенной в его пользу цессии. Избирая залог в качестве средства обеспечения своих интересов, креди¬тор руководствуется принципом «верю не лицу, а вещи».
 2. Макалада күрөөнүн объектисинин, анын күрөө боюн-ча укук мамилелеринин түзүмүндө жайгашкан көз караш-та, укуктук мүнөздөмөсүнө талдоо жүргүзүлгөн. Күрөө-нүн объектилеринин ар кандай түрлөрү каралган, тигил же бул жарандык укук объектилеринин күрөөнүн объек-ти¬лери катарында каралып тыянактар чыгарылган. Ма-ка¬лада дагы бир кызуу маселе болуп, мүлктүк укуктардын күрөө катары каралышы эсептелет. Күрөө укуктарын квалификациялоо маселеси адабиятта кызуу талаш-тар-тыш¬тарды жаратып келет, күрөөнүн табиятын түшүн-дү¬рүү үчүн цессиялык теориялар сунушталган - күрөө ме-нен шарттуу жана чектелген тапшырма теориялары. Ма¬калада жогоруда аталгандарды ачып көрсөткөн, бул мү¬нөздөмөлөр сыртынан ссуда анын пайдасына берүү на-тый¬жасында укугун күрөө кармоочу болуп саналат. Алар-дын кызыкчылыктарын камсыз кылуу каражаты катары күрөө жүйөсүн тандоодо, кредитор менен негизинен же-тек¬чиликке алат «буюмга эмес, адамдын өзүнө ишенем».
 3. The article presents an analysis of the legal charac¬teris-tics of the collateral object from the point of view of its location in the structure of the lien legal relationship. Features of ob¬jects of pledges of various kinds are considered, conclusions about the possibility of participation of this or that object of civil rights as an object of pledge are made. The question of guarantee of property rights isn't less interesting. The dispute on qualification of guarantee of the rights repeatedly rose on pages of legal literature. For an explanation of essence of pledge were have put forward so-called tsessionny theories – con¬ditional cession and limited cession. Really, at least exter¬nal¬ly the creditor becomes the pawnbroker of the correspon¬ding right as a result of the cession made in his advantage. Choosing pledge as an instrument for ensuring of the interests, the creditor is guided by the principle "I trust not the person, and a thing
Keywords
 1. залог, объект залога, кредит, за¬ло¬го¬вая стоимость, оценка объекта залога, оборот
 2. күрөө, күрөөнүн объектиси, кредит, күрөө наркы, күрөө объектисинин баасын аныктоо, жа¬ран¬дык карым-катнаштар.
 3. : pledge, collateral object, loan, collateral value, valuation of collateral object, turnover.
Authors info
 1. Бактиев Джумгал Давлетбекович, Национальная Академия наук Кыргызской Республики, г.Бишкек, Кыргызская Республика, соискатель
 2. Бактиев Джумгал Давлетбекович, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, изденүүчү
 3. Djumgal Baktiev, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, applicant
Pdf
DOI
 • None
 • Citing
 • Бактиев Дж.Д. К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАЛОГА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2018. №. 3. C. 59-61