New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Бургоева А.Н.
 2. Бургоева А.Н.
 3. A. Burgoeva
Title
 1. О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КЫРГЫЗСТАНЕ
 2. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК БАЛДАРДЫН КЫЛМЫШТУУЛУГУН АЛДЫН АЛУУДА БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН РОЛУ
 3. ON THE ROLE OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN PREVENTION OF CRIMES OF MINORS IN KYRGYZSTAN
Abstract
 1. Статья посвящена актуальным проблемам профилактики беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в образовательных организациях. Представлены значение и особенности профилактики преступлений несовершеннолетних детей в школе. А также, рассмотрены вопросы особой роли администрации школы, классного руководителя и педагогов, и их воздействие на предупреждение беспризорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних детей. Отмечены, совместные работы школы с семьей каждого ребенка и правоохранительными органами. Кроме того, автор в этом статье проанализировала статические показания преступности обучающихся несовершеннолетних детей в 2018-2021 гг. по территориям Кыргызской Республики. В связи с ростом преступности среди учащихся, это проблема является в настоящее время в Кыргызской обществе актуальным. Делаются выводы, что при предупреждении преступности среди учащихся, эффективно исполнять криминологические и профилактические мероприятия.
 2. Бул макала билим берүү мекемелериндеги жашы жете элек балдардын укук бузууларын жана кылмыштуулугун алдын алуунун актуалдуулугуна арналган. Мектептеги балдардын кылмыштуулугун алдын алуунун өзгөчөлүгү жана мааниси боюнча баяндалат. Ошондой эле, мектептин жетекчилигинин, класс жетекчинин жана педогогдун мектептеги балдардын кылмыштуулугун жана укук бузууларын алдын алуудагы орду жана алардын тийгизген таасири боюнча суроолор каралган. Белгилеп кетүүчү жагдай, бул макалада мектеп ар бир окуучунун уй-булөөсү жана укук коргоо органдары менен тыгыз байланышта болуу менен иштөөсү көрсөтүлгөн. Мындан сырткары, автор Кыргыз Республикасынын аймагындагы 2018-2021-жылдар аралыгындагы жашы жете элек балдардын кылмыштуулугунун статистикалык көрсөткүчтөрүнө анализ жасаган. Азыркы учурда, Кыргызстандагы окуучулардын арасындагы кылмыштуулуктун санын өсүүсү актуалдуу болууда. Жыйынтыгында, жашы жете элек окуучуларын кылмыштуулугун криминологиялык алдын алууну натыйжалуу жүргүзүү талап кылынат.
 3. The article is devoted to urgent problems of the prevention of homelessness, offenses and crimes of minors in educational organizations. The significance and features of the prevention of juvenile crime at school are presented. And also, the issues of the special role of the school administration, class teachers and teachers and their impact on the prevention of homelessness, delinquency and crimes of minor children are considered. The joint work of the school with each child’s seven and law enforcement agencies is also said. In addition, the author in this article analyzed the static crime testimony of students of minor children in 2018-2021. in the territories of the Kyrgyz Republic. Due to the increase in crime among students, this problem is currently relevant in the Kyrgyz society. It is concluded that when preventing crime among students, it is effecttive to carry out criminological and preventive measures.
Keywords
 1. несовершеннолетний, преступление, семья, образовательное учреждение, профилактика, правонарушение, меры.
 2. жашы жете элек бала, кылмыш, үйбүлө, билим берүү мекемеси, алдын алуу, укук бузуу, чаралар.
 3. minor, crime, family, educational institution, prevention, offense, measures.
Authors info
 1. Бургоева Айгул Нишановна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Бургоева Айгул Нишановна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Aigul Burgoeva, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2023.93.46.020
 • Citing
 • Бургоева А.Н. О РОЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КЫРГЫЗСТАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 83-86