New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Орусбаева Д.Н.
 2. Орусбаева Д.Н.
 3. D. Orusbaeva
Title
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
 2. ОКУУЧУЛАРДЫН ГЛОБАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ ҮЧҮН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЫКМАЛАР
 3. PEDAGOGICAL APPROACHES FOR THE FORMATION OF GLOBAL COMPETENCE OF STUDENTS
Abstract
 1. Статья рассматривает педагогические подходы для формирования глобальной компетентности у учащихся общеобразовательной школы. Актуальность формирования глобальной компетентности заключается в потребностей социализации личности в многокультурном обществе страны и глобальном мире. Глобальная компетность ориентирована на универсальные навыки, обладающие интегративностью не столько через предметное содержание, сколько через ценности, что позволяет ей занять обособленное место в структуре функциональной грамотности. Учащиеся должны быть не только осведомлены в глобальных проблемах, но предлагать решение проблемы, менять свое поведение в новой ситуации, адаптироваться в новой культурной среде. В итоге, учащиеся предпринимают осознанные действия, направленные на позитивные изменения в своем сообществе, на создание более справедливого, мирного, инклюзивного и экологически устойчивого мира.
 2. Макалада орто мектеп окуучуларынын глобалдык компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык мамилелери каралат. Глобалдык компетенттүүлүктүн калыптанышынын актуалдуулугу өлкөнүн жана глобалдык дүйнөнүн көп маданияттуу коомунда инсанды социалдаштыруунун муктаждыктарында жатат. Глобалдык компетенттүүлүк предметтик мазмун аркылуу гана эмес, баалуулуктар аркылуу интеграцияланган универсалдуу көндүмдөргө багытталган. Бул функционалдык сабаттуулуктун структурасында өзүнчө орунду ээлейт. Окуучулар глобалдык көйгөйлөрдү билүү гана эмес, көйгөйдү чечүү жолдорун сунуштап, жаңы кырдаалда жүрүм-турумун өзгөртүүгө, жаңы маданий чөйрөгө ыңгайлашууга тийиш. Натыйжада, окуучулар өз коомчулугунда оң өзгөрүүлөрдү жаратуу, адилеттүү, тынч, инклюзивдик жана экологиялык туруктуу дүйнөнү түзүү үчүн аң-сезимдүү аракеттерди көрүшөт.
 3. The article considers pedagogical approaches for the development of global competence at secondary school students. The rationale of the formation of global competence lies in the needs of the socialization of the individual in the multicultural society of the country and the global world. Global competence is focused on universal skills that are integrative not only through subject content, but through values, which take a separate place in the structure of functional literacy. Students should not only be aware of global problems, but offer a solution to the problem, change their behavior in a new situation, adapt to a new cultural environment. As a result, students take responsible actions to promote positive change in their communities, to create peaceful, inclusive and environmentally sustainable world.
Keywords
 1. глобальная компетентность, универсальные навыки, культурное многообразие, национальная идентичность, глобальные проблемы,
 2. глобалдык компетенттүүлүк, универсалдуу көндүмдөр, маданий көп түрдүүлүк, улуттук иденттүүлүк, глобалдык көйгөйлөр.
 3. global competence, universal skills, cultural diversity, national identity, global problems,
Authors info
 1. Орусбаева Дамира Нурджановна, Кыргызская Академии образования, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Орусбаева Дамира Нурджановна, Кыргыз билим берүү Академиясы, Бишкек шаары, КР.
 3. Damira Orusbaeva, Head of the Department of Multilingual Education of the Kyrgyz Academy of Education, Bishkek, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2022.1.6.065
 • Citing
 • Орусбаева Д.Н. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2022. №. 6. C. 310-313