New issue

2023, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Садирова К., Мурзаева А.К.
 2. Садирова К., Мурзаева А.К.
 3. K. Sadirova, A. Murzaeva
Title
 1. КРУЖКОВАЯ РАБОТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ С ЕГО РЕЧЕРАЗВИВАЮЩИМИ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 2. ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЫНДАГЫ ИЙРИМ ИШТЕР ЖАНА АНЫН КЕПТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ МЕНЕН
 3. CIRCLE WORK AT THE UNIVERSITY WITH ITS SPEECH DEVELOPMENT AND EDUCATIONAL CAPABILITIES
Abstract
 1. В этой статье хотела подчеркнуть значимость кружковой работы и владение русским языком для студентов национальной группы, будущих учителей русистов. Кружковая работа в высших учебных заведениях дает дополнительные знания, обогощает их словарный запас и дает положительную мотивацию в обучении русскому языку. Также в статье я показала пути возбуждения и формирования интереса нерусских студентов к русскому языку. Кружковая работа дает возможность развивать как письменную, так и устную речь при помощи различных методов и средств обучения. Для формирования у студентов навыков, умений и знаний, дается ряд примеров, по аналогии которых они должны работать как в группе, так и индивидуально. В работе говорится о необходимости научить студентов анализировать изученный материал, что дает возможность студенту излогать свою мысль и развивать память, т.е. развитие речи, аудирования, письма и грамматики.
 2. Бул макалада улуттук тайпанын студенттери, болочок орус таануу мугалимдери үчүн кружок жана орус тилин билүүнүн маанилүүлүгүн белгилегим келет. Жогорку окуу жайларында кружоктор кошумча билим берет, алардын сөз байлыгын байытат жана орус тилин үйрөнүүгө позитивдүү моти-вация берет.Ошондой эле макалада орус эмес студенттердин орус тилине болгон кызыгуусун ойготуу жана калыптандыруу жолдорун көрсөттүм. Кружок иши ар кандай ыкмаларды жана окуу куралдарын колдонуу менен жазуу жана оозеки кепти өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Окуучулардын көндүмдө-рүн, шык-жөндөмдөрүн жана билимдерин калыптандыруу үчүн бир катар мисалдар келтирилген, алардын аналогиясы боюнча алар топ менен да, жекече да иштеши керек. Иште окуучуларды окуп жаткан материалды талдап билүүгө үйрөтүү зарылчылыгы жөнүндө сөз болот, бул окуучу өз оюн билдирүү жана эс-тутум, башкача айтканда, сүйлөө, угуу, жазуу жана грамматиканы өнүктүрүү.
 3. In this article, would like to emphasize the importance of circle work and knowledge of the Russian language for students of the national group, future teachers of Russian studies. Circle work in higher educational institutions provides additional knowledge, enriches their vocabulary and gives positive motivation in learning Russian. Also in the article I showed the ways to excite and form the interest of non-Russian students in the Russian language. Circle work makes it possible to develop both written and oral speech using various methods and teaching aids. For the formation of students' skills, abilities and knowledge, a number of examples are given, by analogy of which they should work both in a group and individually. The work talks about the need to teach students to analyze the material studied, which allows the student to express his thoughts and develop memory, i.e. speaking, listening, writing and grammar
Keywords
 1. искорка знаний, совершенствование грамматики, знание языка, культура речи, лингвистические комментарии, литературные комментарии.
 2. билим учкуну, грамматиканы өркүндөтүү, тилди билүү, сүйлөө маданияты, лингвистикалык комментарийлер, адабий комментарийлер.
 3. spark of knowledge, grammar improvement, language knowledge, speech culture, linguistic comments, literary comments.
Authors info
 1. Садирова Кайры, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, старший преподователь. Мурзаева Айнагуль Кадыровна, Баткенский государственный университет, г. Баткен, Кыргызская Республика, старший преподаватель
 2. Садирова Кайры, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Мурзаева Айнагуль Кадыровна, Баткен мамлекеттик университети, Баткен шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу
 3. Kayry Sadirova, Batken State University, Batken, Kyrgyz Republic, senior lecturer. Ainagul Murzaeva, Batken State University, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Садирова К., Мурзаева А.К. КРУЖКОВАЯ РАБОТА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ С ЕГО РЕЧЕРАЗВИВАЮЩИМИ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 8. C. 154-157