New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Таабалдиева А.А., Ажиматов О.А.
 2. Таабалдиева А.А., Ажиматов О.А.
 3. A. Taabaldieva, O. Ajimatov
Title
 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
 2. ПСИХОЛОГИЯ ИЛИМИ ЖАНА ОКУТУУ ТАРБИЯЛОО МАСЕЛЕЛЕРИНИН ЧЕЧИЛИШИ
 3. PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND SOLUTION OF TRAINING AND UPBRINGING PROBLEMS
Abstract
 1. В научной статье рассматривается вопросы качества образования и эффективность учебной и воспитательной системы высшего образования, а также наряду, с этим, рассматривается необходимость психологического сопровождения образовательного процесса в высших учебных заведениях, принципы, задачи и структура психологической помощи студентам на всех этапах обучения, а также роль психологической науки в развитии образования. Анализ учебной деятельности людей и процесс обучения показывают, что знание овладение умениями и навыками являются сложный процесс, в состав которого входят познавательные психические процессы. Проведение исследования психологические основы обучения позволило определить вопросы обучения и воспитания в развитии детей в процессе обучения. Сам учебной деятельности детей и обучения показывает, что усвоения знаний и овладение умениями является сложный процесс, в состав которого входят познавательные психческие процессы. Проведенные исследования психолгиию основ обучения психологии обучения позволило определить обшие вопросы обучения в процессе образования. В работе на ряду с этим речь идет о научных вкладах ученых психологов в развитии психологической науки в Кыргызстане.
 2. Бул илимий макалада билим беруунун сапаттык жагы жана жогорку билим берүүнүн тарбиялуулук системасынын эффективдүүлүгү изилдөө менен бирге жогорку окуу жайларда билим берүү процессин психологиялык коштоо зарылдыгы, ошондой эле окутуунун бардык этаптарында студенттерге психологиялык жактан жардам көрсөтүү жана окутуу, тарбиялоо маселелеринин принциптери менен бирге, жогорку билим берүүнүн өнүгүүсүндөгү психология илиминин мааниси каралган. Изилдөөнүн натыйжасында окутуу аркылуу окуучулардын таанып-билүү аракеттерин пайда болуу учурундагы алардын өздөштүрүү аракеттерине басым жасалган. Изилдөөнүн өзү көрсөткөндөй окутуунун негизи болуп алып караганда аларга таандык болгон окутуунун жана тарбиялоонун маселелерин чечүү зарыл. Бул аталган илимий эмгекте, психология илиминин өнүгүүсүнө салым кошкон Кыргызстандык окумуштуу психологдордун илимий иш-аракеттери жөнүндө да кенири айтылган. Изилдөөнү өткөрүү, окутуунун психологиялык негиздери окутуу жараянына балдарды өнүктүрүү боюнча окутуу жана билим берүү маселелерин аныктоого мүмкүндүк берген. Балдарды окутуу жана өз ишин көрсөткөндөй, өздөштүрүү жана билимге, көндүмдөргө ээ болуп саналат анын курамына төмөнкүлөр кирет таанып-билүүчүлүк, психологиялык процесстер. Билим берүү психологиясы окутуунун негиздерин өткөн изилдөөлөр билим берүү жараянына окутуунун байланыштуу маселелерин аныктоого мүмкүндүк берет. Муну менен катар иште сөз Кыргызстандагы психологиялык илимдин өнүгүүсүндөгү психологдордун илимий салымы жөнүндө болуп жатат.
 3. The scientific article deals with the issues of the quality of education and the effectiveness of the educational system of higher education, as well as the need for psychological support of the educational process in higher education institutions, the principles, objectives and structure of psychological assistance to students at all stages of education, as well as the role of psychological science in the development of education. The analysis of people's learning activities and the learning process is to show that knowledge acquisition of skills and abilities is a complex process, which includes cognitive mental processes. The study psychological foundations of learning allowed us to determine the issues of education and upbringing in the development of children in the learning process. The very nature of children's learning activities and learning shows that the assimilation of knowledge and the acquisition of skills is a complex process, which includes cognitive mental processes. The conducted research on the psychology of the basics of teaching the psychology of learning allowed us to determine the general issues of learning in the educational process. Along with this, the paper deals with the scientific contributions of psychological scientists to the development of psychological science in Kyrgyzstan
Keywords
 1. знания, деятельность, формирование, процесс, развитие, учение, оценка, деятельность, саморегуляция, ориентация.
 2. билим, иш-аракет, калыптануу, процесс, өнүгүү, окутуу, баалоо, иш-аракеттер, өзүн-өзү жөнгө салуу, багыт.
 3. knowledge, activity, formation, process, development, teaching, evaluation, activities, self-regulation, orientation.
Authors info
 1. Таабалдиева А. А., Ошский государственный педагогический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, преподаватель. Ажиматов О. А., Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызская Республика, кандидат педагогических наук, доцент.
 2. Таабалдиева А. А., Ош мамлекеттик педагогикалык иниституту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Ажиматов О. А., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент.
 3. A. Taabaldieva, Osh State Pedagogical University, Osh, Kyrgyz Republic, lecturer. O. Azhimatov, Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Таабалдиева А.А., Ажиматов О.А. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 5. C. 55-58