New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Турдуматов С.Т.
 2. Турдуматов С.Т.
 3. S.T. Turdumatov
Title
 1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
 2. КЫЛМЫШТЫН ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА БЕЛГИЛЕРИ
 3. КЫЛМЫШТЫН ТҮШҮНҮГҮ ЖАНА БЕЛГИЛЕРИ
Abstract
 1. Данная статья посвящена одной из актуальных проблем современного уголовного права. Актуальность исследования обусловлена тем, что во все времена не заканчивались споры вокруг вопроса о самом определении преступления и его признаках. Еще в те далекие времена ученые пытались найти правильное и наилучшее определение преступления, а вместе с тем правильно определить его признаки. Ведь именно от правильного решения данного вопроса зависит судьба лица, совершившего преступления и судьба потерпевшей стороны. Поэтому автор тоже попытался скоординировать имеющиеся определения с целью найти подходящее определение. Признаки преступления характеризуют его степень криминализации либо декриминализации. Автор, занимаясь поисками правильного решения поставленной задачи изучил труды ученых и законодательство некоторых стран, что позволило ему прийти к некоторым выводам, которые нашли отражение в статье.
 2. Бул макала азыркы учурдагы жазык укугунун актуалдуу кѳйгѳлѳрүнѳ багытталган. Изилдѳѳнүн актуалдуулугу тѳмѳнкүлѳр менен аныкталат, ушул күнгѳ чейин кылмыштын аныктамасынын жана анын белгилеринин айланасында талаштартыштар бүтпѳй келет. Байыркы мезгилден бери окумуштуулар кылмыштын эн туура жана эн жакшы аныктамасын, ошону менен бирге анын белгилерин аныктоо үчүн аракеттерди жасап келишкен. Ушул маселенин туура чечилишинен кылмыш жасаган жактын жана жабыркаган жактын тагдыры кѳз каранды. Ошондуктан автор дагы туура аныктама табуу максатында болгон аныктамаларды бириктирип маселени чечкенге аракет жасаган. Кылмыштын белгилери анын криминалдуулугун жана декриминалдуулугун аныктайт. Автор туура чечим табуу максатында кээ бир окумуштуулардын эмгектери жана айрым бир мамлекеттердин мыйзамдары менен таанышып, бир нече жыйынтыктарга келип, аларды макалада чагылдырган.
 3. This article is devoted to one of the actual problems of modern criminal law. The actuality of the study is due to the fact that at all times there were disputes around the definition of the crime and its characteristics. Even in those distant times, scientists tried to find the correct and best definition of a crime, and at the same time to determine its characteristics correctly. As in fact the fates of the offender and the injured party depend on the the right solution of this question. Therefore, the author also tried to coordinate the existing definitions to find the appropriate definition. The characteristics of a crime characterise its criminalisation or decriminalisation. The author has studied the works of scientists and the legislation of some countries in the process of finding the right solution to the task. And this let him come to some conclusions, which are reflected in the article.
Keywords
 1. закон, преступление, признаки, государство, состав преступления, правонарушение, проступок, юридическая ответственность, вина, умысел, неосторожность.
 2. мыйзам, кылмыш, белгилери, мамлекет, кылмыштын курамы, укук бузуу, жоосун, юридикалык жоопкерчилик, күнѳѳ, ниет, этиятсыздык.
 3. law, crime, characteristics, state, corpus delicti, offense, misdemeanor, legal responsibility, guilt, intent, negligence.
Authors info
 1. Турдуматов Санжар Турдуматович, Ошский государственный юридический институт, г.Ош, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Турдуматов Санжар Турдуматович, Ош мамлекеттик юридикалык институту, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Sanzhar Turdumatov, Osh State Law Institute, Osh, Kyrgyz Republic, undergraduate.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Турдуматов С.Т. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 6. C. 142-146