New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Хиджран Эхтибар гызы Вердиева
 2. Хиджран Эхтибар гызы Вердиева
 3. Hijran Ehtibar Verdiyeva
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СВЯЗАННЫХ С ЖЕНСКИМ ВОСПИТАНИЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
 2. АЗЕРБАЙДЖАНДАГЫ ЭНЕЛЕРДИН ЖЕТКИНЧЕК КЫЗДАРДЫН ИНСАНДЫГЫН КАЛЫПТАНДЫРУУДАГЫ КААДА-САЛТТАРДЫ КОЛДОНУУ ТАРБИЯСЫ
 3. THE USE OF TRADITIONS RELATED TO WOMEN'S EDUCATION IN THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF A TEENAGE GIRL IN AZERBAIJAN
Abstract
 1. В Азербайджане особое внимание уделяется образо-ванию девушек, в том числе девушек-подростков. Посколь-ку девушки считаются показателем чести и достоинства семьи, авторитета рода, родители уделяют серьезное вни-мание воспитанию девушки, заботятся о ее овладении культурой поведения и общения. Азербайджанские женщи-ны, выросшие на исторически положительных семейных традициях, также являются примерами для своих дочерей. Был проведен эксперимент по определению эффективнос-ти использования традиций, связанных с женским воспи-танием в формировании личности девушки-подростка. Ориентируясь на тесное сотрудничество между семьями и педагогическим коллективом с точки зрения проблемы, которую мы рассматривали в статье, в результате целе-направленной, систематической, непрерывной работы с учениками экспериментальных классов их ответы на воп-росы были более полными и удовлетворительными, нежели учеников из контрольных классов. Поэтому данная статья посвящена использованию традиций, связанных с женским воспитанием в формировании личности девочек-подрост-ков в Азербайджане.
 2. Азербайджанда кыздарга, анын ичинен жеткинчек кыздарга билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Кыздар – үй-бүлөнүн аброю, тукумдун намысы катары саналып, ата-энелери кыздарды тарбиялоого олуттуу көңүл бурушуп, коомдогу өзүн-өзү алып жүргөн жүрүм-турум мадания-тына көз салышат. Татыктуу тарбия алып чоңойгон Азер-байджан аялзаты, өзүнүн балдарына, кыздарына үлгү болу-шат. Жеткинчек кыздарды тарбиялоодогу энелердин тар-биясынын эффективдүүлүгү боюнча эксперимент жүргү-зүлгөн. Аталган проблеманы чечүүдө педагогикалык кол-лектив менен үй-бүлөлөрдүн ортосунда тыгыз байланыш болуп, эксперименталдык жана контролдук класстын окуучуларына максаттуу, системалуу, үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлгөндүгү бул макалада каралды. Жыйынтыгында контролдук класстын окуучуларына караганда эксперимен-талдык класстын окуучуларынын жооптору оң болду. Ошол себептүү бул макаланын мазмуну Азербайджандагы энелердин жеткинчек кыздарга таалим-тарбия берүү боюнча каада-салттарына арналат.
 3. In Azerbaijan, special attention is paid to the education of girls, including adolescent girls. Since girls are considered an indicator of the honor and dignity of the family, the authority of the clan, parents pay serious attention to the upbringing of the girl, take care of her mastering the culture of behavior and communication. Azerbaijani women who grew up on historically positive family traditions are also examples for their daughters. An experiment was conducted to determine the effectiveness of the use of traditions associated with women's education in the formation of the personality of a teenage girl. Focusing on close cooperation between families and the teaching staff from the point of view of the problem that we considered in the article, as a result of purposeful, systematic, continuous work with students in experimental classes, their answers to questions were more complete and satisfactory than students from control classes. This article is devoted to the use of traditions related to women's education in the formation of the personality of adolescent girls in Azerbaijan.
Keywords
 1. Ключевые слова: традиция, культура, семейное вос-питание, семейная традиция, девушка-подросток, лич-ность девушки, формирование личности девушки, тради-ции, женское воспитание, использование традиций.
 2. Негизги сөздөр: салт, маданият, үй-бүлөлүк тарбия, жеткинчек кыз, кыздардын инсандыгы, кыздардын инсан-дыгын калыптандыруу, кыздарды тарбиялоо каада-салт-тар, каада-салттарды пайдалануу.
 3. Key words: tradition, culture, family education, family tradition, teenage girl, girl's personality, girl's personality formation, traditions, women's education, the use of traditions.
Authors info
 1. Хиджран Эхтибар гызы Вердиева, Гянджинский государственный университет, г.Гянджа, Азербайджанская Республика
 2. Хиджран Эхтибар гызы Вердиева, Гянджин мамлекеттик университети, Гянджа шаары, Азербайжан Республикасы.
 3. Hijran Ehtibar Verdiyeva, Ganja State University, Ganja, Republic of Azerbaijan
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Хиджран Эхтибар гызы Вердиева ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СВЯЗАННЫХ С ЖЕНСКИМ ВОСПИТАНИЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДЕВУШКИ-ПОДРОСТКА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 248-252