New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Курсабаева З.И.
 2. Курсабаева З.И.
 3. Z.I. Kursabayeva
Title
 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
 2. ТАРБИЯЛЫК ТААСИР КӨРСӨТҮҮЧҮ МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУНУН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ
 3. CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE
Abstract
 1. Особое место среди мер уголовно-правового воздей-ствия на несовершеннолетних, совершивших преступления, занимают принудительные меры воспитательного воздей-ствия. Статья посвящена актуальной проблеме профилак-тики преступности несовершеннолетних путем примене-ния принудительных мер воспитательного воздействия, включающая изучение личности преступника, факторов влияющих на совершение преступлений и эффективности назначения этих мер. Рассматривается проблема преступ-ности среди несовершеннолетних в современном обществе. Анализируются основные причины девиантного поведения подростков, его специфические особенности, а также со-временное состояние преступности несовершеннолетних. На основе анализа научной литературы предлагаются пу-ти совершенствования имеющихся в казахстанском законе принудительных мер воспитательного воздействия. Ав-тор приходит к выводу, что для успешной борьбы с право-нарушениями в детской и подростковой среде необходимы грамотная, последовательная работа по предупреждению и коррекции отклонений в поведении детей, а также глу-бокий анализ причин и обстоятельств, обусловливающих правонарушения. К сожалению, отсутствие специализиро-ванного органа, обязанного контролировать применение принудительных мер воспитательного воздействия, сни-жает их эффективность. Делается вывод о том, что пра-вовое регулирование принудительных мер воспитательного воздействия характеризуется рядом несовершенств, что создает почву для неоднозначного понимания правовой при-роды указанных мер, в связи с чем целесообразным пред-ставляется внесение в действующий уголовный закон ряда изменений. При написании данной статьи использовались следующие методы: всеобщий метод познания, общенауч-ные методы познания, частно-научные методы, а также другие методы.
 2. Кылмыш жасаган жашы жете элек өспүрүмдөргө кылмыш-укуктук таасир этүү иш-чараларынын арасында тарбиялоо таасиринин мажбурлоо чаралары өзгөчө орунду ээлейт. Макала тарбиялоочу таасир этүүчү мажбурлоо чараларын колдонуу менен жашы жете элек өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуунун актуалдуу көйгөйлөрүнө, анын ичинде кылмышкердин инсандыгын, кылмыштарды жасоого таасир эткен факторлорду жана ушул иш-чараларды дайындоонун натыйжалуулугун изил-дөөгө арналган. Азыркы коомдогу өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулук көйгөйү каралууда. Өспүрүмдөрдүн де-вианттык жүрүм-турумунун негизги себептери, анын өз-гөчөлүктөрү, ошондой эле жашы жете электер арасында-гы кылмыштуулуктун учурдагы абалы талданат. Илимий адабияттарды талдоонун негизинде казак мыйзамдарында болгон билим берүү таасиринин милдеттүү чараларын өркүндөтүү жолдору сунушталды. Автор балдар жана өспүрүмдөрдөгү укук бузууларга каршы ийгиликтүү күрө-шүү үчүн, балдардын жүрүм-турумундагы четтөөлөрдүн алдын алуу жана оңдоо боюнча сабаттуу, ырааттуу иш алып баруу керек, ошондой эле укук бузуулардын себепте-рин жана жагдайларын терең талдоо керек деген тыянак-ка келген. Тилекке каршы, билим берүүнүн милдеттүү чараларын колдонууну контролдоого милдеттүү адистеш-тирилген органдын жоктугу алардын натыйжалуулугун төмөндөтөт. Билим берүү таасиринин мажбурлоо чара-ларын укуктук жөнгө салуу бир катар кемчиликтер менен мүнөздөлөт, бул ушул чаралардын укуктук мүнөзүн түшү-нүксүз түшүнүүгө негиз түзөт, ошого байланыштуу бир катар өзгөртүүлөрдү киргизүү максатка ылайыктуу деген жыйынтыкка келишти. колдонуудагы кылмыш мыйза-мына. Бул макаланы жазууда төмөнкүдөй методдор колдо-нулган: таанып-билүүнүн жалпы ыкмасы, таанып-билүү-нүн жалпы илимий ыкмалары, жеке илимий методдор жана башка методдор.
 3. Compulsory measures of educational influence occupy a special place among the measures of criminal-legal influence on juveniles who have committed crimes. The article is devoted to the actual problem of the prevention of juvenile delinquency through the use of compulsory measures of educational influen-ce, including the study of the personality of the offender, the fac-tors affecting the commission of crimes and the effectiveness of the appointment of these measures. The problem of juvenile delinquency in modern society is considered. The main reasons for the deviant behavior of adolescents, its specific features, as well as the current state of juvenile delinquency are analyzed. Based on the analysis of scientific literature, ways of improving the compulsory measures of educational influence available in the Kazakh law are proposed. The author comes to the conclu-sion that for a successful fight against offenses in children and adolescents, competent, consistent work is needed to prevent and correct deviations in the behavior of children, as well as a deep analysis of the causes and circumstances that lead to offenses. Unfortunately, the absence of a specialized body obli-ged to control the use of compulsory educational measures re-duces their effectiveness. It is concluded that the legal regulation of compulsory measures of educational influence is characte-rized by a number of imperfections, which creates the basis for an ambiguous understanding of the legal nature of these mea-sures, in connection with which it seems appropriate to intro-duce a number of changes into the current criminal law. When writing this article, the following methods were used: the ge-neral method of cognition, general scientific methods of cogni-tion, private scientific methods, and other methods.
Keywords
 1. Ключевые слова: преступность, предупреждение, меры, воздействие, воспитание, принудительные, эффек-тивность, специализированный орган, правонарушение.
 2. Негизги сөздөр: кылмыштуулук, алдын алуу, чаралар, таасир, билим берүү, милдеттүү, натыйжалуулук, адис-тештирилген орган, кылмыш..
 3. Key words: crime, prevention, measures, impact, educa-tion, compulsory, efficiency, specialized body, offense.
Authors info
 1. Курсабаева Зарина Ибрагимовна, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, п. Косшы, Республика Казахстан.
 2. Курсабаева Зарина Ибрагимовна, Казакстан Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу укук коргоо органдарынын Академиясы, Косшы к., Казакстан Республикасы, докторант, укук магистри.
 3. Zarina Kursabayeva, Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, p.Kosshy, Republic of Kazakhstan.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Курсабаева З.И. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 164-168