New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ермеков Е.С.
 2. Ермеков Е.С.
 3. Ye.S. Yermekov
Title
 1. К ПРОБЛЕМЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПОДДЕЛКИ VIN-КОДОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 2. ТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН VIN-КОДДОРУН ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО НОМЕРЛИК БЕЛГИЛЕРИН ЖАСАЛМА ЖАСООГО СОТТУК ЭКСПЕРТИЗАНЫ ДАЙЫНДОО ЖАНА ЖҮРГҮЗҮҮ КӨЙГӨЙҮНӨ
 3. TO THE PROBLEM OF THE APPOINTMENT AND PRODUCTION FORENSIC EXAMINATIONS OF FORGERY OF VIN CODES AND STATE REGISTRATION LICENSE PLATES OF VEHICLES
Abstract
 1. В статье рассмотрены особенности назначения и проведения экспертизы VIN-кода и государственных но-мерных знаков транспортного средства. Исследованы про-ведение экспертизы идентификационных номеров транс-портного средства. Также описаны основные результаты такой экспертизы и последствия для владельца транс-портного средства. Целью экспертизы необходимо счи-тать установление соответствия регистрационных зна-ков образцам, которые изготовлены на предприятии, про-изводящем данный вид продукции. Задачами экспертизами является установление тождества исследуемого авто-транспортного средства, изготовленному на соответст-вующем предприятии и имеющим аналогичный индивидуа-лизирующий идентификационный номер, т.е. установление факта нанесения идентификационный номер в условиях, соответствующих техническим регламентам завода - изготовителя. Объектом исследования данной экспертизы является идентификационный номер, местом непосредст-венного нанесения которого является кузов, рама и другие агрегаты автотранспортного средства, дублирующие маркировочные таблички и наклейки
 2. Макалада VIN-кодду жана унаанын мамлекеттик но-мер белгилерин дайындоо жана экспертизадан өткөрүү өз-гөчөлүктөрү талкууланат. Унаанын идентификациялык номерлерин экспертизадан өткөрүү боюнча иликтөө иш-тери жүргүзүлдү. Ошондой эле мындай экспертизанын негизги жыйынтыктары жана унаа ээсине келтирген кесе-петтери баяндалган. Экспертизанын максаты каттоо белгилеринин продукциянын ушул түрүн чыгарган ишкана-да өндүрүлгөн үлгүлөргө шайкештигин аныктоо болуп эсептелет. Экспертизалардын тапшырмалары - тиешелүү ишканада чыгарылган жана ошол эле жекелештирүүчү идентификациялык номерге ээ болгон, изилденип жаткан унаанын инсандыгын аныктоо, б.а. идентификациялык но-мерди өндүрүүчүнүн заводунун техникалык регламентте-рине ылайык келген шарттарда колдонуу фактысын анык-тоо. Бул экспертизанын объектиси – идентификациялык номер, анын түздөн-түз колдонула турган жери транс-порттун кузову, каркасы жана башка бирдиктери, марки-ровка плиталарын жана стикерлерди кайталаган.
 3. The article discusses the features of the appointment and examination of the VIN-code and state number plates of the vehi-cle. Investigated the examination of the vehicle identification numbers. The main results of such an examination and the con-sequences for the vehicle owner are also described. The purpose of the examination should be considered the establishment of the conformity of the registration marks to the samples that were manufactured at the enterprise that manufactures this type of product. The tasks of the examinations are to establish the iden-tity of the vehicle under study, manufactured at the relevant enterprise and having the same individualizing identification number, i.e. establishment of the fact of application of the iden-tification number in the conditions corresponding to the techni-cal regulations of the manufacturer's plant. The object of this examination is the identification number, the place of direct application of which is the body, frame and other units of the vehicle, duplicating marking plates and stickers.
Keywords
 1. Ключевые слова: VIN-код, заключение экспертное, знак номерной, криминалистика, транспорт, экспертиза, фальсификация.
 2. Негизги сөздөр: VIN-код, эксперттин корутундусу, мамлекеттик номери, соттук-медициналык экспертиза, транспорт, экспертиза, бурмалоо.
 3. Key words: VIN-code, expert opinion, license plate, fo-rensics, transport, examination, falsification.
Authors info
 1. Ермеков Ерсултан Сулейменович, Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, п.Косшы, Республика Казахстан, докторант, магистр права
 2. Ермеков Ерсултан Сулейменович, Казакстан Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу укук коргоо органдарынын Академиясы, Косшы к., Казакстан Республикасы, докторант, укук магистри.
 3. Yersultan Yermekov Academy of Law Enforcement Agencies under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, p.Kosshy, Republic of Kazakhstan, doctoral student, master of law.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Ермеков Е.С. К ПРОБЛЕМЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПОДДЕЛКИ VIN-КОДОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 159-163