New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Джумагазиева Н.
 2. Джумагазиева Н.
 3. N. Dzhumagazieva
Title
 1. СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (ПЕЧАТНОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИЦИСТИКИ
 2. КЫРГЫЗ УЛУТТУК (БАСМА) АДАБИЯТТЫН ЖАНА ПУБЛИЦИСТИКАНЫН ТҮПТӨЛҮШҮ
 3. FORMATION OF THE KYRGYZ NATIONAL (PRINTED) LITERATURE AND JOURNALISM
Abstract
 1. В данной статье автор рассматривает основные этапы становления кыргызской национальной (печатной литературы) и публицистики. Генезис этого процесса ав-тор относит к началу XX века. В настоящей статье автор анализирует условия зарождения книгоиздания и выпуска периодической печати. Рассматривая этапы становления кыргызской национальной (печатной) литературы и публицистики, генезис этого процесса, по мнению автора настоящей статьи, следует отнести к самому началу XX века. Условиями зарождения книгоиздания и выпуска изда-ний периодической печати были в то время отсутствие материальной базы и крайне низкая грамотность основно-го населения тогдашней Киргизии. По итогам анализа ав-тор предлагает собственное определение понятия «публи-цистика» и подход к его пониманию более широкий, нежели чем в узком литературоведении, что наиболее подходит для исследования публицистики как разновидности журна-листики, которая имеет не только литературный, но и важный общественный резонанс.
 2. Бул макалада автор кыргыз улуттук (басма) адабия-тынын жана публицистикасынын калыптанышынын не-гизги этаптарын карайт. Бул процесстин түптөлүшүн ав-тор ХХ кылымдын башталышына байланыштырат. Ушул макалада автор китеп басып чыгаруунун жана мезгилдүү басма сөздү чыгаруунун жаралуу шарттарын талдайт. Кыргыз улуттук (басма) адабиятынын жана публицисти-касынын калыптануу этаптарын кароо менен, макаланын авторунун пикиринде, бул процесстин түптөлүшү ХХ кы-лымдын эң башында башталган. Китеп басып чыгаруунун жана мезгилдүү басма сөздү чыгаруунун жаралуу шартта-ры ошол убакта материалдык базанын жоктугу жана ошол кездеги Кыргызстандын негизги калкынын өтө тө-мөнкү сабаттуулугу болгон. Талдоонун жыйынтыгы боюн-ча автор “публицистика” түшүнүгүнө жеке аныктамасын жана аны адабият таануудагы тар мааниге караганда, кеңири мааниде түшүнүү ыкмасын сунуштайт, бул публи-цистиканы адабий гана эмес, маанилүү коомдук резонанска ээ болгон журналистиканын түрү катары изилдөө үчүн ылайык келет.
 3. In this article, the author considers the main stages of the formation of the Kyrgyz national (printed literature) and jour-nalism. The author dates the genesis of this process to the begin-ning of the XX century. In this article, the author analyzes the conditions of book publishing origination and the issue of periodical press. Considering the stages of formation of the Kyr-gyz national (printed) literature and journalism, the genesis of this process, according to the author of this article, should be dated to the beginning of the XX century. At that time , the con-ditions of book publishing origination and the release of perio-dical press were the lack of material resources and extremely low literacy of the main population of the those Kyrgyzstan. Based on the results of the analysis, the author offers his own definition of "journalism" concept and an approach to its under-standing that is broader than in narrow literary studies, which is most suitable for the study of journalism as a kind of journa-lism that has not only literary, but also important public reso-nance.
Keywords
 1. Ключевые слова: литература, публицистика, перио-дическая печать, книгоиздание, киргизская печать, жанро-вое разнообразие, концепт
 2. Негизги сөздөр: адабият, публицистика, мезгилдүү басма сөз, китеп басып чыгаруу, кыргыз басма сөзү, жанр түрлөрү, концепт.
 3. Key words: literature, journalism, periodical press, book publishing, Kyrgyz press, genre diversity, concept
Authors info
 1. Джумагазиева Нуржан Курманбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Джумагазиева Нуржан Курманбеовна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук универ-ситети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы
 3. Nurjan Dzhumagazieva, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Джумагазиева Н. СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (ПЕЧАТНОЙ) ЛИТЕРАТУРЫ И ПУБЛИЦИСТИКИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 135-141