New issue

2021, №: 7

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Эрмекова Г.М.
 2. Эрмекова Г.М.
 3. G.M. Ermekova
Title
 1. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ
 2. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БИЗНЕСТИН СОЦИАЛДЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН ӨНҮКТҮРҮҮ
 3. DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN KYRGYZSTAN
Abstract
 1. Социальная ответственность бизнеса как инстру-мент развития регионов страны активно и успешно реали-зуется во всем мире. Компании не просто решают проб-лемы общества, инвестируя средства в развитие образо-вания, медицины, науки, производства, поддерживая со-циально незащищенные слои и заботясь о природоохранных мерах, - они получают определенные выгоды от этой дея-тельности. В западных странах социальная ответствен-ность бизнеса функционирует как устойчивый социальный институт, она рациональна и эффективна. Сложившаяся в постперестроечные два десятилетия ситуация характе-ризуется углублением разрыва между богатыми и бедны-ми, слабостью гражданского общества, разочарованием в способности государства выполнять свои функции. Резуль-татом стали изменения в продолжительности жизни, состоянии здоровья населения, рост настроений пассив-ности и апатии. Эти явления негативно воздействовали на устойчивое социальное развитие общества.
 2. Бул макалада өлкөнүн региондорун өнүктүрүүнүн куралы катары бизнестин социалдык жоопкерчилиги дүйнө жүзү боюнча жигердүү жана ийгиликтүү ишке ашыры-лууда. Компаниялар коомдун көйгөйлөрүн билим берүү, ме-дицина, илим, өндүрүштү өнүктүрүүгө инвестициялоо, со-циалдык жактан аялуу топторду колдоо жана айлана-чөй-рөнү коргоо боюнча чараларды көрүү менен гана чечпес-тен, бул иш-аракеттиерден белгилүү бир жеңилдик ээ бо-лушат. Батыш өлкөлөрүндө бизнестин социалдык инсти-тут катары иштейт, ал акыл-эстүү жана натыйжалуу. Кайра куруудан кийинки жыйырма жыл ичинде түзүлгөн кырдаал байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым-дын терендеши, жарандык коомдун алсыздыгы жана мам-лекеттин өз функцияларын аткара алуу мүмкүнчүлүгүнөн түзүлүшү менен мүнөздөлөт. Натыйжада, жашоо узак-тыгынын өзгөрүшү, калктын ден-соолугунун абалы, пас-сивдүүлүк жана көнүл коштук маанайы жогорулады. Бул көрүнүштөр коомдук туруктуу социалдык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизди.
 3. Social responsibility of business as the instrument of de-velopment of regions of the country is actively and successfully realized around the world. The companies not simply solve problems of society, investing means in a development of educa-tion, medicine, sciences, productions, supporting socially un-protected layers and caring of nature protection measures, - they receive certain benefits from this activity. In the western countries social responsibility of business functions as steady social institute, it is rational and effective. The situation which developed in post-Perestroika two decades is characterized by deepening of a gap between rich and poor, weakness of civil so-ciety, disappointment in ability of the state to carry out the func-tions. Changes in life expectancy, state of health of the popula-tion, growth of moods of passivity and apathy became result. These phenomena negatively influenced sustainable social development of society.
Keywords
 1. Ключевые слова: бизнес, бизнес-структуры, корпора-тивная ответственность, социальная ответственность, организация труда, развитие, социальное развитие
 2. Негизги сөздөр: бизнес, бизнес структуралар, корпо-ративдик жоопкерчилик, социалдык жоопкерчилик, эмгек уюму, өнүктүрүү, социалдык өнүгүү
 3. Key words: business, business structures, corporate res-ponsibility, social responsibility, labor organization, develop-ment, social development.
Authors info
 1. Эрмекова Гулькаир Муратпековна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Эрмекова Гулькаир Муратпековна, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Gulkair Ermekova, Kyrgyz National University by name of Zh. Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45
 • Citing
 • Эрмекова Г.М. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСТАНЕ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2021. №. 3. C. 117-120