New issue

2023, №: 6

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Токтогулова Г.А., Сейтказиева Н.С.
 2. Токтогулова Г.А., Сейтказиева Н.С.
 3. G.A. Toktogulova, N.S. Seitkazieva
Title
 1. ВНЕДРЕНИЕ GOOGLE ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА
 2. КОЛЛЕДЖДИН БИЛИМ БЕРҮҮ ПРОЦЕССИНЕ GOOGLE ТИРКЕМЕЛЕРИН КИРГИЗҮҮ
 3. INTRODUCING GOOGLE APPS INTO THE COLLEGE'S EDUCATIONAL PROCESS
Abstract
 1. В статье рассмотрен опыт внедрения Google приложений, в частности использование Google Classroom, Google формы, Google Earth которые используются в учебном процессе гуманитарного колледжа. Описаны способы и формы применения данных приложений на уроках информационных технологий. Рассмотрены методы создания электронного тестирования с помощью Google форм, данное приложение помогает эффективно закрепить пройденный материал. Приведены примеры использования данных приложений на уроках географии. Это прекрасный инструмент, позволяющий визуально показать студентам страны и города, с их координатами, описанием достопримечательностей, с возможностью создания проектов. Таким образом, наш опыт внедрения Google приложений в образовательный процесс колледжа свидетельствует о целесообразности внедрения в учебный процесс Google приложений. Планируется расширение работ по внедрению данных приложений в образовательный процесс гуманитарного колледжа.
 2. Макалада Google тиркемелерин киргизүүсү, атап айтканда, гуманитардык колледжинин окуу процессинде пайдаланылган Google Classroom, Google Earth, Google формалар каралган. Маалыматтык технологиялар сабактарында тиркемелердин маалыматтарынын ыкмалары жана формалары сүрөттөлгөн. Google форманын жардамы менен электрондук тестирлөөнү түзүүнүн ыкмалары каралган, бул тиркеме өтүлгөн материалды натыйжалуу бекемдөөгө жардам берет. География сабактарында тиркеменин маалыматтарын колдонуу мисалдары келтирилген. Бул тиркеме долбоорлорду түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ, өлкөнү жана шаарды жана ошондой эле алардын координаттарын, кооз баяндоолор менен студенттерге көрсөткөн сонун курал болуп саналат. Ошентип, биздин колледж билим берүү жараянына Google тиркемесин окуу процессине киргизүүнүн зарылдыгын көрсөтүп турат. Бул арыздарды гуманитардык колледждин билим берүү процессине киргизүү боюнча иштерди кеңейтүү пландаштырылууда.
 3. The article considers the experience of implementing Google applications, in particular the use of Google Classroom, Google forms, and Google Earth, which are used in the educational process of a liberal arts College. Methods and forms of using these applications in information technology lessons are described. Methods of creating electronic testing using Google forms are considered. This application helps to effectively consolidate the passed material. Examples of using these applications in geography lessons are given. This is a great tool that allows you to visually show students countries and cities, with their coordinates, descriptions of attractions, and the ability to create projects. Thus, our experience of implementing Google apps in the educational process of the College indicates the feasibility of implementing Google apps in the educational process. It is planned to expand the implementtation of these applications in the educational process of the humanitarian College.
Keywords
 1. Google Classroom, Интернет, мобильное обучение, образовательный процесс, Google формы, Google Earth, электронное тестирование.
 2. Google Classroom, Интернет, мобилдик окутуу, билим берүү процесси, Google формалар, Google Earth, электрондук тестирлөө.
 3. Google Classroom, Internet, mobile learning, educational process, Google forms, Google Earth, electronic testing.
Authors info
 1. Токтогулова Гулира Абдылдабековна, Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика. Сейтказиева Назгул Салбаровна, Кыргызский государственный университет им.И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Токтогулова Гулира Абдылдабековна, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу. Сейтказиева Назгул Салбаровна, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Gulira Toktogulova, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic. Nazgul Seitkazieva, Kyrgyz state University by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, Humanitarian College.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Токтогулова Г.А., Сейтказиева Н.С. ВНЕДРЕНИЕ GOOGLE ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2020. №. 1. C. 177-183