New issue

2019, №: 11

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Нурматова Г.А., Жумадинов Д.Ж.
 2. Нурматова Г.А., Жумадинов Д.Ж.
 3. G.A. Nurmatova, D.Zh. Zhumadinov
Title
 1. РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ
 2. МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК БАШКАРУУДА ЖАШТАРДЫН РОЛУ
 3. THE ROLE OF YOUTH IN STATE AND MUNICIPAL GOVERNMENT
Abstract
 1. В данной статье рассмотрена роль и место мо¬ло¬де-жи в государственном и муниципальном управле¬нии. Осо-бое внимание акцентируется на молодежь занятых в го-судар¬ственных органах и в органах местного самоуправле-ния. Актуальность данной статьи в том, что от во¬вле-чен¬ности молодежи в государственные органы и в органы местного самоуправления зависит будущее нашей страны. Проанализировано количество молодежи до 28 лет слу¬жа-щих в государственных органах и органах местного са¬мо-управления. Авторами использованы дан¬ные националь-ного статистического комитета Кыргыз¬ской Республики, где около 1,7 млн. молодых людей в возрасте 14-28 лет, что составляет более трети населе¬ния республики. Авто¬ра¬ми изложено о низкой представ-ленности кыргызской молодежи в государственных орга-нах, так и в органах мест¬ного самоуправления. По данным национального ста¬тис¬тического комитета Кыргызской Республики насчи¬ты¬вается 17,8 тыс. государственных служащих, из них молодежь - 1,542 чел., а муниципальных служащих 10 тыс., из них молодежь – 2,0 чел. А в Жогорку Кенеше 6 со¬зы¬ва из 120 депутатов только 2 депутата в возрасте до 28 лет. Авторами отмечено о необходимости проведение сис¬темной работы по выявлению, обучению и дальней¬ше¬му продвижению перспективных молодых лиде-ров в го¬су¬дар¬ственной и муниципальной службе.
 2. Бул макалада мамлекеттик жана муниципалдык баш¬карууда жаштардын ролу жана орду каралган. Өзгөчө мамлекеттик органдарында жана жерги¬лик¬түү өз алдын¬ча башкаруу органдарында кызмат өтөп жаткан жаш¬тар¬га басым жасалган. Ушул макала¬нын актуалдуулугу болуп биздин өлкөнүн келечеги үчүн мамлекеттик орган¬дар¬да жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда¬рын¬да жаштардын катышуусу болуп саналат. Мамле¬кет¬тик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 28 жашка чейинки жаш кызматкерлердин санын талдоо жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын Улут¬тук статистика комитетинин маалы¬маттары бо¬юн¬ча жаштардын 14-28 жашта-гылардын саны 1,7 млн., алар республикадагы адамдардын үчтөн бир бөлүгүн тү¬зөт. Авторлор жаштардын мамле-кеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башка¬руу органдарда өкүл¬чүлүгү төмөн болгондугу туура-луу билдиришти. Кыр¬гыз Республикасынын Улуттук ста-тистика комитети¬нин маалыматтары боюнча мамле-кет¬тик кызматчы¬лар¬дын саны 17,8 мин, алардын ичинен жаштар - 1,542 адам, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 10 мин кызматчы, алардын ичине жаштардын саны - 2,0 адамды түзөт. Азыркы 6-чакыры-лыштагы Жогорку Ке¬неште болсо 120 депутаттан 28 жашка чейинки 2 гана де¬путат бар. Авторлор Кыргыз Республикасынын жаш¬та¬ры боюнча системдүү түрдө иш алып барышын, ошон¬дой эле мамлекеттик жана муни-ципалдык кызматтарга жаш келечектүү лидерлерди окутуп андан ары жылдыруу ке¬ректигин белгилешти.
 3. This article discusses the role and place of youth in state and municipal government. Particular attention is paid to young people employed in government and local governments. The relevance of this article is that the future of our country depends on the involvement of youth in state bodies and in local self-government. The number of young people under the age of 28 serving in state bodies and local governments is ana¬lyzed. The author used the data of the national statistical committee of the Kyrgyz Republic, about 1.7 million young people aged 14-28 years, which makes up more than a third of the population of the republic. According to the national sta¬tis¬tical committee of the Kyrgyz Republic, there are 17.8, thou¬sand civil servants, from this young - 1,542, and municipal employees 10 thousand, from this young-2,0. And in the Jogorku Kenesh, there are 6 convocations of 120 deputies, only 2 de¬puties under the age of 28 years. The author outlines the low representation of Kyrgyz youth in state bodies and in local go¬vern¬ments. On the need for systematic work to identify, train and further promote promising young leaders in the state and mu¬nicipal services.
Keywords
 1. молодежь, государственное управ¬ление, местное самоуправление, местный кенеш, органы государственной власти, Жогорку Кенеш.
 2. жаштар, мамлекеттик башкаруу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү кеңеш, мамлекеттик бийлик органдары, Жогорку Кенеш.
 3. youth, state administration, local self-go¬vern¬ment, local kenesh, state authorities, the Jogorku Kenesh
Authors info
 1. Нурматова Гулсайра Асановна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат политических наук, доцент. Жумадинов Данияр Жайлообекович, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, магистрант.
 2. Нурматова Гулсайра Асановна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, саясий илимдеринин кандидаты, доцент. Жумадинов Данияр Жайлообекович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, магистрант.
 3. Gulsayra Nurmatova, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of political sciences associate professor. Daniyar Zhumadinov, Kyrgyz national university by name of J.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, undergraduate.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Нурматова Г.А., Жумадинов Д.Ж. РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 11. C. 182-185