New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Омуралиева К.С.
 2. Омуралиева К.С.
 3. K.S. Omuralieva
Title
 1. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ И УМЕНИЯМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ
 2. ЮРИСТ-СТУДЕНТЕРДИН СҮЙЛӨӨ УЧУРУНДА КОЛДОНУЛА ТУРГАН КЕСИПТИК ЖӨНДӨМДҮҮЛҮКТӨРҮНӨ ҮЙРӨТҮҮ
 3. TRAINING LAW STUDENTS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS USED IN SPEECH SITUATIONS
Abstract
 1. В статье говорится о формировании речевых навыков и умений студентов на занятиях по русскому языку и культуре речи, о подготовке профессиональной речи буду¬щих юрис¬тов, о существующих проблемах при изучении русского язы¬ка, о трудностях в изложении своих мыслей на литера¬тур¬ном языке, студентами, закончившими школу с кыргызским языком обучения. Современный человек, кото¬рый получает образование в вузах Кыргызстана, должен выбирать каче¬ст¬венную подготовку. Для повышения ком¬му¬никативной компетентности будущих специалис¬тов, необходимо уметь правильно выстраивать речь, приме¬нять новые методы и язы¬ковые средства, владеть знания¬ми, умениями и навыками и применять их в решении про¬фес-сиональных задач. Таким об¬разом, статья расска¬зы¬вает о важности получения ка¬че¬ственного образования в обучении русской речевой культуре, о лингводидакти¬ческих основах развития профессиональной речи студен¬тов-юрис¬тов, рассматриваются организация учеб¬ного мате-риала, современные средства обучения и фор¬мы контроля.
 2. Макалада студенттердин орус тили жана кеп мада-ния¬ты сабактарында берилген сүйлөө көндүмдөрүнүн ка-лып¬тандыруусу, келечектеги юристтердин кесиптик ке-бин даярдоосу айтылат, кыргыз тил мектебин бүтүргөн студенттердин, орус тилин үйрөнүүдө орун алган көйгөй-лөр жана адабий тилде ой-жүгүртүү кыйынчылыктары жөнүндө билдирет. Кыргызстандын ЖОЖдорунда билим алууда заманбап адамы, сапаттуу окутууну тандашы ке-рек. Келечектеги адистердин байланыш компетент¬түү¬лү-гүн жогорлатуу үчүн, кепти туура куруу керектиги, жаңы ыкмаларды жана тил каражаттарын колдонуу, билимдер¬ге, билгичтерге жана көндүмдөргө ээ болуу, алардын кесип¬тик көйгөйлөрүн чечүүгө колдонуу зарыл. Ошентип, ма¬ка¬лада орус тилинде кеп маданиятын окутуу¬дагы сапаттуу билим алуунун манилүүлүгү жөнүндө, юрист-студент¬тер¬дин кесиптик сөз лингводидактикалык негиздеринин өнү¬гүү¬сү, окуу материалдарын уюштуруусу, билим берүүнүн заманбап каражаттары жана контрол¬доо түрлөрү жө¬нүндө айтылат.
 3. The article talks about the formation of speech skills and abilities of students in the classroom in the Russian language and culture of speech, about the preparation of professional speech of future lawyers. On the existing problems in the study of the Russian language, on the difficulties in presenting their thoughts in the literary language, by students who graduated from the Kyrgyz language of instruction. A modern person who is educated at universities in Kyrgyzstan must choose high-quality training. To increase the communicative competence of future specialists, it is necessary to be able to correctly build speech, apply new methods and language means, possess knowledge, skills, and abilities and apply them in solving professional problems. Thus, the article talks about the importance of obtaining high-quality education in teaching Russian speech culture, about lingua didactic foundations for the development of professional speech of law students, the organization of edu¬ca¬tional material, modern teaching aids and forms of control are considered.
Keywords
 1. язык и речь, качество, компе¬тент¬ность, методы, профессиональная речь, языковые сред¬ства, умение, навыки.
 2. тил жана сүйлөө, сапаты, компе¬тенттүүлүк, ыкмалары, кесиптик сүйлөө, тил куралдары, жөндөмдүүлүк, көндүмдөр.
 3. language and speech, quality, competence, methods, professional speech, language tools, ability, skills.
Authors info
 1. Омуралиева К.С., Кыргызская государственная юридической академия, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Омуралиева К.С., Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. K. Omuralieva, Kyrgyz State Law Academy, Bishkek, Kyrgyzstan, a senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Омуралиева К.С. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ И УМЕНИЯМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РЕЧЕВЫХ СИТУАЦИЯХ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 7. C. 190-194