New issue

2023, №: 8

More

Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Кадырова М.К.
 2. Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Кадырова М.К.
 3. S.K. Kydyraliev, A.B. Urdaletova, M.K. Kadyrova
Title
 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ И СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
 2. КЫЙМЫЛДАГЫ ЖАНА БИРГЕЛЕШКЕН ЖУМУШ МАСЕЛЕЛЕРИН ЧЫГАРУУ ҮЧҮН АНАЛИТИКАЛЫК ГЕОМЕТРИЯНЫН КОЛДОНУЛУШУ
 3. USING ANALYTICAL GEOMETRY TO SOLVE PROBLEMS ON THE MOVEMENT AND COLLABORATION
Abstract
 1. В данной статье наглядно показаны, где используя инс¬трументы аналитической геометрии, упращены тра-ди¬ционные задачи математики и физики на движение, сов¬мест¬ную работу и ими подобных. Рассмотрены примеры, иллюстрирующие вычислительные качества ме-то¬да. Так¬же общее решение задач описывается линейными функция¬ми, точкой с координат и конкретные задачи решаются со¬от¬ветствующими системами уравнений. В статье кон¬крет¬но рассматриваются примеры и предос¬тав¬лены выво¬ды. Как уже было отмечено, задачи на движение с пос¬тоян¬ной скоростью обычно решаются арифметическими или алгебраическими способами. Ис¬поль¬зование методов аналитической геометрии позволяет внести наглядность, ясность в процесс решения задачи, которые рассмат¬ри¬ваю¬тся в школьном курсе алгебры, в частности, к задачам на совместную работу. Понятно, что использование та¬кого большого количества действий представляет опреде¬лен-ную сложность. В завершении настоящей работы про¬де-монстрированы, как аналити¬ческая геометрия помо¬гает в решении известной олим¬пиадной задачи.
 2. Бул макалада айкын көрүнүп тургандай, аналитика-лык геометриянын куралдарын колдонуп, математикалык жана физикалык кыймылдагы, биргелешкен жумуш жана ушуга окшогон салттуу маселелер жөнөкөйлөтүлүп карал-ган. Ыкмалардын эсептөөчү касиеттерин чагылдыруучу мисалдары каралаган. Ошондой эле, маселелердин жалпы чыгарылышы сызыктуу функциялардын жана координат-тык чекиттердин сүрөттөлүшү менен көрсөтүлгөн жана берилген маселелер тиешелүү теңдемелер системасы ме-нен чыгарылган. Мындан мурда белгиленгендей, турук¬туу ылдамдыкка карата берилген маселелер негизинен ариф-ме¬ти¬калык жаан алгебралык ыкмалар менен чыгары¬лат. Ана¬ли¬тикалык геометриянын ыкмаларын колдонуу мектеп кур¬сундагы албгебрада каралган маселелерди чыгаруу про¬цес¬сине ачыктыкты, дааналыкты киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет жана бул жеке учурда биргелешкен жумуш маселе¬ле¬рине алып келет. Мындай көп сандагы ааркеттерди кол¬до¬нуу белгилүү кыйынчылыктарга алып келээри түшү¬нүꬬтүү. Бул жумуштун аягында аналити-калык геометрия олим¬пиадалык маселелерди чыгарууга кандай жардам бе¬рери чагылдырылган.
 3. This article clearly shows where, using the tools of analytical geometry, the traditional tasks of mathematics and physics are simplified into motion, teamwork, and tasks like this. The examples illustrating the computational qualities of the method are considered. Also, the general solution of problems is described by linear functions, the point with coordinates and specific tasks are solved by the corresponding systems of equations. The article specifically examines examples and provides conclusions. As already noted, the problem of moving at a constant speed is usually solved by arithmetic or algebraic methods. The use of methods of analytical geometry allows you to bring visibility, clarity in the process of solving the problem, which is considered in the school course of algebra, in particular, to the problems of joint work. It is clear that the use of such a large num¬ber of actions presents a certain complexity. At the end of this paper, we demonstrate how analytical geometry helps in sol¬ving a well-known olympiad problem.
Keywords
 1. аналитическая геометрия, движе¬ние, работа, координатная плоскость, точка, скорость, время.
 2. аналитикалык геометрия, кыймыл, жу¬муш, координаттык тегиздик, чекит, ылдамдык, убакыт.
 3. analytical geometry, motion, work, coordinate plane, point, speed, time.
Authors info
 1. Кыдыралиев Сыргак Капарович, Американский Университет Центральной Азии, г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат физико- математических наук, доцент. Урдалетова Анаркуль Бурганаковна, Кыргызско- Турецкий университет «Манас», г.Бишкек, Кыргызская Республика, кандидат физико- математических наук. Кадырова Мира Кенешбековна, Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Кыдыралиев Сыргак Капарович, Борбордук Азиядагы Америка Университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. Урдалетова Анаркуль Бурганаковна, Кыргыз-Түрк Манас университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, физика-математика илимдеринин кандидаты. Кадырова Мира Кенешбековна, М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, ага окутуучу.
 3. Syrgak Kydyraliev, American University of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor. Anarkul Urdaletova, Kyrgyz-Turkish Manas University, Bishkek, Kyrgyz Republic, candidate of physical and mathematical sciences. Mira Kadyrova, Kyrgyz economic University by name of M.Ryskulbekov, Bishkek, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • 10.26104/NNTIK.2019.45.557
 • Citing
 • Кыдыралиев С.К., Урдалетова А.Б., Кадырова М.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ И СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ. Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2019. №. 7. C. 9-17