New issue

2023, №: 3

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Мырзабек уулу У
 2. Мырзабек уулу У
 3. Myrzabek uulu U.
Title
 1. «ЗЕЛЕНЫЕ» ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
 2. «ЖАШЫЛ» МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР
 3. THE «GREEN» PUBLIC PROCUREMENT
Abstract
 1. Экологический фактор сегодня играет важную роль в каждой стране. К сожалению, полностью устранить проблемы, связанные с состоянием окружающей среды и здоровьем человека, невозможно, но путем продвижения идеи утилизации, а также создания «зеленых» государственных закупок можно решить ряд экологических проблем, это и определяет актуальность данной научной статьи. Цель работы: проанализировать состояние «зеленых» государственных закупок в Кыргызстане. Анализируются барьеры и преимущества внедрения зеленых государственных закупок. Учитываются преимущества производства экологически чистых товаров и услуг, концепция и затраты жизненного цикла продукта. В конце подводятся итоги исследования и делаются выводы о возможности дальнейшего развития «зеленой» системы государственных закупок, в том числе в условиях кыргызской рыночной действительности.
 2. Экологиялык фактор бүгүнкү күндө ар бир өлкөдө маанилүү роль ойнойт. Тилекке каршы, айлана-чөйрөнүн абалы жана адамдардын ден соолугу менен байланышкан көйгөйлөрдү толугу менен жоюу мүмкүн эмес, бирок кайра иштетүү идеясын жайылтуу, ошондой эле «жашыл» мамлекеттик сатып алууларды түзүү менен бир катар экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө болот жана бул илимий макаланын актуалдуулугун аныктайт. Иштин максаты: Кыргызстандагы “жашыл” мамлекеттик сатып алуулардын абалын талдоо. Жашыл мамлекеттик сатып алууларды киргизүүнүн тоскоолдуктары жана пайдасы талданат. Экологиялык жактан таза товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүнүн артыкчылыктары, продукциянын жашоо циклинин концепциясы жана чыгымдары эске алынат. Соңунда изилдөөнүн жыйынтыгы чыгарылып, «жашыл» мамлекеттик сатып алуулар системасын, анын ичинде Кыргызстандын рыноктук реалдуулугунун шарттарында мындан ары өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө корутундулар чыгарылат
 3. The environmental factor today plays an important role in every country. Unfortunately, it is impossible to completely eliminate the problems associated with the state of the environment and human health, but by promoting the idea of recycling, as well as creating "green" public procurement, a number of environmental problems can be solved, and this determines the relevance of this scientific article. The purpose of the work: to analyze the state of "green" public procurement in Kyrgyzstan. The barriers and benefits of introducing green public procurement are analyzed. The benefits of producing environmentally friendly goods and services, the concept and costs of the product life cycle are taken into account. At the end, the results of the study are summed up and conclusions are drawn about the possibility of further development of the "green" public procurement system, including in the conditions of the Kyrgyz market reality
Keywords
 1. государственные закупки, экология, окружающая среда, утилизация, экологические проблемы, товары, услуги, государственная политика.
 2. мамлекеттик сатып алуулар, экология, айлана-чөйрө, кайра иштетүү, экологиялык көйгөйлөр, товарлар, кызмат көрсөтүүлөр, мамлекеттик саясат.
 3. public procurement, ecology, environment, recycling, environmental problems, goods, services, public policy.
Authors info
 1. Мырзабек уулу Урмат, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Мырзабек уулу Урмат, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Myrzabek uulu Urmat, Kyrgyz National University named after Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/IVK.2023.45.557
 • Citing
 • Мырзабек уулу У «ЗЕЛЕНЫЕ» ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2023. №. 1. C. 118-121