New issue

2021, №: 6

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Израйилова А.А.
 2. Израйилова А.А.
 3. A.A. Israilova
Title
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 2. МААЛЫМАТТЫК-КОММУНИКАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУУНУН ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА УЮШТУРУУ-МЕТОДИКАЛЫК ШАРТТАРЫ
 3. PEDAGOGICAL AND ORGANIZATIONAL-METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Abstract
 1. В статье анализируются учебные пособия, учебники, аудиокассеты, учебники, учебники для учителей 5-9 классов общеобразовательных школ Кыргызской Республики по использованию информационно-коммуникационных технологий в обучении английскому языку учащихся средних школ. Включены методы педагогического эксперимента. Открытия в науке требуют быстрого устаревания знаний и самостоятельного приобретения новых знаний и навыков. В начале 20 XXI века ознаменовались беспрецедентным ростом информационных и коммуникационных технологий и расширением их практического применения в различных сферах, особенно в сфере образования. В то же время существует противоречие между объективными возможностями современных автоматизированных систем и эффективностью обучения, и оно растет. Однако работ по направлению «Методика обучения английскому языку» немного. Поэтому в настоящее время перед педагогами, учеными и методистами стоит проблема подготовки специалистов, способных получать образование на протяжении всей жизни и решать эту проблему.
 2. Макалада Кыргыз Республикасынын орто мектепттеринин чет тили сабагы боюнча 5-9-класстарынын окуу-методикалык куралдары, окуу китептери, аудиотасмалар, окууга арналган китеп, мугалимге арналган китеп, колдонмолоруна талдоо жүргүзүлүп, орто мектептердеги окуучуларга англис тилин окуп-үйрөнүүдөгү маалыматтык-коммуникациялык технологияларды колдонуу боюнча педагогикалык эксперимент ыкмалары камтылган. Илимде болуп жаткан ачылыштар билимдин тез эскирип, адамдан улам өз алдынча жаӊы билимдерге ээ болууну, жаӊы көндүмдөрдү үйрөнүп турууну талап кылууда. XXI кылымдын алгачкы 20 жылдыгы маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын болуп көрбөгөндөй деңгээлге өсүп-өнүгүүсү жана аларды ар кандай тармактарда, өзгөчө билим берүү жаатында иш жүзүндө колдонууга киргизүүнүн кеңейүүсү менен белгиленди. Ошону менен бирге заманбап автоматташтырылган тутумдардын объективдүү мүмкүнчүлүктөрү менен окутуунун натыйжалуулугунун ортосунда карама-каршылыктар пайда болууда жана алардын күндөн-күнгө күчөп баратканы байкалууда. Бирок «англис тилин окутуунун методикасы» багытта эмгектер аз. Ошондуктан, учурда педагог-окумуштуулардын, методисттердин алдында өмүр бою үзгүлтүксүз билим алууга жөндөмдүү адисти даярдоо жана бул маселени чечүү проблемасы курч турат.
 3. The article analyzes textbooks, textbooks, audiocassettes, textbooks, textbooks for teachers of 5-9 grades of a secondary school of the Kyrgyz Republic on the use of information and communication technologies in teaching English. Methods of pedagogical experiment are included. Discoveries in science require the rapid acquisition of knowledge and the independent acquisition of new knowledge and skills. At the beginning of the 20th century, the 21st century was marked by an unprecedented growth of information and communication technologies and the expansion of their practical application in various fields, especially in the field of education. At the same time, there is a contradiction between the objective capabilities of modern automated systems and the effectiveness of training, and it is growing. However, there are few works in the direction of "Methods of teaching English". Therefore, at present, teachers, scientists and methodologists are faced with the problem of training specialists who can receive education throughout their lives and solve this problem.
Keywords
 1. грамматика, обучение, педагогика, организация, методика, образование, новые технологии, навыки, формирование.
 2. грамматика, окутуу, педагогика, уюштуруу, методика, билим берүү, жаңы технологиялар, көндүмдөр, калыптандыруу.
 3. grammar, teaching, pedagogy, organization, methodology, education, new technologies, skills, formation.
Authors info
 1. Израилова Айзирек Абдурашитовна, Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Израйилова Айзирек Абдурашитовна, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Aizirek Israilova, Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Израйилова А.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 267-271