New issue

2021, №: 6

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Былыкова М.М
 2. Былыкова М.М
 3. M.M. Bylykova
Title
 1. НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
 2. СТУДЕНТТЕРДИ АКТИВДЕШТИРҮҮДӨ ОКУТУУНУН ЖАҢЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ЗАРЫЛДЫГЫ
 3. THE NEED TO IMPROVE NEW LEARNING TECHNOLOGIES WHILE ACTIVATING STUDENTS
Abstract
 1. В статье рассказывается о роли новых технологий обучения вактивизации учащихся, о необходимости использования интерактивных методов в процессе занятий. В последние годы термин «педагогические технологии» активно вошел в наш лексикон, появились книги с таким названием, открылись кафедры, стали проводиться конференции, что обусловило актуальность проведения исследовательских работ в этом направлении. Многие определения ученых-педагогов, которые они дали технологиям обучения, были проанализированы, и каждое определение было истолковано с доказательствами. В настоящее время мировая педагогика, методика преподавания предметов в целом вызывают такой же особый интерес у человечества, как и интерес к другим наукам, технологиям. Единственная причина такой интенсивности связана не только с ростом технологий, но и с интеграцией наук, приближением личности к самопознанию. С чем связано такое разнообразие мнений? Первое связано с слишком широким пониманием, а второе связано с тем, что вопрос не стал объектом всесторонних наук и не получил широкой оценки.
 2. Макалада студенттерди активдештирүүдө окутуунун жаңы технологияларынын ролу, сабак процессиндеги интерактивдүү усулдарды пайдалануунун зарылдыгы тууралуу сөз болот. Соңку жылдарда «педагогикалык технология» деген термин лексиконубузга активдүү аралашып, ушундай наамдагы китептер чыгып, кафедралар ачылып, конференциялар өтө баштагандыктан бул багытта изилдөө иштерин жүргүзүү да актуалдуулукту шарттады. Окутуунун технологияларына берген көптөгөн окумуштуу-педагогдордун аныктамалары талдоого алынып, ар бир аныктама далилдер менен чечмеленген. Азыркы учурда дүйнөлүк педагогика, предметтерди окутуу методикасы жалпы эле адамзаттын башка илим, технологияларга кызыгуусу сыяктуу эле өзгөчө кызыгууну жаратып жаткан учуру. Мындай интенсивдүүлүктүн бирден бир себеби технологиялардын өсүшү менен гана байланыштуу эмес, илимдердин интеграцияланышы, инсандын өзүн өзү таанып билүүгө жакындашуусу менен да түшүндүрүлөт. Жогорудагыдай пикирлердин көп түрдүүлүгү эмне менен байланышат? Биринчиден, түшүнүктүн өтө кенендиги менен байланышса, экинчи жагы маселенин ар тараптуу илимдердин объектисине айланбагандыгы, кеңири баасын албагандыгы менен байланышат
 3. The article describes the role of new learning technologies in the activation of students, the need to use interactive methods in the classroom. In recent years, the term "pedagogical technologies" has actively entered our lexicon, books with this name have appeared, departments have opened, conferences have been held, which has led to the relevance of research in this direction. Many of the definitions of educational scientists that they have given to learning technologies have been analyzed, and each definition has been interpreted with evidence. At present, the world pedagogy, the methods of teaching subjects in general, are of the same special interest to mankind, as well as interest in other sciences and technologies. The only reason for this intensity is connected not only with the growth of technology, but also with the integration of sciences, the approach of the individual to self-knowledge. What is the reason for such a variety of opinions as above? The first is due to too broad an understanding, and the second is due to the fact that the question has not become the object of comprehensive sciences, has not received a broad assessment
Keywords
 1. интерактивное обучение, обучение, новые технологии, взаимодействие, мозговой штурм, инновации
 2. интерактивдүү окутуу, окутуу, жаңы технологиялар, өз ара карым-катыш, мээ чабуулу, инновация
 3. interactive learning, learning, new learning technologies, interaction, brainstorming, innovation.
Authors info
 1. Былыкова М.М., Ошский государственный университет, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель
 2. Былыкова М.М., Ош мамлекеттик университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу
 3. M. Bylykova, Osh state university, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Былыкова М.М НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 277-283