New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Барыш Ферхат
 2. Барыш Ферхат
 3. Barysh Ferhat
Title
 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ
 2. ЖАКЫНКЫ ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨ ШАЙЛОО КОМПАНИЯЛАРЫНЫН ЗАМАНБАП САЯСИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
 3. MODERN POLITICAL TECHNOLOGIES OF ELECTION COMPAIGNS IN THE NEAR ABROAD
Abstract
 1. После обретения независимости постсоветскими странами был сформирован ряд политических институтов. В статье рассматривается формирование избирательной системы и внедрение современных политических технологий. Автор проводит политический анализ сходств и различий между избирательной системой в СНГ и ее политтехнологиями. С начала 1990-х годов был принят ряд мер по совершенствованию избирательной системы в бывших советских республиках Содружества Независимых Государств: создание своей правовой базы для проведения выборов, защита прав граждан, предусмотренных законом о выборах. Существенные изменения произошли в избирательной системе за счет внедрения инновационных технологий в организацию и проведение избирательного процесса. В статье автор оценивает преимущества современных технологий в избирательной системе постсоветских стран.
 2. Постсоветтик өлкөлөрдүн өз алдынчалыгын алгандан кийин бир катар саясий иниституттардын калыптануу процесстери жүргөн. Макалада шайлоо системасынын калыптанышы каралуу менен андагы заманбап саясий технологиялардын киргизилиши каралган. Автор жакынкы чет өлкөлөрдөгү шайлоо системасы менен андагы саясий технологиялардын айырмачылыктары менен окшоштуктарына саясий анализ жүргүзгөн. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине кирген мурунку СССРдин курамындагы Республикаларда өткөн кылымдын 90-жылдарынын башынан баштап шайлоо системасын жакшыртууда бир катар иштер аткарылган: шайлоолорду өткөрүү боюнча анын укуктук базасын түзүү, шайлоо маселесине байланышкан мыйзамда көрсөтүлгөн жарандардын укуктарын коргоо. Шайлоо процессин уюштуруп, өткөрүүдө иновациялык технологияларды киргизүү менен шайлоо системасына олуттуу өзгөрүүлөр кирди. Макалада автор постсоветтик өлкөлөрдөгү шайлоо системасындагы заманбап технологиялардын артыкчылыктарына баа берген.
 3. After independence, the post-Soviet countries was formed by a number of political institutions. The article examines the formation of the electoral system and the introduction of modern political technologies. The author conducts a political analysis of the similarities and differences between the electoral system in the CIS and its political technologies. Since the early 1990s, a number of measures have been taken to improve the electoral system in the former Soviet republics of the Commonwealth of Independent States: creation of its own legal framework for the conduct of elections, protection of the rights of citizens provided for by the law on elections. Significant changes have taken place in the electoral system due to the introduction of innovative technologies in the organization and conduct of the electoral process. In the article, the author assesses the advantages of modern technologies in the electoral system of postSoviet countries.
Keywords
 1. городской совет, сельcкий совет, выборы, технология, современное, Кыргызстан, право, демократия.
 2. шаардык кеңеш, айылдык кеңеш, шайлоо, технология, заманбап, Кыргызстан, мыйзам, демократия.
 3. city council, village council, elections, technology, modern, Kyrgyzstan, law, democracy.
Authors info
 1. Барыш Ферхат, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Барыш Ферхат, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Barysh Ferhat, Bishkek state university by name of K.Karasaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Барыш Ферхат СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 225-227