New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Чороев Т.К., Тилабердиева С.Б.
 2. Чороев Т.К., Тилабердиева С.Б.
 3. T.K. Choroev, S.B. Tilaberdieva
Title
 1. ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АХМЕТА ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНА
 2. АХМЕТ ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНДЫН ӨМҮРҮ ЖАНА ИЛИМИЙ МУРАСЫ
 3. LIFE AND SCIENTIFIC LEGACY OF AHMET ZEKI VELIDI TOGAN
Abstract
 1. В статье рассказывается о жизни, научном наследии, карьере и творчестве Ахмета Зеки Велиди Тогана, мудреца и ученого, который боролся за независимость Башкортостана и был мостом между тюркскими народами. Ахмет Зеки Велиди Тоган, известный историк и ученый, широко освещается в статье с момента его рождения. Благодаря своей настойчивости, усердию и трудолюбию, он с раннего возраста был погружен в образование и внес огромный вклад в рост и развитие своего народа. Они боролись за справедливость. Ахмет Зеки Велиди Тоган получил всестороннее образование и в то же время отлично работал учителем в медресе и школах. Он останется неизгладимым именем на страницах истории как патриотический человек, историк и ученый, искренне служивший своему народу и своей земле.
 2. Макалада Башкырстандын эгемендиги үчүн күрөшкөн, түрк тектүү калктардын ортосунда көпүрө болгон даанышман, окумуштуу Ахмет Зеки Велиди Тогандын өмүрү жана илимий мурасы, басып өткөн жолу жана чыгармалары, багындырган эмгектери баяндалган. Тарыхчы жана илимпоз катары таанылган Ахмет Зеки Велиди Тогандын төрөлгөн жылдарынан баштап, жашап өткөн тагдырын, илимий изилдөөлөрүн, элинин түптөлүшү үчүн зор салымын кошкон эмгектерин чагылдыруу максатында макалада кеңири көңүл бурулду. Өзүнүн өжөрлүгү, аракети, күжүрмөн эмгеги менен жаштайынан билимге суугарылып, элинин өсүп өнүгүүсү үчүн эбегейсиз зор салымын кошкон. Адилеттүүлүк, акыйкат үчүн күрөшкөн. Ахмет Зеки Велиди Тоган ар тараптуу билим алып, ошол эле учурда медреселерде, окуу жайларында окутуучу катары да өзүн мыкты көрсөтө алган. Эли үчүн, жери үчүн чын ыхластык менен кызмат кылган мекенчил инсан, тарыхчы, илимпоз катары тарых беттеринде өчпөс ысым менен кала бермекчи.
 3. The article tells about the life and scientific heritage, career and work of Akhmet Zeki Velidi Togan, a sage and scientist who fought for the independence of Bashkortostan and was a bridge between the Turkic peoples. Ahmet Zeki Velidi Togan, a renowned historian and scholar, has been widely covered in the article since his birth. Thanks to his perseverance, diligence and hard work, he was immersed in education from an early age and made a huge contribution to the growth and development of his people. They fought for justice. Ahmet Zeki Velidi Togan received a comprehensive education and at the same time worked excellently as a teacher in madrassas and schools. He will remain an indelible name on the pages of history as a patriotic man, historian and scientist who sincerely served his people and his land.
Keywords
 1. Башкортостан, научное наследие, творчество, историк, независимость, свобода, чин, дворянство, гонения, освободительное движение.
 2. Башкорстан, илимий мурас, чыгармачылык, тарыхчы, эгемендик, эркиндик, даража, тектүү, куугунтук, боштондук кыймылы.
 3. Bashkortostan, scientific heritage, creativity, historian, independence, freedom, rank, nobility, persecution, liberation movement.
Authors info
 1. Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, доктор исторических наук, профессор. Тилабердиева Сейилкан Бактыбековна, Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Чороев Тынчтыкбек Кадырмамбетович, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин доктору, профессор. Тилабердиева Сейилкан Бактыбековна, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. T. Choroev, Kyrgyz national university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, doctor of historical sciences, professor. Seyilkan Tilaberdieva, Kyrgyz national university by name of Zh.Balasagyn, Bishkek, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Чороев Т.К., Тилабердиева С.Б. ЖИЗНЬ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АХМЕТА ЗЕКИ ВЕЛИДИ ТОГАНА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 213-216