New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Сагынбай кызы Н.
 2. Сагынбай кызы Н.
 3. Sagynbay kyzy N.
Title
 1. МЕСТО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСТАНА
 2. КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙЫЛ ЧАРБАСЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ САНАРИПТИК ТЕХНОЛОГИЯНЫН ОРДУ
 3. THE PLACE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT AGRICULTURE OF KYRGYZSTAN
Abstract
 1. В данное статье рассмотрены пути развития сельского хозяйства независимого Кыргызстана через цифровые технологии и приоритетные направления производства сельскохозяйственной продукции. Ведь развитие цифрового (электронного) сельского хозяйства на международной арене, в том числе в Евразийском экономическом союзе и т.д. Стратегические партнеры, такие как в 2018 году Указом Президента Кыргызской Республики утверждена Национальная стратегия развития на 2018-2040 годы, реализована Национальная программа цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан на 2019-2023 годы». 2019 год объявлен годом регионального развития и цифровизации, и принимаются меры по решению проблем сельского хозяйства с помощью ИТ-технологий. Он сможет повысить конкурентоспособность сельхозпродукции и племенных хозяйств Кыргызстана с помощью цифровых технологий.
 2. Бул макалада Эгемен Кыргызстандын айыл чарбасын санариптик технология аркылуу ѳнүктүрүүнүн жолдору жана айыл чарба азык-түлүктѳрүн өндүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары чагылдырылган. Анткени,санарипттик (электрондук) айыл чарбасын ѳнүктүрүү эл аралык аренада, анын ичинде ЕАЭС ж.б. сыяктуу стратегиялык ѳнѳктѳштѳрдүн алкагында мүмкүнчүлүгү жогору болот. 2018-жылы КРнын Президентинин Жарлыгы менен 2018-2040-жылдар аралыгында ѳлкѳнү ѳнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы бекитилип, “Санариптик Кыргызстан 2019-2023” санарипттик трансформациялоонун Улуттук программасы ишке ашкан. 2019-жыл “Региондорду ѳнүктүрүү жана саниптештирүү жылы” деп жарыланып IT – технологияларынын жардамы менен айыл чарба маселелерин чечүүгѳ иш чаралар жүргүзүлүп келүүдѳ. Кыргызстандын айыл чарбасында санарипттик технологияларды колдонуу менен ѳндүрүлгѳн азык-түлүктѳрдү жана асыл тукум чарбаларды атаандаштыкка жѳндѳмдүүлүгүн ѳнүктүрѳ алат.
 3. The article dials with the ways of agricultural development of sovereign Kyrgyzstan by digital technology and directions to developing agricultural products. After all, the development of digital (electronic) agriculture in the international arena, including in the Eurasian Economic Union, etc. Strategic partners, such as in 2018, by the Decree of the President of the Kyrgyz Republic approved the National Development Strategy for 2018-2040, implemented the National Digital Program transformation "Digital Kyrgyzstan for 2019-2023". 2019 has been declared the year of regional development and digitalization, and measures are being taken to solve agricultural problems using IT technologies. It will be able to increase the competitiveness of agricultural products and breeding farms in Kyrgyzstan using digital technologies.
Keywords
 1. сельское хозяйство, цифровизация, тенденции развития, экспорт, цифровые технологии, национальная стратегия.
 2. айыл чарба, санариптештирүү, өнүгүү тенденциялары, экспорт, санариптик технологиялар, улуттук стратегия.
 3. agriculture, digitalization, development trends, exports, digital technologies, national strategy.
Authors info
 1. Сагынбай кызы Н., Ошский государственный педагогический университет, г.Ош, Кыргызская Республика, кандидат исторических наук, доцент.
 2. Сагынбай кызы Н., Ош мамлекеттик педагогикалык университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, тарых илимдеринин кадидаты, доцент.
 3. Sagynbay kyzy N., Osh state pedagogical university, Osh, Kyrgyz Republic, candidate of historical sciences, assistant professor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Сагынбай кызы Н. МЕСТО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КЫРГЫЗСТАНА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 202-205