New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Магулов М.Б.
 2. Магулов М.Б.
 3. M.B. Magulov
Title
 1. УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 2. КАЗАКСТАНДЫН ЖАМААТТЫК КООПСУЗДУКТУ САКТООГО КАТЫШУУСУ
 3. PARTICIPATION OF KAZAKHSTAN IN COLLECTIVE SECURITY
Abstract
 1. В статье анализируется политика Республики Казахстан в обеспечении коллективной безопасности в Центральной Азии. После распада Советского Союза союзные республики Средней Азии начали объединяться, чтобы обеспечить безопасность региона после провозглашения независимости. За гармонизацию Договора о коллективной безопасности, который активно работает для защиты безопасности региона, защиты интересов государства. Военные Казахстана работают с другими союзниками, такими как Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Узбекистан чтобы остановить поток экстремистских и террористических атак и незаконного оборота наркотиков. В частности, военное сотрудничество в сфере безопасности направлено на борьбу с терроризмом. Автор научно анализирует историю участия вооруженных сил Республики Казахстан в коллективной безопасности в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС.
 2. Макалада Казакстан Республикасынын Борбордук Азиядагы жааматтык коопсуздукту камсыз кылуудагы Казакстан Республикасынын жүргүзгөн саясатына тарыхый анализ кылынган. СССР кулагандан кийин Борбордук Азиядагы союздук республикалар көз карандысыздылыгы жарыялагандан кийин аймактагы коопсуздугун камсыз кылууда максатында интеграциялана баштаган. Жааматтык коопсуздукту сактоо боюнча Жамааттык коопсуздук келишими уюмун түзүшкөн. Аймактагы коопсуздукту сактоодо, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо менен ЖККУнун алкагында жигердүү иш алып барууда. Экстремисттик, террористтик уюмдардын кол салуусунан, наркотрфиктик агымдарга бөгөт коюуда Казакстандын аскердик күчү башка шериктеш мамлекеттер менен бирге күрөшүүдө. Өзгөчө коопсуздукту камсыз кылуудагы аскердик кызматташуусу терроризмге каршы багытталган. Автор Казакстан Республикасынын аскердик күчүнүн ООН, КМШ, ЖККУ, ШКУ, ЕврАзЭстин алкагындагы жааматтык коопсуздукка катышуусундагы тарыхына илимий анализ кылган.
 3. The article analyzes the policy of the Republic of Kazakhstan in ensuring collective security in Central Asia. After the collapse of the Soviet Union, the union republics of Central Asia began to unite to ensure the security of the region after the declaration of independence. For the harmonization of my Collective Security Treaty. He actively works in the field of traffic police to protect the security of the region, to protect the interests of the state. Kazakhstan's military is working with other allies to stem the flow of extremist and terrorist attacks and drug trafficking. In particular, military security cooperation is aimed at combating terrorism. The author scientifically analyzes the history of the participation of the armed forces of the Republic of Kazakhstan in collective security within the UN, CIS, CSTO, SCO, EurAsEC.
Keywords
 1. Казахстан, ООН, коллективная безопасность, договор, вооруженные силы, политика, оборона.
 2. Казакстан, жамааттык коопсуздук, келишим, куралдуу күчтөр, саясат, коргонуу.
 3. Kazakhstan, UN, collective security, treaty, armed forces, politics, defense.
Authors info
 1. Магулов Манас Бадыханович, Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Магулов Манас Бадыханович, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Manas Magulov, Kyrgyz state university by name of I.Arabaev, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Магулов М.Б. УЧАСТИЕ КАЗАХСТАНА В КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 195-197