New issue

2021, №: 6

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Кушбакова С.С.
 2. Кушбакова С.С.
 3. S.S. Kushbakova
Title
 1. МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ «АЗРЕТИ АЮБ» - ГОРДОСТЬ ДЖАЛАЛ-АБАДА
 2. «АЗРЕТИ АЮБ» МИНЕРАЛДЫК БУЛАКТАРЫ – ЖАЛАЛ-АБАД ШААРЫНЫН СЫЙМЫГЫ
 3. MINERAL SPRINGS OF «АZIRETY AUB» - THE PRIDE OF JALAL-ABAD
Abstract
 1. В статье приведены подробные исторические материалы о курорте Жалал-Абад, который прославлен своими минеральными источниками, имеющими лечебные свойства, об их роли и месте в жизни и быту местного населения. ДжалалАбад знаменит своими минеральными источниками. В прошлом путешественники, торговцы, туристы, прихожане и больные приходили к этим источникам у подножия гор Иов, чтобы принять теплые ванны и вылечить свои недуги. По словам путешественника, географа Вощинина, местные жители приходили к этим источникам, богатым сывороткой и железом, не только для купания, но и для поклонения могиле местного пророка Иова (Иова по русскому имени). Говорят, что лечебные воды курорта Джалал-Абад были известны местным жителям с 10 века со времен нашествия монголов.
 2. Макалада Жалал-Абад шаарындагы дарылык сапаты көпчүлүккө даңаза болгон минералдык булактарга мол ЖалалАбад курорту, анын тарыхый жолу, жергиликтүү калктын жашоосундагы ролу жана орду жөнүндө кеңири баяндама берилген. Жалал-Абад шаары минералдык булактары бар курорту менен таанымал. Илгери саякатчылар, соодагерлер, туристтер, сыйынуучулар жана оорулуу адамдар Аюб-Тоо бөксө тоосунда жайгашкан бул булактарга дартына дабаа болуучу жылуу ванналарды алуу жана дарылануу максатында келип жүрүшкөн. Саякатчы, географ Вощининдин байкоосуна ылайык, сера жана темирге бай жылуу жана муздак суулары бар бул булактарга жергиликтүү калк сууда жуунууга гана эмес, ушул жерде жайгашкан жергиликтүү пайгамбар Азрети Аюбдун (орустардын атоосуна ылайык Иова) мазарына сыйынууга да келишкен. Жалал-Абад курортунун дары суулары жергиликтүү элге монголдордун баскынчылыгы убагындагы Х кылымдан бери белгилүү деп айтылат.
 3. l-Abad resort, which is famous for its mineral springs with medicinal properties, about their role and place in the life and everyday life of the local population. Jalal-Abad is famous for its mineral springs. In the past, travelers, merchants, tourists, worshipers, and the sick came to these springs in the foothills of the Job Mountains to take warm baths and treat their ailments. According to the traveler, the geographer Voshchinin, the locals came to these springs, which are rich in sera and iron, rich and cold, not only to bathe, but also to worship the tomb of the local prophet Ayub (Job, according to the Russian name). The medicinal waters of the Jalal-Abad resort are said to have been known to the locals since the 10th century during the Mongol invasion.
Keywords
 1. минеральные источники, молящиеся, курорт, вода, культурный центр, гора, город, химический состав, путешественники, человек.
 2. минералдык булактар, сыйынуучулар, курорт, суу, маданий борбор, тоо, шаар, химиялык курам, саякатчылар, адам.
 3. mineral sources, begging, resort, water, cultural center, mountain, city, chemical composition, travelers, man.
Authors info
 1. Кушбакова Сайкал Сайпидиновна, Международный университет им. К.Токтомаматова, г.Жалал-Абад, Кыргызская Республика, преподаватель.
 2. Кушбакова Сайкал Сайпидиновна, К.Ш. Токтомаматов атындагы Эл аралык университети, ЖалалАбад шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу.
 3. Saikal Kushbakova, International University by name of K.Toktomamatov, Jalal-Abad, Kyrgyz Republic, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Кушбакова С.С. МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ «АЗРЕТИ АЮБ» - ГОРДОСТЬ ДЖАЛАЛ-АБАДА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 187-190