New issue

2021, №: 6

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Алафате Абулайти
 2. Алафате Абулайти
 3. Alafate Abulaiti
Title
 1. ИНТЕРЕСЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1992-2020 ГОДОВ
 2. КЫТАЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН 1992-2020-ЖЫЛДАР ИЧИНДЕГИ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
 3. THE INTERESTS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE KYRGYZ REPUBLIC AND THEIR EVOLUTION DURING 1992-2020
Abstract
 1. Статья посвящена проблемам формирования и последующего развития интересов КНР в Кыргызской Республике в контексте оформления центральноазиатского направления внешней политики Китая. Автором было выделено четыре последовательных этапа в процессе их эволюционного изменения под влиянием различных объективных факторов. Для каждого этапа были выделены собственные основные особенности в содержании интересов Китая в Кыргызстане и показано их отражение во взаимоотношениях этих двух государств, начиная со времени установления дипломатических отношений между ними и вплоть до современного этапа их развития. При этом детально разбирается баланс между экономическими и политическими интересами КНР в сотрудничестве с Кыргызской Республикой, а также отмечается при этом роль фактора культурно-гуманитарного партнерства между данными государствами. Кроме того, отдельное внимание в статье уделено балансу интересов Китая и Кыргызстана в контексте их современных многоплановых взаимоотношений.
 2. Макала Кытайдын тышкы саясатынын Борбор Азия багытын калыптандыруу контекстинде Кыргыз Республикасында КЭРдин кызыкчылыктарын калыптандыруу жана андан ары өнүктүрүү көйгөйлөрүнө арналган. Автор ар кандай объективдүү факторлордун таасири астында алардын эволюциялык өзгөрүү процессиндеги ырааттуу төрт этапты бөлүп көрсөткөн. Ар бир этап үчүн, Кытайдын Кыргызстандагы кызыкчылыктарынын мазмунундагы өзүнүн негизги өзгөчөлүктөрү белгиленип, алардын ортосундагы мамилелердеги дипломатиялык мамилелерди орнотуудан баштап, алардын өнүгүүсүнүн заманбап баскычына чейин, ушул эки мамлекеттин мамилесиндеги чагылдырылышы көрсөтүлдү. Ошол эле учурда, КЭРдин Кыргыз Республикасы менен кызматташуудагы экономикалык жана саясий кызыкчылыктарынын ортосундагы баланс ар тараптуу талданып, ушул мамлекеттердин ортосундагы маданий-гуманитардык өнөктөштүк факторунун ролу дагы белгиленет. Мындан тышкары, макалада Кытай менен Кыргызстандын заманбап көп кырдуу мамилелеринин контекстиндеги кызыкчылыктарынын тең салмактуулугуна өзгөчө көңүл бурулган.
 3. The article is devoted to the problems of the formation and subsequent development of the interests of the PRC in the Kyrgyz Republic in the context of the formation of the Central Asian direction of China's foreign policy. The author identified four successive stages in the process of their evolutionary change under the influence of various objective factors. For each stage, its own main features in the content of China's interests in Kyrgyzstan were identified and their reflection in the relationship of these two states was shown, starting from the time of the establishment of diplomatic relations between them and up to the modern stage of their development. At the same time, the balance between the economic and political interests of the PRC in cooperation with the Kyrgyz Republic is analyzed in detail, and the role of the factor of cultural and humanitarian partnership between these states is also noted. In addition, special attention in the article is paid to the balance of interests of China and Kyrgyzstan in the context of their modern multifaceted relations.
Keywords
 1. международные отношения, Кыргызская Республика, Китай, взаимоотношения, экономические интересы, политические интересы, эволюция, Шанхайская Организация Сотрудничества
 2. эл аралык мамилелер, Кыргыз Республикасы, Кытай, мамилелер, экономикалык кызыкчылыктар, саясий кызыкчылыктар, эволюция, Шанхай Кызматташтык Уюму.
 3. international relations, Kyrgyz Republic, China, relationships, economic interests, political interests, evolution, Shanghai Cooperation Organization
Authors info
 1. Алафате Абулайти, Бишкекский государственный университет имени К. Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант, преподаватель.
 2. Алафате Абулайти, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант, окутуучу.
 3. Alafate Abulaiti, Bishkek State University by name of K.Karasaev, Bishkek city, Kyrgyz Republic, postgraduate student, lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Алафате Абулайти ИНТЕРЕСЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1992-2020 ГОДОВ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 175-180