New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ырысбекова Б.Д.
 2. Ырысбекова Б.Д.
 3. B.D. Yrysbekova
Title
 1. К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ПРИ ПОХИЩЕНИИ ЛЮДЕЙ
 2. АДАМДАРДЫ УУРДООДО УЮШКАН КЫЛМЫШТУУ ТОПТОРДУН КЫЛМЫШ ИШИНИН ЭТАПТАРЫ ЖӨНҮНДӨ МАСЕЛЕ ТУУРАЛУУ
 3. THE MAIN STAGES OF THE CRIMINAL ACTIVITY OF ORGANIZED FORMATIONS DURING THE ABDUCTION OF PEOPLE IN MODERN CONDITIONS
Abstract
 1. Статья посвящена определению основных звеньев криминальной деятельности организованных преступных формирований, специализирующихся преимущественно на похищении людей. Преступная деятельность в расследовании рассмотрены через призму характеристики организованных преступных формирований, механизма способов совершения преступлений в данной сфере, мотивационной составляющей похищения жертвы. В статье отражены специфические условия влияющие на определение направления криминальной деятельности организованных преступных формирований, а также объективные и субъективные факторы, которые детерминируют механизм совершения и сокрытия похищения человека со стороны соучастников преступления. Представленная в статье содержательная составляющая специфически криминальной цепи совершения организованными преступными формированиями похищения людей, позволяет органами досудебного производства определит более эффективную систему противодействия данной категории преступлений.
 2. Макала адамдарды атайын уурдоо менен алек болгон уюшулган кылмыштык түзүмдөрдүн криминалдык ишмердүүлүгүнүн негизги звенолорун аныктоого арналган. тергөөдө кылмыштык ишмердүүлүк уюшулган кылмыштык түзүмдөрдүн мүнөздөмөсү, бул чөйрөдөгү кылмыштардын жасалуусунун ыкмасынын механизми, жабырлануучуну уурдоонун мотивациялык түзүмү аркылуу каралган. макалада уюшулган кылмыштык түзүмдөрдүн криминалдык ишмердүүлүгүнүн багытын аныктоого таасирин тийгизген атайын шарттар чагылдырылган, жана ошондой эле кылмыштык кошо катышуучулары тарабынан адамды уурдоону жасоонун жана анык жашыруунун механизмин детерминациялаган объективдик жана субъективдик факторлор ачыкталган. макалада көрсөтүлгөн адамдарды уурдоону уюшулган кылмыштык түзүм тарабынан жасалуусунун атайын криминалдык чынжырынын мазмундуу түзүмү сотко чейинки өндүрүш органдарына кылмыштардын бул категориясына каршылык көрсөтүүнүн натыйжалуу системасын аныктоого мүмкүнчүлүк жаратат.
 3. The article is devoted to the definition of the main links of the criminal activity of organized criminal formations, specializing predominantly on the abduction of people. Criminal activities in the investigation are considered through the prism characteristics of organized criminal formations, the mechanism of methods of committing crimes in this area, the motivational component of the abduction of the victim. The article reflects specific conditions affecting the determination of the direction of criminal activities of organized criminal formations, as well as objective and subjective factors that determine the mechanism of committing and concealing the abduction of a person from the partners of the crime. The content presented in the article is a specific component of a specifically criminal chain of the involvement of people organized by criminal formations, allows the pre-trial production authorities to determine a more efficient system of countering this category of crime.
Keywords
 1. детерминант, организованные преступные формирования, криминальная деятельность, похищение человека, факторы, условия/
 2. детерминанттар, кылмыштуу түзүлүш, кылмыш ишин уюштуруу, адам уурдоо, факторлор, шарттар.
 3. determinants, organized criminal formations, criminal activity, abduction of man, factors, conditions.
Authors info
 1. Ырысбекова Бактыгул Дуйшеевна, КыргызскоУзбекский университет, г.Ош, Кыргызская Республика, старший преподаватель.
 2. Ырысбекова Бактыгул Дуйшеевна, Кыргыз-Өзбек университети, Ош шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу.
 3. Baktugul Yrysbekova, Kyrgyz-Uzbek University, Osh, Kyrgyz Republic, senior lecturer.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Ырысбекова Б.Д. К ВОПРОСУ ОБ ЭТАПАХ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП ПРИ ПОХИЩЕНИИ ЛЮДЕЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 164-167