New issue

2022, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ходос Д.Д.
 2. Ходос Д.Д.
 3. D.D. Khodos
Title
 1. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
 2. ИНВЕСТИЦИЯЛЫК УКУКТУК МАМИЛЕЛЕР ЧӨЙРӨСҮН ЖӨНГӨ САЛУУДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ
 3. DEVELOPMENT OF THE LEGISLATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE FIELD OF REGULATION OF INVESTMENT LEGAL RELATIONS
Abstract
 1. В статье анализируются актуальные вопросы развития инвестиционного законодательства в Кыргызской Республике, развитие механизма правового регулирования, проведен анализ этапов генезиса инвестиционного права, приведены практики стран Центральной Азии. В статье также представлен анализ поэтапного генезиса инвестиционного законодательства, заявлены позиции о том, что в этом процессе можно увидеть лишь точечные изменения, но не концептуальные обновления, которые нужны для эффективного механизма правового регулирования инвестиционной деятельности в свете современных процессов, глобальных экономических тенденций и активизации цифровой мировой экономики, так как на практике большинство инвесторов отмечают бюрократичность подходов в государственном регулировании, наличие множества пробелов в законодательстве.
 2. Макалада Кыргыз Республикасында инвестициялык мыйзамдарды өнүктүрүүнүн, укуктук жөнгө салуу механизмин өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, инвестициялык укук генезисинин этаптарына талдоо жүргүзүлдү, Борбор Азия өлкөлөрүнүн тажрыйбасы келтирилген. Макалада, ошондой эле инвестициялык мыйзамдардын акырындап генезисине талдоо келтирилген, бул процессте концептуалдык өзгөрүүлөр эмес, айла-амалык өзгөрүүлөрдү гана көрө ала тургандыгы жөнүндө позициялар сунушталган, азыркы замандагы процесстерде инвестициялык ишмердүүлүктү укуктук жөнгө салуунун натыйжалуу механизми үчүн зарыл болгон бардык, глобалдык экономикалык тенденциялар жана санариптик дүйнөлүк экономиканы активдештирүү, иш жүзүндө инвесторлордун көпчүлүгү мамлекеттик жөнгө салуу ык-амалдарынын бюрократиялуулугун жана мыйзамдардагы көптөгөн боштуктардын болушун белгилешти.
 3. The article analyzes the actual issues of the development of investment legislation in the Kyrgyz Republic, the genesis of the mechanism of legal regulation, a comparative analysis of the stages of the genesis of investment law, examples of the practice of the countries of Central Asia. The article also presents an analysis of the genesis stages of investment legislation, states that in this process one can see only point changes, but not conceptual updates that are needed for an effective mechanism of legal regulation of investment activity in the light of modern processes, global economic trends and the activation of the digital world, economy, since in practice most investors note the bureaucratic approach to government regulation, the presence of many gaps in legislation.
Keywords
 1. инвестиции, национальное законодательство, инвестиционное законодательство, инвестиционная деятельность, регулирование, инвестор, государственный регулятор, арбитражное производство.
 2. инвестициялар, улуттук мыйзамдар, инвестициялык мыйзамдар, инвестициялык иш-аракеттер, жөнгө салуу, инвестор, мамлекеттик жөнгө салуу, арбитраждык өндүрүш.
 3. investments, national legislation, investment legislation, investment activity, regulation, investor, state regulator, arbitration proceedings.
Authors info
 1. Ходос Д.Д., Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Ходос Д.Д., Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. D. Khodos, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Ходос Д.Д. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 155-158