New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Тологонова Г.Б.
 2. Тологонова Г.Б.
 3. G.B. Tologonova
Title
 1. СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
 2. АЙЫЛДАРДАГЫ МААЛЫМАТТЫК-ТЕХНОЛОГИЯЛЫК ТЕҢСИЗДИКТИН АБАЛЫ ЖАНА ӨЗГӨРҮШҮ
 3. STATUS AND CHANGES OF THE INFORMATION -TECHNOLOGY INEQUALITY IN RURAL AREAS
Abstract
 1. В данной статье рассматриваются состояние и изменения в неравенстве информационных технологий в сельской местности. Современные информационные технологии существенно меняют все взгляды в обществе, потому что невозможно отделить нашу жизнь от информационных и коммуникационных технологий. Чтобы быть медиаграмотным, необходимо уметь пользоваться информацией и информационными технологиями. Также под влиянием информационных технологий поведение людей меняется. Сегодня любой желающий может участвовать в создании контента в средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях, создавать собственные сообщения и публиковать их в Интернете. В настоящее время Интернет является основным источником информации. Не во всех регионах Кыргызстана есть доступ к Интернету. Школьники, живущие в отдаленных районах, не могли учиться удаленно во время вспышки пандемии COVID-19 изза недоступности средств массовой информации и отсутствия Интернета. В статье проводится социологический анализ доступности и статуса информационных технологий в сельской местности.
 2. Бул макалада айылдардагы маалыматтык-технологиялык теңсиздиктин абалы жана өзгөрүшү каралган. Азыркы кездеги маалыматтык технологиялар коомдогу бардык мамилелерди олуттуу өзгөртүүдө. Себеби жашообузду маалыматтык жана коммуникациялык технологиялардан өзүнчө бөлүп кароо мүмкүн эмес. Медиасабаттуу болуш үчүн маалыматты жана маалыматтык технологияларды пайдалана билүү жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу керек. Маалыматтык технологиялардын таасири менен адамдардын жүрүм-турумдары да өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө ар бир адам массалык маалымат каражаттарында (ММК) жана социалдык тармактарда контент жаратууга катыша алат, өзүнүн жеке билдирүүлөрүн түзүп жана аны Интернетке жайгаштыра алат. Учурда Интернет тармак негизги маалымат булагы болууда. Кыргызстандын бардык эле аймактарында Интернет тартып, байланыш мыкты деп айтууга мүмкүн эмес. Алыскы аймактарда жашаган окуучулар массалык-маалымат каражаттарынын жетишсиздигинен жана Интернеттин жоктугунан COVID-19 пандемиясы башталган маалда аралыктан окуй албай көп түйшүк тартышкан. Бул макалада айыл жергесиндеги маалыматтык -технологиянын жеткиликтүүлүгүнө, абалына социологиялык талдоо жүргүзүлгөн.
 3. This article examines the status and changes in information technology inequality in rural areas. Modern information technology is significantly changing all views in society, because, it is impossible to separate our life from information and communication technologies. To be media literate, one must be able to use information and information technologies. Also, under the influence of information technology, people behavior is changing. Today, anyone can participate in creation of content in the media and social networks, create their own messages and publish them on the Internet. Nowadays, the Internet is the main source of information. Not all regions of Kyrgyzstan have access to the Internet. Schoolchildren living in remote areas were not able to study remotely during the COVID-19 pandemic due to lack of access to media and Internet. The article provides a sociological analysis of availability and status of information technology in rural areas.
Keywords
 1. информация, цифровизация, средства массовой информации, Интернет, телефон.
 2. маалымат, санариптештирүү, массалык маалымат каражаттары, Интернет, телефон.
 3. information, digitalization, mass media, Internet, telephone.
Authors info
 1. Тологонова Гульайым Боронбаевна, Бишкекский государственный университет им. К.Карасаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Тологонова Гульайым Боронбаевна, К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Gulayim Tologonova, Bishkek State University by name of K.Karasaev, Bishkek city, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Тологонова Г.Б. СОСТОЯНИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 125-127