New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Исабаева К.Б., Баймаева А.Б., Турдалиева А.Б.
 2. Исабаева К.Б., Баймаева А.Б., Турдалиева А.Б.
 3. K.В. Isabaeva, A.B. Baymaeva, А.В. Turdalieva
Title
 1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
 2. ИШКАНАЛАРДАГЫ АДАМ КАПИТАЛЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮН БААЛОО МЕТОДИКАСЫ
 3. ASSESSMENT TECHNIQUE OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN AN ENTERPRISE
Abstract
 1. В статье рассмотрена сущность и оценка человеческого капитала как экономической категории, которая является главной ценностью современного общества, а также основополагающим фактором экономического роста. Очень большое число предприятий начинают осознавать экономическую важность человеческого капитала накопления как наиболее ценного из всех видов капитала. Именно накопленный запас знаний, навыков и умений работников позволяет решать задачи современного вектора развития компании и успешно адаптироваться к условиям растущей конкурентной среды. Использование различных методик оценки и анализа человеческого капитала позволяет получить всестороннюю оценку эффективности его использования и мотивации. Суть подхода к оценке человеческого капитала заключается в том, что оценке подвергаются количественные и качественные показатели, характеризующие как индивидуальные особенности конкретного работника, так и свойства работников предприятия в совокупности.
 2. Макалада азыркы коомдун башкы баалуулугу болгон адамдык капиталдын маңызы жана баалулугу экономикалык категория жана ошондой эле экономикалык өсүштүн фундаменталдык фактору катары каралган. Капиталдын бардык түрлөрүнүн ичинен эң баалуусу катары адамдык капиталды топтоонун экономикалык маанисин көптөгөн ишканалар түшүнө башташты. Дал ушул кызматкерлердин билиминин, шыктарынын жана жөндөмдүүлүктөрүнүн негизинде топтолгон тажрыйбасы компаниянын өнүгүүсүнүн заманбап векторунун көйгөйлөрүн чечүүгө жана өсүп жаткан атаандаштык чөйрөсүнүн шарттарына ийгиликтүү көнүп кетүүгө мүмкүндүк берет. Адам капиталын баалоо жана анализдөө үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуу, аны пайдалануунун натыйжалуулугун жана мотивациясын ар тараптуу баалоого мүмкүндүк берет. Адам капиталын баалоого мамиленин маңызы, белгилүү бир кызматкердин жеке мүнөздөмөсүнүн дагы, ишкана кызматкерлеринин мүнөздөмөлөрүн дагы мүнөздөгөн сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрдүн баалануусунун жаткандыгында.
 3. The article examines the essence and evaluation of human capital as an economic category, which is the principal value of modern society, being the constitutive factor in economic growth as well. A very large number of enterprises start to realize the economic importance of human capital accumulation as the most valuable of all types of capital. Only accumulated knowledge, skills and competence of employees allow solving modern problems concerning company's development and help to successfully adapt to conditions of growing competitive environment. The use of various methods for assessing and analyzing of human capital make it possible to obtain a comprehensive assessment of the effectiveness of its application and motivation. The whole point of the approach to human capital assessment lies in the fact that subject to assessment are quantitative and qualitative indicators which in turn characterize both the individual characteristics of a particular employee and properties of enterprise employees in aggregate.
Keywords
 1. человеческий капитал, индивидуальный человеческий капитал, образование, знания, навыки, культура.
 2. адам капиталы, жеке адам капиталы, билим, билим берүү,шык, маданият.
 3. human capital, individual human capital, education, knowledge, skills, culture.
Authors info
 1. Исабаева Керезкан Байбековна, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, г.Бишкек, Кыргызская Республика, старший преподаватель. Баймаева Айкүмүш Бексултановна, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры, г.Бишкек, Кыргызская Республика, преподаватель. Турдалиева Алия Бакытовна, Коммерческий Банк «Кыргызстан», г.Бишкек, Кыргызская Республика, кассир.
 2. Исабаева Керезкан Байбековна, Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, улук окутуучу. Баймаева Айкүмүш Бексултановна, Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, окутуучу. Турдалиева Алия Бакытовна, «Кыргызстан» коммерциялык банкы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, кассир.
 3. The article examines the essence and evaluation of human capital as an economic category, which is the principal value of modern society, being the constitutive factor in economic growth as well. A very large number of enterprises start to realize the economic importance of human capital accumulation as the most valuable of all types of capital. Only accumulated knowledge, skills and competence of employees allow solving modern problems concerning company's development and help to successfully adapt to conditions of growing competitive environment. The use of various methods for assessing and analyzing of human capital make it possible to obtain a comprehensive assessment of the effectiveness of its application and motivation. The whole point of the approach to human capital assessment lies in the fact that subject to assessment are quantitative and qualitative indicators which in turn characterize both the individual characteristics of a particular employee and properties of enterprise employees in aggregate.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Исабаева К.Б., Баймаева А.Б., Турдалиева А.Б. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 91-93