New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Досмамбетов А.Б.
 2. Досмамбетов А.Б.
 3. A.B. Dosmambetov
Title
 1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК И УРОВЕНЬ ЕГО РАЗВИТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ
 2. ФОНДУЛУК РЫНОК ЖАНА АНЫН КЫРГЫЗСТАНДА ӨНҮГҮҮ ДЕҢГЭЭЛИ
 3. STOCK MARKET AND THE LEVEL OF ITS DEVELOPMENT IN KYRGYZSTAN
Abstract
 1. В статье рассмотрены теоретические основы функционирования фондовых рынков. Перечислены профессиональные участники рынка ценных бумаг с описанием их функциональных ролей. Изучены методы получения прибыли фондовыми биржами при осуществлении своей деятельности. Рассмотрено текущее состояние развития фондового рынка Кыргызской Республики, на основе последних официальных данных Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики (Госфиннадзор КР). Проведено исследование развития и эффективного функционирования фондового рынка в Кыргызстане, а также выявлены проблемы привлечения сбережений населения и направления вложений инвестиций. По проанализированным показателям развития фондового рынка Кыргызстана, был сделан вывод о том, что фондовый рынок Кыргызстана является слаборазвитым и требует комплексного решения проблемы для развития.
 2. Макалада фондулук базарлардын иштешинин теориялык негиздери талкууланат. Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары алардын функционалдык ролдору сүрөттөлгөн тизмеге киргизилген. Фондулук биржалар өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө пайда табуунун жолдору изилденген. Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын (Мамлекеттик финансылык көзөмөл Кыргыз Республикасынын). Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногунун өнүгүшүн жана натыйжалуу иштешин изилдөө жүргүзүлүп, калктын аманаттарын тартуу көйгөйлөрү жана инвестиция багыты аныкталды. Кыргызстандагы баалуу кагаздар рыногунун өнүгүүсүнүн талданган көрсөткүчтөрүнүн негизинде, Кыргызстандагы фондулук рынок өнүкпөй жатат жана өнүгүү үчүн көйгөйдү комплекстүү чечүүнү талап кылат.
 3. The article discusses the theoretical foundations of the functioning of stock markets. Professional participants of the securities market are listed with a description of their functional roles. Methods for making a profit by stock exchanges in carrying out their activities have been studied. The current state of the development of the stock market in the Kyrgyz Republic was considered, based on the latest official data from the State Service for Regulation and Supervision of the Financial Market under the Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic (State Financial Supervision of the Kyrgyz Republic). A study of the development and effective functioning of the stock market in Kyrgyzstan was carried out, as well as the problems of attracting savings of the population and the direction of investment were identified. Based on the analyzed indicators of the development of the stock market in Kyrgyzstan, it was concluded that the stock market in Kyrgyzstan is underdeveloped and requires a comprehensive solution to the problem for development.
Keywords
 1. фондовый рынок, ценные бумаги, рынок ценных бумаг, акции, облигации, фондовая биржа, участники.
 2. фондулук рынок, баалуу кагаздар, баалуу кагаздар рыногу, акциялар, облигациялар, фондулук биржа, катышуучулар.
 3. stock market, securities, securities market, stocks, bonds, stock exchange, participants.
Authors info
 1. Досмамбетов Адилет Багышбекович, КыргызскоРоссийский Славянский университет им. Б.Н.Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Досмамбетов Адилет Багышбекович, Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Adilet Dosmambetov, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek city, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Досмамбетов А.Б. ФОНДОВЫЙ РЫНОК И УРОВЕНЬ ЕГО РАЗВИТИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 86-90