New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Тультемиров А.У.
 2. Тультемиров А.У.
 3. A.U. Tultemirov
Title
 1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФАКОФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ
 2. КАТАРАКТАНЫН УЛЬТРАҮНДҮҮ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯСЫНДА МЕХАНИКАЛЫК ФАКОФРАГМЕНТАЦИЯНЫН КОЛДОНУШУ
 3. THE USE OF MECHANICAL PHACO-FRAGMENTATION IN ULTRASONIC PHACOEMULSIFICATION OF CATARACTS
Abstract
 1. В статье описываются различные методы удаления катаракты. В современной офтальмохирургии «золотым стандартом» лечения катаракты является ультразвуковая факоэмульсификация (уФЭК), суть которого заключается в применении ультразвука для фрагментации и последующего удаления частиц ядра хрусталика. Однако длительная экспозиция ультразвука имеет свои отрицательные стороны, приводящие к некоторым осложнениям во время и послеоперационном периоде. Поэтому применение механической факофрагментации для разделения ядра хрусталика при уФЭК снижает время экспозиции ультразвука, что позволит снизить отрицательное влияние ультразвука на структуры глаза. Комбинированная ультразвуковая факоэмульсификация с использованием новых инструментов для механической факофрагментации является актуальным направлением в современной офтальмохирургии.
 2. Биз сунуш кылган макалада катарактаны алып салуунун ар түрдүү ыкмалары баяндалат. Азыркы офтальмохирургияда катарактаны даарылоонун «алтын стандарты» болуп ультраүндүү факоэмульсификация эсептелинет. Анын негизин ультраүн менен көз чечекейинин ядросун майдалоо жана андан ары алып салуу түзөт. Бирок ультраүндү узак убакытта колдонуу операция убагында жана андан кийинки мезгилде бир топ кыйынчылыктарга алып келүүчү терс таасирлери аныкталган. Андыктан ультраүндүү факоэмульсификация учурунда көз чечекейинин ядросун механикалык факофрагментация аркылуу майдалоо ультраүндүн колдонуусунун убакытын кыскартатуу менен көз бөлүктөрүнө терс таасирин алдын алууга шарт түзөт. Учурдагы офтальмохирургияда жаны аспап менен механикалык факофрагментация ыкмасы аркылуу ултраүндүү факоэмульсификацияны колдонуу актуалдуу багыттардын бири болуп саналат.
 3. This article describes the various methods of cataract removal. In modern ophthalmology "gold standard" of treatment is ultrasound phacoemulsification cataract ( uFEC ) , the essence of which is the use of ultrasound for fragmentation and the subsequent removal of the particles of the nucleus of the lens. However, prolonged exposure of ultrasound has its negative side, leading to some complications during and postoperative period. Therefore, the use of mechanical phacofragmentation to separate the lens nucleus with uFEC reduces the exposure of ultrasound, which will reduce the negative effect of ultrasound on the structure of the eye. Combined ultrasonic phacoemulsification using new tools for mechanical phacofragmentation is current trends in modern ophthalmology.
Keywords
 1. катаракта, твердые ядра, ультразвуковая факоэмульсификация, ультразвуковая фрагментация, механическая факофрагментация, факомашина, интраокулярная линза, кавитационная энергия.
 2. катаракта, катуу ядролор, ультраүндүү факофрагментация, ультраүндүү факоэмульсификация, механикалык факофрагментация, факомашина, интраокулярдык линза, кавитациялык энергия.
 3. cataract, hard nucleuses, ultrasonic phacoemulsification, ultrasonic fragmentation, mechanical phacofragmentation, phacomachine, intraocular lens, cavitation energy
Authors info
 1. Тультемиров Алмаз Усенбекович, Кыргызская государственная медицинская академия им. И.К.Ахунбаева, г.Бишкек, Кыргызская Республика, ассистент кафедры.
 2. Тультемиров Алмаз Усенбекович, И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, кафедранын ассистенти.
 3. Almaz Tultemirov, Kyrgyz State Medical Academy by name of I.Akhunbaev, Bishkek city, Kyrgyz Republic, assistant.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Тультемиров А.У. ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФАКОФРАГМЕНТАЦИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 79-81