New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Сманалиев М.Д
 2. Сманалиев М.Д
 3. M.D. Smanaliev
Title
 1. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ БИОДЕНТ ГОРОДА БИШКЕК
 2. БИШКЕК ШААРЫНЫН БИОДЕНТ КЛИНИКАСЫНЫН БЕЙТАПТАРЫНЫН ТИШ ООРУЛАРЫН ДАРЫЛОО ЖАНА ТИШ ИМПЛАНТАЦИЯСЫНА МУКТАЖДЫГЫНЫН ДИНАМИКАСЫ
 3. DYNAMICS OF MORBIDITY AND NEED IN DENTAL IMPLANTATION IN PATIENTS OF THE BIODENT CLINIC IN BISHKEK
Abstract
 1. Для долгосрочного прогноза выживаемости дентального имплантата необходимо соблюдение целого ряда условий, таких как определение примерного количества планируемых операций по дентальной имплантации, определение показаний и противопоказаний к установке имплантата, мотивация пациента, объем и тип костной ткани, наличие необходимого количества кератинизированной десны для будущей розовой эстетики и др. Все это указывает на важность этапа планирования дентальной имплантации, что позволит избежать целого ряда осложнений и ошибок. К ошибками осложнениям имплантологического лечения относятся дезинтеграция имплантата, вызванная наличием факторов риска или их недооценкой, некорректная оценка остаточного объема костной и мягких тканей, нерациональное протезирование и др. С целью изучить количественные и качественные показатели потери зубов, тенденции нуждаемости в стоматологическом лечении и дентальной имплантации у пациентов клиники Биодент, г. Бишкек, проведено проспективное исследование, в период с 2009 по 2018 гг. Всего в исследование включены 715 пациентов (241 мужчин и 474 женщин), обратившихся первично для стоматологического лечения с последующим протезированием на дентальных имплантатах. Анализ полученных данных показывает, что в последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества пациентов, нуждающихся в дентальной имплантации, при этом растет число лиц с первичной имплантацией. При планировании операций дентальной имплантации следует учитывать, что количество пациентов, кому планируется дентальная имплантация составляет в среднем 10% от количества первично обратившихся в клинику. Так по нашим данным, число пациентов, которым проведена имплантация после первичного обращения имело тенденцию роста и составила в среднем 10,0% - от 7,0% в 2015г. до 11,7% в 2012 году. Увеличению количества больных, несомненно, способствует улучшение клинико-лучевой диагностики с последующим планированием, и профилактики осложнений, что существенно повышает качество реабилитации больных.
 2. Тиш имплантатынын аман калышынын узак мөөнөттүү божомолу үчүн бир катар шарттар аткарылышы керек, анын ичинде: пландаштырылган тиш имплантациялоо иш-аракеттеринин болжолдуу санын аныктоо, имплантаттарды коюуга көрсөткүчтөрдү жана каршы көрсөтмөлөрдү аныктоо, пациенттин мотивациясы, сөөк ткандарынын көлөмү жана түрү, келечектеги кызгылт эстетика үчүн кератинденген тиштин керектүү көлөмүнүн болушу ж.б. Ошол кыйынчылыктардан жана каталардан сактанууга мүмкүндүк берген тишти имплантациялоонун пландаштыруу этабынын чон маанилүүлүгү бар. Имплантты дарылоонун каталары жана татаалдашуулары имплантанттын тобокелдик факторлорунун болушунан же аларды баалабастан келип чыккан дезинтеграциядан, сөөк жана жумшак ткандардын калдык көлөмүн туура эмес баалоодон, акылга сыйбас протездөө ж.б. Тиш жоготушунун сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрүн, Бишкек шаарынын Биодент клиникасынын тиш дарылоо жана тишти имплантациялоо муктаждыктарынын тенденциясын изилдөө максатында 2009-2018-жылдар аралыгында перспективдүү изилдөө жүргүзүлдү. Жалпысынан, изилдөөгө 715 бейтап (241 эркек жана 474 аял) киргизилген, алар тиш импланттарын колдонуп кийинки протездөө менен тиш дарылоо үчүн кайрылышкан. Алынган маалыматтарды талдоо көрсөткөндөй, акыркы жылдары тиш имплантациясын талап кылган бейтаптардын санынын өсүү тенденциясы байкалууда, ошол эле учурда биринчи имплантацияланган адамдардын саны өсүүдө. Тиш имплантациялоо операцияларын пландаштырууда, тиш имплантациялоо пландаштырылган бейтаптардын саны орто эсеп менен клиникага биринчи кайрылгандардын 10% түзгөнүн эске алуу керек. Ошентип, биздин маалыматтар боюнча, баштапкы дарылоодон кийин имплантацияланган бейтаптардын саны өсүү тенденциясына ээ жана орто эсеп менен 10,0% ды түздү - 2015-жылдагы 7,0% дан, 2012-жылы 11,7% га чейин. Бейтаптардын санынын өсүшүнө, кийинчерээк пландаштыруу менен клиникалык жана радиациялык диагностиканы өркүндөтүү жана оорулардын алдын алуу жардам берет, бул пациенттердин реабилитациясынын сапатын кыйла жогорулатат.
 3. For a survival of a dental implant, a number of conditions need to account: determining number of operations, indications and contraindications, patient motivation, volume and type of bone tissue, the presence of keratinized mucosa, etc. All this will avoid a complications and errors, such as implant disintegration, incorrect assessment of the residual volume of bone and soft tissues, irrational prosthetics, etc. In order to study the quantitative and qualitative indicators of tooth loss, trends in dental treatment and dental implantation need in patients of the Biodent clinic, a prospective study conducted in the period from 2009 to 2018. In total - 715 patients (241 men and 474 women) who applied primarily for dental treatment with subsequent prosthetics on dental implants. Analysis of the data obtained shows that in recent years there has been a tendency to an increase in the number of patients requiring dental implantation, while the number of persons with primary implantation is growing. When planning dental implantation operations, it should be borne in mind that from total primary patients - dental implantation may plane to about 10%. According to our data, the number of patients who underwent implantation after the initial treatment had an upward trend and averaged 10.0% - from 7.0% in 2015, up to 11.7% in 2012. An increase in the number of patients, undoubtedly, is facilitated by the improvement of clinical and radiation diagnostics with subsequent planning, and the prevention of complications, which significantly increases the quality of rehabilitation of patients.
Keywords
 1. лечение зубов, имплантация зубов, динамика при первом обращении, возраст пациентов, результаты, планирование.
 2. тишти дарылоо, тишти имплантациялоо, биринчи кайрылгандагы динамикасы, бейтаптардын жашы, натыйжалары, пландаштыруу.
 3. dental treatment, dental implantation, dynamics at the first treatment, age of patients, results, planning.
Authors info
 1. Сманалиев М.Д., Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова, г.Бишкек, Кыргызская Республика.
 2. Сманалиев М.Д., С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу медициналык институту, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы.
 3. M. Smanaliev, Kyrgyz State Medical Institute for Retraining and Advanced Training by name of S.B.Daniyarov. Bishkek city, Kyrgyz Republic.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Сманалиев М.Д ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И НУЖДАЕМОСТИ В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ КЛИНИКИ БИОДЕНТ ГОРОДА БИШКЕК. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 71-75