New issue

2022, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ибраимова А.А.
 2. Ибраимова А.А.
 3. A.A. Ibraimova
Title
 1. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА И РАЗЛИЧНОГО ВИДА РЕЦЕССИЙ ДЕСНЫ (обзор литературы)
 2. ТАРАЛГАН ПАРОДОНТИТТИ ЖАНА БҮЙЛӨ РЕЦЕССИЯСЫНЫН АР КАНДАЙ ТҮРЛӨРҮН ХИРУРГИЯЛЫК ДАРЫЛООГО ЗАМАНБАП КӨЗ КАРАШ (адабиятка карап чыгуу)
 3. CONTEMPORARY POINT OF VIEW AT THE SURGICAL TREATMENT OF THE GENERALIZED PERIODONTITIS AND DIFFERENT TYPES OF RECEDED GUM (literature review)
Abstract
 1. В статье приводится анализ к литературе по хирургическому лечению Генерализованного периодонтита и различного рода рецессий десны. Проанализированы 100 источников. Все хирургически методы были разделены на четыре группы. Приведены достоинства и недостатки описанных методик. Рецессия десны по данным ряда авторов составляет до 10% от всех форм патологии пародонта. Распространенность рецессии колеблется от 9,7 % у 15-летних до 99,3% у взрослых по данным П.А. Леуса и Л.А. Казеко; и от 45,5 % до 85,1% по данным А.М. Хамадеевой. Цель - изучение эффективности хирургических методов лечения рецессии десны при болезнях пародонтита.
 2. Макалада Жалпы периодонтиттин хирургиялык дарылоо жана ар кандай тиш шишүү рецессиялары боюнча адабияттарга анализ берилген. 100 булак талданган. Бардык хирургиялык ыкмалар төрт топко бөлүнгөн. Сыпатталган методдордун артыкчылыктары жана кемчиликтери келтирилген. Бүйлө рецессиясы бир катар авторлордун маалыматы боюнча пародонт патологиясынын бардык формаларынын 10%на чейин түзөт. Ал бардык курактык топтордо аныкталат жана өтө өзгөрүлмө, бул 23төн 99,3%га чейин түзөт. Рецессиянын таралышы. А. Леус жана Л.А. Казеко маалыматы боюнча 15 жаштагыларда 9,7%дан чоңдордо 99,3%га чейин болот; А.М. Хамадееванын маалыматы боюнча 45,5%дан 85,1%га чейин болот. Бул дарт менен Жер калкынын болжол менен 60%ы жабыркагандыктан - бүйлө рецессиясы – хирургиялык дарылоонун натыйжалуулугун жогорулатууга муктаж көйгөй катары, заманбап хирургиялык стоматологияда зор кызыгууну жаратат.
 3. The article provides an analysis of the literature on the surgical treatment of Generalized periodontitis and various kinds of gingival recessions. Analyzed 100 sources. All surgical techniques were divided into four groups. The advantages and disadvantages of the described methods are given. According to authors’ point of view, receded gum amounts to 10% from all form of periodontitis. It is revealed at all age groups and it is extremely variable representing 23 to 99.3% on average. Prevalence of receded gum is about from 9.75% in 15-year-olds up to 99.3% in adults according to P.A. Leus and L.A. Kaseko; and from 45.5% to 85.1% according to A.M. Khamadeev. Receded gum - as a problem, which needs improvement of the effectiveness of surgical treatment gains more and more interest in the modern surgical dentistry since about 60% of the world's population suffer from this disease.
Keywords
 1. генерализованный периодонтит, рецессия десны, слизисто-надкостничные лоскуты, мембраны, направленная тканевая регенерация.
 2. жалпы пародонтит, сагыз рецессиясы, мукопериостелдик жапкычтар, мембраналар, ткандардын регенерациясы.
 3. generalized periodontitis, gum recession, mucoperiosteal flaps, membranes, directed tissue regeneration.
Authors info
 1. Ибраимова А.А., Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Ибраимова А.А., Б.Н. Ельцин атындагы КыргызОрус Славян университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. A. Ibraimova, Kyrgyz-Russian Slavic University by name of B.Yeltsin, Bishkek city, Kyrgyz Republic, postgraduate student
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Ибраимова А.А. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА И РАЗЛИЧНОГО ВИДА РЕЦЕССИЙ ДЕСНЫ (обзор литературы). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 57-61