New issue

2021, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Рудаков С.Э
 2. Рудаков С.Э
 3. S.E. Rudakov
Title
 1. ЗАМЕЧАНИЕ К ГИПОТЕЗЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДОЛГОПЕРИОДИЧЕСКИХ КОМЕТ
 2. УЗАК МЕЗГИЛДҮҮ КОМЕТАЛАРДЫН ПАЙДА БОЛУУ БОЖОМОЛУНА КАРАТА ЭСКЕРТҮҮ
 3. THE NOTE ON THE HYPOTHESIS OF THE ORIGIN OF LONG-PERIOD COMETS
Abstract
 1. В статье рассмотрен механизм образования долгопериодических комет во внешнем сферическом облаке Оорта в результате столкновения и гравитационного взаимодействия объектов, принадлежащих облаку. Чтобы подобные события происходили достаточно часто, необходимо существование в указанной области большого количества небесных тел суммарной массой от одной солнечной и более. Вместе с тем облако Оорта должно быть «прозрачным» для астрономических наблюдений. Под «прозрачностью» здесь понимается величина обратная геометрической вероятности покрытия звезды одним или множеством космических тел, находящихся на периферии солнечной системы. Такое возможно, если размеры большинства космических тел окажутся в пределах от долей метра до сотен метров. Облако Оорта не может состоять из мелких объектов, сантиметр и менее, так как они вызовут легко наблюдаемый дифракционный ореол вокруг звезд, чего в действительности нет. Облако Оорта также не может состоять из крупных объектов, километр и более. Они давно были бы обнаружены по покрытию ими звезд.
 2. Макалада узак мөөнөттүк кометалардын булутга таандык болгон объектилердин өз ара кагылышууларынын жана тартылууларынын натыйжасында Оорт тышкы чөйрө булуттарда пайда болуу механизми каралды. Мындай окуялар жетишерлик көп аткарылуусу үчүн, салмагы бир күн жана андан ашкан мезгил менен ушул тармакта көптөгөн сандагы асман телолорунун болушу зарыл. Ошону менен бирге, олут булут астрономиялык байкоолор үчүн «ачык-айкын» болушу керек. «Ачык-айкындуулук» деп бул жерде бир же бир нече космостук метеориттердин Күн системасынын чет жакаларында жайгашкан ар кайсы жылдыздарынын жабуу ыктымалдыгын өзгөрткөн геометриялык көрүнүшүнүн чоңдугу түшүндүрүлөт. Эгерде космостук метеориттердин көпчүлүк өлчөмү метрдин үлүшүнүн чегинде, жүздөгөн метрге чейин болсо, бул мүмкүн. Оорт булуту кичи объектилерден турушу мүмкүн эмес, сантиметр жана андан аз, анткени алар жылдыздын айланасында байкалган дифракциялык ореолго алып келишет, ал эми чындыгында эле андай эмес. Оорт булуту ошондой эле чоң объектилерден турушу мүмкүн эмес, километр жана андан ашык. Алар жылдыздын капталышы менен мурун эле табылган болот.
 3. The mechanism of formation of long-period comets in the outer spherical Oort cloud as a result of collision and gravitational interaction of objects belonging to the cloud is considered. For such events to occur often enough, it is necessary that a large number of celestial bodies with a total mass of one solar mass or more exist in the specified region. However, the Oort cloud should be "transparent" for astronomical observations. "Transparency" here refers to the inverse of the geometric probability of covering a star with one or many cosmic bodies located on the periphery of the solar system. This is possible if the size of most cosmic bodies is in the range of fractions of a meter to hundreds of meters. The Oort cloud cannot consist of small objects, a centimeters or less, as they will cause an easily observable diffraction halo around the stars, which is not really the case. The Oort cloud also cannot consist of large objects, kilometer or more. They would have been detected long ago by the covering of stars.
Keywords
 1. сфера, облака, внешняя область, периферия, Солнечная система, долгопериодические кометы, астероиды, кометы, звезды.
 2. чөйрөсү, булуттар, тышкы област, периферия, Күн системасы, узак мезгилдүү кометалар, астероиддер, кометалар, жылдыздар.
 3. sphere, clouds, outer region, periphery, solar system, long-period comets, asteroids, comets, stars.
Authors info
 1. Рудаков Сергей Эдуардович, Завод Темир Тулпар Азия, г.Бишкек, Кыргызская Республика, научный руководитель.
 2. Рудаков Сергей Эдуардович, Темир Тулпар Азия Заводу, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, илимий жетекчи.
 3. Sergey Rudakov, Temir Tulpar Asia Plant, Bishkek, Kyrgyz Republic, scientific supervisor.
Pdf
DOI
 • DOI:10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Рудаков С.Э ЗАМЕЧАНИЕ К ГИПОТЕЗЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДОЛГОПЕРИОДИЧЕСКИХ КОМЕТ. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2021. №. 2. C. 28-32