New issue

2022, №: 5

More

Известия ВУЗов Кыргызстана

Paper
Authors
 1. Ишчи Арманбек
 2. Ишчи Арманбек
 3. Armanbek Ishchi
Title
 1. УЧАСТИЕ КЫРГЫЗСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДЕЛАМ АФГАНИСТАНА
 2. ООГАНСТАНДЫН ИШТЕРИ БОЮНЧА ЭЛ АРАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРГА КЫРГЫЗСТАНДЫН КАТЫШУУСУ
 3. KYRGYZSTAN’S PARTICIPATION IN INTERNATIONAL EVENTS ON AFGHANISTAN
Abstract
 1. Кыргызстан, как государство, на которое ситуация в Афганистане влияет достаточно значимо, что объясняется как географической близостью, так и внутренними особенностями Кыргызстана, предпринимает всяческие усилия для поиска путей выхода из конфликта и способов противодействия. Кыргызстан является не только активным участником многих международных конференций по делам Афганистана, но и инициатором ряда мероприятий, которые внесли вклад в разрешение афганской проблемы и позитивно сказались на имидже республики. Автор рассматривает не только основные международные мероприятия и миротворческие акции, в которых Кыргызстан принял участие, но региональные экономические проекты, реализуемые совместно с Афганистаном и направленные на самостоятельное социально-экономическое развитие Афганистана после вывода оттуда американского военного контингента.
 2. Кыргызстанга Ооганстандагы абал белгилүү бир деңгээлде таасир этип келет. Муну географиялык жакындык жана Кыргызстандын ички өзгөчөлүктөрү менен түшүндүрүүгө болот. Ошондуктан конфликттен чыгуунун жолдорун, каршылык көрсөтүүнүн ыкмаларын издөөдө колунан келген аракеттерди жасоодо. Кыргызстан Ооганстандын иштери боюнча көптөгөн эл аралык конференциялардын активдүү катышуучусу гана эмес, афган көйгөйүн чечүүгө салымын кошкон бир катар иш-чаралардын демилгечиси дагы болуп саналат. Бул республиканын имиджине оң таасирин тийгизген. Автор Кыргызстан катышкан негизги эл аралык иш-чараларды жана тынчтыкты колдогон акцияларды гана карабастан, Ооганстан менен биргеликте жүзөгө ашырылган жана Ооганстандан Америка Кошмо Штаттарынын согуштук контингенти чыгарылгандан кийин өз алдынча социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө багытталган регионалдык экономикалык долбоорлорго да көңүл бөлгөн.
 3. Kyrgyzstan, as a country that is significantly influenced by the situation in Afghanistan, which is explained by geographical proximity and internal features of Kyrgyzstan, makes every effort to find out the ways of the conflict and measures to counter it. Kyrgyzstan is not only an active participant of many international conferences on Afghanistan, but also the initiator of a number of events that have not only contributed to the resolution of the Afghan problem, but also had a positive impact on the image of the republic. The author considers not only the main international events and peacekeeping actions in which Kyrgyzstan took part, but also regional economic projects implemented jointly with Afghanistan and aimed at the independent socio-economic development of Afghanistan after the withdrawal of the US military contingent from there.
Keywords
 1. Кыргызстан, Афганистан, международные конференции, «Несокрушимая свобода», «Бишкекская инициатива», Дипломатия Шелкового пути, CASA-1000, «Кабульский процесс».
 2. Кыргызстан, Ооганстан, эл аралык конференциялар, «Кыйрагыс эркиндик», «Бишкек демилгеси», Жибек жолу дипломатиясы, CASA-1000, «Кабул процесси».
 3. Kyrgyzstan, Afghanistan, international conferences, “Enduring Freedom”, “Bishkek Initiative”, Silk Road Diplomacy, CASA-1000, “Kabul Process”.
Authors info
 1. Ишчи Арманбек, Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева. г.Бишкек, Кыргызская Республика, аспирант.
 2. Ишчи Арманбек, К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы, аспирант.
 3. Ishchy Armanbek, National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Bishkek, Kyrgyz Republic, postgraduate student.
Pdf
DOI
 • 10.26104/IVK.2019.45.557
 • Citing
 • Ишчи Арманбек УЧАСТИЕ КЫРГЫЗСТАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ДЕЛАМ АФГАНИСТАНА. Известия ВУЗов Кыргызстана. 2020. №. 6. C. 239-242